gototopgototop
โครงการจริยธรรมสัญจร2564 มมร.อส.ยุคโควิด เริ่มแล้ว ใช้หลักความปลอดภัย ไร้โควิด พิมพ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ดำเนินโครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 แล้ว โดยเริ่มออกบรรยายธรรมะสำหรับเยาวชน
ตามโรงเรียนต่างๆ โดยยึดหลักความปลอดภัย จากโรคโควิ19 ตามนโยบายของรัฐและจังหวัดเป็นสำคัญ โดยวันนี้นำโดยพระมหาศุภชัย สุภกิจโจ ผศ,ดร.
 ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ มมร.อส.และพระต้นตระการ อภิวิชโชจนท.ฝ่ายอบรมและพัฒนา ออกดำเนินการ เป็นครั้งแรก
ที่โรงเรียนที่โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย มีคณะครู 7ท่าน และนักเรียน 51 คน ณ ห้องประชุมศักดิ์เทวา เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม
และเผยแผ่จริยธรรมแบบถึงที่ พร้อมกันนี้ยังมีการแนะนำการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นม.6ของโรงเรียนด้วย