gototopgototop
โครงการจริยธรรมสัญจร2564 มมร.อส.ยุคโควิด เริ่มแล้ว ใช้หลักความปลอดภัย ไร้โควิด พิมพ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินโครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 แล้ว โดยออกบรรยายธรรมะสำหรับเยาวชนตามโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย จากโรคโควิ19 ตามนโยบายของรัฐและจังหวัดเป็นสำคัญ โดยวันนี้นำโดยพระพระต้นตระการ อภิวิชโช จนท.ฝ่ายอบรมและพัฒนา อาจารย์ประเสริฐ ชมพรมมา อาจารย์สุรศักดิ์ อุดเมืองเพีย นายจำนงค์ นามมา และนักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ บางส่วน เดินทางไปที่โรงเรียนเปรม ติณสูรานนท์ อ.น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมและเผยแผ่จริยธรรมแบบถึงที่ พร้อมกันนี้ยังมีการแนะนำการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นม5.และม.6 ของโรงเรียนด้วย ได้รับความสนใจและการต้อนรับจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี