gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก ข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ 2563 คณะสงฆ์ธรรมยุติขอนแก่นและมมร.อส.ช่วยภัยน้ำท่วม
คณะสงฆ์ธรรมยุติขอนแก่นและมมร.อส.ช่วยภัยน้ำท่วม พิมพ์
คณะสงฆ์ธรรมยุติจังหวัดขอนแก่นนำโดย พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
 และดารานักร้องโดย เวียง นฤมล แกรมมี่โกลล์ กลอยใจ กลิ่นบุปผา ข้าวสารแลนด์ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านป่าม่วง
 ต.โคกสำราญอ.บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยทางมหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย
 วิทยาเขตอีสาน ได้ประชาสัมพันธ์ ร่วมรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้ง ปัจจัยเพื่อทำถุงยังชีพและได้ส่งมอบผู้ประสบภัยใน
วันที่10ตุลาคม2564 โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์,ผศ.ดร.รองอธิการบดี มอบหมายให้พระครูธรรมาภิสมัย,ผศ.ดร.
ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระมหาศุภชัย ศุภกิจโจ,ผศ.ดร.ผอ.วิทยาลัยศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเดินทางไปมอบในครั้งนี้กว่า300ชุด และได้รับความร่วมมือจาก พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ (พระอาจารย์สิงห์โต)วัดมณีโคตรจ.หนองคายสบทบถุงยังชีพอีกด้วย

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC