gototopgototop
พิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรมทุกประโยค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย พิมพ์
พิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรมทุกประโยค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในพิธิมีพระมหาเถระ ร่วมพิธี อนุโมทนาในพิธี พระธรรมดิลก วัดป่าแสงอรุณจ.ขอนแก่น, พระเทพปริยัติวิมล วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร,พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย และเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร,รองอธิการบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พร้อมผู้บริหารคณาจารย์ มมร.อส. พร้อมกับ คุณยายสุกัญญา ตรีสวัสดิ์มหาอุบาสิกา อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา ให้การต้อนรับ และจัดงานเพื่อเป็นการแสดงมุทิตากับ พระมหาณัฐพล ปญฺญาพโล ป.ธ.๙ และสามเณรที่ได้เปรียญธรรมอื่นๆด้วย ในงานนี้มีการปฏิกิจกรรมตามนโยบาย ป้องกันโควิด อย่างเคร่งครัดอีกด้วย