gototopgototop
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคนอกเวลาราชการ Print
There are no translations available.

 

  
หลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอนในปัจจุบัน
1. คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
2. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี)
3. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง  (หลักสูตร 4 ปี)
4. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์   (หลักสูตร 4 ปี)
5. คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
6. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 4 ปี)
7. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตร 4 ปี)
8. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 4 ปี)
9. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 4 ปี)
10. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา (หลักสูตร 4 ปี)

รอบที่เปิดรับสมัคร

รอบที่ 2 : ภาคปกติรอบสอบคัดเลือก 11 มีนาคม 2562 - 3 พฤษภาคม 2562
รอบที่ 1 : ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 3 พฤษภาคม 2562
 
 alt วิธีการสมัคร คลิกสมัครออนไลน์ตามภาคที่เลือก จากนั้นพิมพ์ใบสมัครและชำระค่าสมัคร ณ ห้องทะเบียนและวัดผล
ก่อนวันกำหนดปิดรับสมัคร
  
alt
 
 
 ช่วงเวลาการรับสมัคร
 
 
 
 

 (รอบโควตา ปิดรับสมัครแล้ว)

 
 

 (สอบคัดเลือกรอบที่ 2 เปิดรับสมัคร)

ภาคปกติรอบสอบคัดเลือก (รอบที่ 2) สมัครได้ 11 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2562


 
* หมายเหตุ ภาคปกติ (รอบที่ 2) ใช้การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์
** สอบ (รอบที่ 2) วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 
 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือกที่ 2 ให้ดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ประกาศผลสอบ (ผู้สอบผ่าน) ภาคปกติ(บรรพชิต/คฤหัสถ์) รอบที่ 2


alt

 

รอบ 3 เปิดรับสมัครแล้วนะครับ

2.3 เอกสาร เรื่อง การประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ(รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 3 ประจำปี 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(สอบผ่าน)รอบที่ 3 ภาคปกติ

 

alt

 
 
 
 
ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) รับสมัครรอบ 2 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
* หมายเหตุ ภาคนอกเวลาราชการ ใช้การสอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ 
 
 
 
สรุปจำนวนผู้สมัครทุกภาคแบบ Real time