gototopgototop
ป้ายโฆษณา
Thai (ภาษาไทย)
2563

ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง
1 โครงการจริยธรรมสัญจร2564 มมร.อส.ยุคโควิด เริ่มแล้ว ใช้หลักความปลอดภัย ไร้โควิด
2 โครงการ จริยธรรมสัญจร ประจำปี2564 โดยพระครูสุธีจริยวัฒน์ผศ,ดร. รองอธิการบดี มมร.อส.
3 โครงการจริยธรรมสัญจร2564 มมร.อส.ยุคโควิด เริ่มแล้ว ใช้หลักความปลอดภัย ไร้โควิด
4 ถวายสักการะ พระครูธรรมสารพินิจ ที่ปรึกษา เจ้าคณะอำเภอ เมืองขอนแก่น วัดบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น
5 รองอธิการบดี ตรวจพื้นที่ สร้างอุทยานธรรม หลวงปู่มั่น
6 พิธีฉลองพัดยศเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรมทุกประโยค โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ด่านซ้าย จ.เลย
7 งานครบรอบ 30ปีวันก่อตั้ง มมร.อส.
8 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน เข้าศึกษาต่อรอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก 1 ประจำปี 2564
9 ผู้บริหารออกเยี่ยม นศ.และแนะแนวการศึกษา
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคปกติ โควตาและสอบคัดเลือก รอบที่ 1 2564
11 ปฏิบัติธรรม ป.โท,ป.เอก มมร.อส.2563ครั้งที่1
12 แนะแนวการศึกษา
13 กำหนดการวันก่อตั้ง 30 ปี มมร.อส.
14 กิจกรรมเสริมความเป็นครู นักศึกษาชั้นปีที่3 การสอนภาษาอังกฤษ
15 พิธเปิดงานไหมนานาชาติ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงในงานไหมขอนแก่น ๒๕๖๓ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
16 อบรมนักเรียน จากศูนย์ฝึกอาชีพ “รัตนาภา ขอนแก่น” ที่ ใบบุญ อ.เมืองจ.ขอนแก่น
17 อบรมนักศึกษาศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
18 ต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2564
19 อายุวัฒนมงคล ครบ ๗๕ ปี ๕๕ พรรษา หลวงพ่อพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ปธ.๙) เจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ (ธ)
20 ตรวจนักธรรมชั้นตรี และ ประชุมคณะสงฆ์ ภาค 9 “ขอนแก่น สารคาม ร้อยเอ็ดและกาฬสินธิ์” ที่วัดโสภณพัฒนาราม (ภูปูน) 16-18 พฤศจิกายน 2563
21 วิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรและการสอนภาษาไทย ป โท และ ป เอก และพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ของ มมร.อส ขอนแก่น
22 อบอุ่น ซาบซึ้ง ประทับใจ งานแสดงมุทิตาจิต บัญฑิตใหม่ มมร.อส.2563
23 ขอแสดงความเสียใจกับ ดร.อภิชิต เหมือยไธสง
24 Big cleaning day พร้อมรับบัณฑิต ในงานมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ 2563
25 พิธีเปิดการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 และ งานบริหารการศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12
26 ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิตบัณฑิตใหม่ปี2563 วันที่15พฤศจิกายน 2563
27 ปฐมนิเทศการฝึกภาคปฏิบัติ 3 ทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
28 พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร.ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส.ได้ไปบริการชุมชน
29 นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ออกค่ายจิตอาสา ที่ ร.ร.บ้านเด่นชาติ อุตรดิตถ์
30 เกณฑ์การประกวดหมอลำและวงโปงลาง+ใบสมัคร สำหรับเยาวชนและประชาขน
31 "ภาพชินตา" ของบ้านหลังเล็กที่อบอุ่น โดย รองอธิการบดี วิทยาเขตอีสาน
32 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
33 การนำเสนอผลงานการฝึกประสบการณ์ด้านสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ภาคที่1 และภาคที่2
34 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการระดับบัณฑิตศึกษา
35 สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563
36 ด่วน บัณทิตใหม่ สแกนยืนยันการเข้ารับประทานปริญญาบัตร และ ตรวจสอบรายชื่อ
37 ธุดงค์กรรมฐานพระนักศึกษาปี1 มมร.อส.
38 ดร.บรรจบ ปิยมาตย์
39 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ระดับ ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๙
40 ตารางเรียน ภาคปกติและภาคพิเศษ 2/2563
41 กิจกรรมเสริมความเป็นครูและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี3 2563
42 โครงการลอยกระทง ประจำปี 2563 มมร.อส.
43 พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2563
44 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 1/2563
45 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2563
46 รับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส
47 ประกาศ การปฏิบัติธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ 2563
48 ประกาศ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ทุกสาขาวิชา
49 คำสั่งที่ 99/2563 มอบหมายหน้าที่ผู้อำนวยการ 3 สำนักและผู้ช่วยอธิการบดี พิธีทอดเทียนพรรษา
50 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเสริมความเป็นครู 2563
51 กำหนดการพิธีไหว้ครู มมร.อส ประจำปี 2563
52 ปฐมนิเทศออนไลน์ ระดับปริญญาตรี ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 2563
53 ตารางเรียน 1/2563 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
54 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) (จ.-ศ.) และภาคนอกเวลาราชการ (ส.-อ.)
 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC