gototopgototop
งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจำปี 2560 Print
There are no translations available.

 
 
 
******************เกณฑ์การประกวด******************
1. 
เกณฑ์การประกวดการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
2.
เกณฑ์การประกวดการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
 
 
******************ใบสมัคร******************
1.   ใบสมัครการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง
2.
 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน (เยาวชน)
3.
 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน (ประชาชน)