gototopgototop
โครงการแนะแนวทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พิมพ์
 
 

 
โครงการแนะแนวทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน บ้านโนนชัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น