gototopgototop
ผู้บริหารออกเยี่ยม นศ.และแนะแนวการศึกษา พิมพ์
คณะผู้บริหาร นำโดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร. ,พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอีสาน ลงพื้นที่จังหวัดเลย และร.ร.ในเขตจังหวัดเลย เพื่อเยี่ยมนักศึกษาชั้นที่ที่3 สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ที่ออกฝึกประสบการณ์
และแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาต่างๆ ใน มมร.อส.  ร.ร.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง
ร.ร.นาแห้ววิทยา อ.นาแห้ว ร.ร.ด่านซ้าย ร.ร.พระแก้วอาสา ร.ร.ตชดเฉลิมราษร์บำรุง ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 52  จังหวัดเลย   มมร.อส.และพูดถึงความสำคัญของโดยได้แนะนำสาขาการเรียนการสอนในการศึกษาแก่นักเรียนชั้นม.6 ของทั้งสองโรงเรียนด้วย