gototopgototop
โครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส. พิมพ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินโครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 แล้ว โดยเริ่มออกบรรยายธรรมะสำหรับเยาวชน
ตามโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย จากโรคโควิ19 ตามนโยบายของรัฐและจังหวัดเป็นสำคัญ โดยวันนี้นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร.
 รองอธิการบดี มมร.อส.และอาจารย์ประเสริฐ ชมพรมมา อาจารย์ประจำสาขาการสอนวิชาพระพุทธศาสนา และจนท.ฝ่ายอบรมและพัฒนา
 ออกดำเนินการ ที่โรงเรียนที่ โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภูเพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมและเผยแผ่จริยธรรม
ถึงโรงเรียน พร้อมกันนี้ยังมีการแนะนำการศึกษาต่อ แก่นักเรียนชั้นม.6ของโรงเรียนด้วย