gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
2564

ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาคปกติรอบพิเศษ 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ (รอบพิเศษ) 2565
3 สัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือก รอบ3 ภาคปกติ 2565
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ป.ตรี ภาคปกติ (รอบที่3) 2565
6 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ รอบที่ 1 2565
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าศึกษา ป.ตรี ภาคนอกเวลาราชการ ส-อ
8 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ 2565 มมร.อส
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี 2565
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักศึกษาใหม่ (รอบที่ 2) ระดับปริญญาตรี 2565
11 ตารางเรียนภาคฤดูร้อน 3/2564 ภาคปกติและภาคพิเศษ
12 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2564 ภาคนอกเวลาราชการ
13 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2564 (ออนไลน์) ภาคปกติ
14 มมร ศาลายาเปิดรับสมัครสามเณร พร้อมทุนการศึกษา
15 ติวสอบ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 1-100 : 100 ข้อ
16 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน รอบที่1 โควตาและสอบคัดเลือก ประจำปี 2565
17 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรีในรอบโควตาและสอบคัดเลือก รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
18 ลงทะเบียนล่วงหน้าและแนบหลักฐานการฉีดวัคซีน วันก่อตั้ง มมร.อส 2564
19 ครบรอบ 31 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
20 ตรวจสอบการได้รับวัคซีน โควิด-19 มมร.อส.
21 ตารางเรียน ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 2/2564
22 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.)
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC