gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
ข่าวทั้งหมด มมร.วิทยาเขตอีสาน
ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
401 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุม "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558"
402 พระเทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์ 2559
403 นิเทศ : โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
404 นิเทศ : โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
405 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
406 การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559
407 การประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559
408 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม (ครั้งที่สอง)
409 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
410 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร. (เพิ่มเติม)
411 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
412 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสอง
413 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสาม
414 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net)
415 พิธีฌาปนกิจคุณพ่อเคนโจม ใจหอม
416 โครงการ “พัฒนาการศึกษาสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซียน”
417 ประชุมพิเศษ เดือนมกราคม 2559
418 กวีในสวนสัญจร ตะลอนสถาบันการศึกษาครั้งที่ 3 ณ มมร.อส.
419 พิธีมุทิตา พระครูธรรมาภิสมัย (พระครูสัญญาบัตร)
420 มมร.อส. ร่วมงานวันครู ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
421 กำหนดการ : เทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์
422 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม
423 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
424 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
425 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
426 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
427 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
428 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
429 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
430 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
431 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเสวัสดี
432 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
433 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
434 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
435 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
436 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
437 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสงเปือยดอนเดื่อ
438 กำหนดการ กวีในสวนสัญจรตะลอนสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3
439 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก 2559 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์
440 กิจกรรมวันเด็ก : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
441 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
442 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นวิทยาเขตชั้นนำด้านวิชาการ มมร ในศตวรรษที่ 21 มมร.อส.
443 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กับการพัฒนา ในศตวรรษที่ 21
444 กำหนดการโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559
445 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 1
446 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 2
447 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 3
448 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
449 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
450 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
451 กำหนดการกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ภาคพิเศษ 2558
452 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเที่ยง-เย็น)
453 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเช้า-เที่ยง)
454 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก 2
455 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก
456 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ
457 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
458 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
459 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคม
460 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
461 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
462 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
463 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
464 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22
465 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันที่สอง
466 ตารางเรียน 2/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
467 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันแรก
468 เตรียมงาน วันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
469 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าแสงอรุณ
470 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (2)
471 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (3)
472 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
473 นิเทศ : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
474 กำหนดการวันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
475 โครงการสิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา “บวร” 2558
476 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
477 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
478 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
479 ตารางนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2/2558
480 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
481 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
482 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2558
483 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2559
484 ตักบาตรเช้าประจำเดือน
485 ขบวนแห่ เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 มมร.อส.
486 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2558
487 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2559
488 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
489 การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
490 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
491 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
492 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
493 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
494 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
495 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
496 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระธรรมดิลก
497 ตารางอบรมเข้มธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ภาคปกติและภาคพิเศษ 2558
498 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง มมร.อส. 2558
499 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558 มมร.อส.
500 ตารางสอบปลายภาค 1/2558 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
 
เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย
หน้า 5 จาก 25

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC