gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ข่าวประชาสัมพันธ์
Filter     Display # 
# Article Title
1 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ บรรยายพิเศษเรื่องการสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
2 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี มมร.อส. ภาคปกติ 2560
3 กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 2560
4 ร่าง พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่ และฝึกซ้อมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
5 การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะและระดับวิทยาเขต มมร.อส.
6 ประกาศหยุดการเรียนการสอนในบางรายวิชา วันที่ 11 กันยายน 2560
7 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี โท เอก ปกติและพิเศษ 2560
8 กำหนดการเตรียมความพร้อมการเข้าสอบ กพ 2560
9 กำหนดการ อบรมธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ 2560
10 กิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560
11 กำหนดการการใช้ห้องสัมมนาสาขาวิชา
12 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
13 กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
14 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ 2560
15 กำหนดการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2560
16 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1-2560
17 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
18 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก 2560
19 ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ ภาคพิเศษ รอบที่1 และ 2
20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ รอบที่ 2 2560
21 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปี 2560 รอบที่ 1
22 ขอเชิญนักศึกษาร่วมพิธีมอบใบระเบียนผลการศึกษา
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2560
24 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ตาม มคอ.
25 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานประเมินตัวเอง
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2560
27 กำหนดการ โครงการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสายอาจารย์
28 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง Alice's Adventure in the Wonderland
29 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. แสดงความยินดีกับรุ่นพี่
30 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ งวดที่ 3
31 กำหนดการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ พระนักศึกษาชั้นปี 4 2560
32 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
33 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
34 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษ
35 พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร.ส่วนกลาง
36 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559
37 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 18-19 พฤษภาคม 2560
38 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
39 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี5
40 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสาน เชิญนักศึกษา มมร.อส. และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมบันเทิง ... ประกวดร้องเพลงสากลคู่ ... เนื่องใน พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่
41 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
42 กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ มมร.อส. และชุมชน
43 งานปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
44 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
45 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง โควตา ประจำปีการศึกษา 2560
46 กำหนดการกิจกรรมรดน้ำดำหัวและการประกวดแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย 2560 + แข่งขันประกวดบทโคลง
47 บรรยากาศการสอบรอบรับตรง โควตา มมร.อส.
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2560
49 เชิญนักศึกษา มมร.อส. และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมบันเทิง ... ประกวดร้องเพลงสากลคู่ ... เนื่องใน ... “วันรดน้ำดำหัว: สงกรานต์ และทอดผ้าป่า มมร.อส.”
50 โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
51 โครงการวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาทำการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่
52 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมภาคพิเศษ 2560
53 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
54 กำหนดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
55 โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
56 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 109 รูป คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ธ. ร่วมกับ มมร.อส.
57 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี4
58 ตามรอยเส้นทางครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
59 หลวงปู่ไม อินฺทสิริ เยี่ยมและให้กำลังใจ มมร.อส. ในพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่
60 พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อาจารย์วรเทพ เวียงแก
61 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.วรเทพ เวียงแก
62 ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมออคิด 2560
63 ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ไวท์เฮาส์บีช แอนด์ สปา 2560
64 กำหนดการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน) นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
65 โครงการค่ายระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
66 แบบฟอร์มประกันคุณภาพการศึกษา มมร.2560
67 ประกาศผลการแข่งขัน โครงการมาฆบูชา 2560 มมร.อส.
68 การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.
69 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น เจริญชัยมงคลคาถา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
70 แจ้งการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
71 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
72 ทัศนศึกษาภาษาอังกฤษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
73 คณะกรรมการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร. เข้าติดตามกำกับผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มมร.อส.
74 แผนที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
75 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับที่ 30
76 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับที่ 31
77 เรื่องการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางและหมอลำ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2559
78 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โครงการจริยธรรมสัญจร 2560
79 ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2/2559
80 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ
81 ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559
82 ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559 (วันที่ 23 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน)
83 งานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559
84 บรรยากาศ เตรียมงานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559 ภาคปกติและภาคพิเศษ
85 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2559
86 กำหนดการวันก่่อตั้ง มมร.อส. 2559
87 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
88 ถวายภัตตาหารเพลและเก้าอี้พระคณาจารย์และพระนักศึกษา
89 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2559 ปริญญาตรี ภาคปกติ
90 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน : 2559
91 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปี 1-4 (ภาคปกติ) 2559
92 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2559 มมร.อส.
93 กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง 2559
94 ตารางนิเทศ 2/2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
95 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี4 1/2559
96 โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
97 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
98 ตารางอบรมและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษา 2559
99 สัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 1/2559
100 พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลสัตตมวารพระศพ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
101 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
102 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
103 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1/2559
104 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เยี่ยมเยียน มมร.อส.
105 กำหนดการ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
106 รวม SAR
107 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสาม)
108 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสอง)
109 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันแรก)
110 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
111 พิธีฌาปานกิจศพ นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก)
112 กำหนดการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 1-4
113 สวดอภิธรรมศพ นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก)
114 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สี่)
115 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
116 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาด้านการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 3
117 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559
118 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สอง)
119 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สาม)
120 กำหนดการ พิธีไหว้ครู มมร.อส. 2559
121 กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมแบ่งปัน ฉันพี่น้อง
122 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 2559 วันที่สอง
123 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 2559
124 หนังสือรับรองเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งและบรรจุเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
125 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
126 กำหนดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ มมร.อส.2559
127 ปรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 2559
128 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย, ลาว, เมียนมาร์, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน) ครั้งที่ ๔
129 Empowering English skills for teachers and staff in preparing for (DBPM)
130 พระครูอรรถสารเมธี(จำนง อติเมโธ) เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม พร้อมคณะลูกศิษย์ญาติโยมเมตตาเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรนักศึกษา มมร.อส.
131 Activities held to celebrate on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary 12th August 2016 at MBUISC.
132 English Preparation Program for Newcomers: Holding on 8-10 August 2016 by Faculty of society program in political science at MBUISC
133 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์และประเพณีเชียร์กลาง 2559
134 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2559
135 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (หลักธรรมะ เทคนิค วิธีการ และการสร้างสื่อการอบรม) วันแรก
136 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง จากคณาจารย์วิทยาเขตต่างๆ (วันแรก)
137 ตารางเรียน ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2559
138 กำหนดการอบรมธรรมะ ประจำปี 2559
139 "การแข่งขันสวดมนต์หมู่บาลีแปลภาษาอังกฤษ" และ “ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ” สำหรับสามเณรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559
140 ตารางสัมมนาคณะ/สาขาวิชา 2559 มมร.อส.
141 มมร.อส. บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
142 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
143 ที่ 30/2559 ประกาศวัดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
144 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 2559
145 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (หลักธรรมะ เทคนิค วิธีการ และการสร้างสื่อการอบรม)
146 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่านนักศึกษา
147 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 2559
148 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2559
149 พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร เยี่ยมผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตอีสาน
150 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2559 (รอบสอง)
151 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โรงเรียนบ้านโนนทัน
152 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
153 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกลาง ...
154 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
155 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์
156 อบรมการเขียน Self Assessment Report SAR
157 (Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. รอบที่ 2
158 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่ 2)
159 เมื่อสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 We speak English อยากเรียนพิเศษ
160 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
161 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาท่าพระ ร.ร. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ร.ร.บ้านเหล่านกชุม
162 กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน มิถุนายน 2559
163 (Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส.
164 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่สอง
165 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
166 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
167 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาล้อม
168 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพิมพ์ในวิทย์
169 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
170 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
171 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
172 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
173 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม
174 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร
175 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งอุทิศ
176 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
177 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
178 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
179 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
180 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
181 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
182 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
183 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด
184 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
185 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
186 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
187 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
188 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยชันวิทยา
189 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
190 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
191 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
192 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
193 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
194 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
195 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสวนกล้วยห้วยชัน
196 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
197 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
198 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
199 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
200 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
201 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
202 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
203 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองแวงยาว
204 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีมงคล
205 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านศุภชัย
206 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวขัว
207 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกนาค
208 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
209 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
210 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
211 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำโรง
212 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น
213 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
214 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Wat Sirimongkil School
215 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Ban Huai honghai Prachasan School
216 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Songpuahongdua School
217 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
218 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
219 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
220 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
221 Educational Supervision: Early Childhood Education Program at Anubankhonkaen School
222 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
223 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
224 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ้านหินลาดวังตอ
225 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านบ้านโนนสังป่ารัง
226 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาคาร
227 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านผักหนาม
228 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังโพน
229 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกลางวิทยา
230 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
231 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
232 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบูรณะ
233 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฮวก
234 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
235 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
236 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
237 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
238 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูลู
239 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง
240 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองพิทยาคม
241 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตวงพร
242 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนด้วงหนองหญ้ารังกา
243 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย
244 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
245 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
246 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
247 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร. ขามแก่นนคร ร.ร. นครขอนแก่น ร.ร. บ้านหนองแวงบวรวิทย์ และ ร.ร.พระกุมารเยซู
248 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
249 แจ้งปิดระบบบริการการศึกษา
250 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (สิงห์อาสาพัฒนา)
251 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รร. สนามบิน รร.บ้านยางคำ รร.ฝางวิทยายน รร.บ้านทุ่ม
252 รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
253 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2559
254 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
255 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.วรรณรัตน์ศึกษา
256 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านคำบง
257 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนท่าพระ
258 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สาธิตพงษ์ภิญโญ
259 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สนามบิน
260 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สนามบิน
261 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ
262 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
263 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านนาคำปุ่ม
264 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง
265 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
266 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.วรรณรัตน์ศึกษา
267 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สาธิตพงษ์ภิญโญ
268 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
269 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ
270 ฌาปนกิจศพพ่อทองอินทร์ แฝงสีพล
271 โรงทานน้ำเต้าหู้ อาคารศูนย์มะเร็ง หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
272 โรงทานน้ำเต้าหู้ อาคารศูนย์มะเร็ง หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
273 พิธีฌาปนกิจ บิดาของนางสาวสุภาวัลย์ สะใบหอม
274 บรรยายกาศ การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
275 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
276 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนบ้านแท่นประจัน รร.บ้านสามสวนวิทยา รร.บ้านวังหิน
277 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
278 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลพูลสวัสดิ์
279 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลบ้านกุดพังทุย
280 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
281 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน
282 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ
283 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
284 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
285 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านสระกุด
286 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลโนนหนองวัด
287 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลวัดกลาง
288 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
289 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
290 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลพูลสวัสดิ์
291 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
292 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลบ้านกุดพังทุย
293 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านสระกุด
294 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ
295 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน
296 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
297 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
298 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2559 (รอบสอบคัดเลือก)
299 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
300 มมร.อส.ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก
301 เยี่ยม อ.อภิชิต เหมือยไธสง ที่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู
302 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
303 ล้างแผล พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. วันที่ 4 และการทำบุญของ น.ศ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
304 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการอีสาน ร่วมงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี
305 มุทิตาสักการะพระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ) ณ วัดอาฮงศิลาวาส จังหวัดบึงกาฬ
306 บุคลากร มมร.อส. เยี่ยมอาการอาพาธ รองอธิการบดี
307 กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
308 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
309 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน
310 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ
311 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
312 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์
313 ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2559
314 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน และ โครงการอบรมลูกเสือ 2559
315 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนเมษายน 2559
316 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
317 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
318 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
319 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดแสนสุข
320 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดป่าเทพวิมุตติ
321 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดพิศาลรัญญาวาส
322 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดปุริมาประดิษฐ์ และวัดป่ามณีโคตร
323 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ สวนธรรมพุทธเมตตา
324 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส
325 กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ นายนิรันดร์ วังสงค์
326 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และงานปัจฉิมนิเทศภาคพิเศษ ประจำปี 2558
327 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รับตรง (โควตา) 2559
328 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
329 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคพิเศษ 2558
330 งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 สิงห์ในศตวรรษที่ 21
331 พิธีสวดมนต์เย็น และอุทิศส่วนกุศลให้กับ นางสาวพัชราพร บุตรทอง
332 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง (โควตา) 2559
333 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บุตรทอง
334 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2558
335 ร่วมบริจาคเงินและของใช้ต่างๆช่วยเหลือ ดญ.จันจิรา (เอ)และดญ.จารุวรรณ (เอ็น)
336 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
337 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
338 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบรับตรง (โควตา) 2559
339 โครงการ สิงห์อีสานสัมพันธ์ : สิงห์ในศตวรรษที่ 21
340 โครงการ : แบ่งปันความสุขแด่เพื่อนผู้ยากไร้ โดย : ชมรมจิตอาสา
341 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 4 2559
342 ฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
343 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ 35 วัน) 2559
344 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
345 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา 2559
346 กิจกรรมเล่านิทานและหุ่นมือนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
347 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
348 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 คณะศึกษาศาสตร์ ปี 4 ภาคปกติและภาคพิเศษ
349 กิจกรรมส่งเสริมความสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา มมร.อส. 2559
350 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
351 เนชั่นสุดสัปดาห์ ลงรายงานพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2559
352 แบบฟอร์ม มคอ.3-7 ใหม่ จากการประชุม ณ มมร. ส่วนกลาง
353 อบรมสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 2559
354 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
355 กำหนดการโครงการภาษาอังกฤษ 100% ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
356 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุม "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558"
357 พระเทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์ 2559
358 นิเทศ : โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
359 นิเทศ : โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
360 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
361 การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559
362 การประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559
363 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม (ครั้งที่สอง)
364 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
365 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร. (เพิ่มเติม)
366 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
367 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสอง
368 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสาม
369 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net)
370 พิธีฌาปนกิจคุณพ่อเคนโจม ใจหอม
371 โครงการ “พัฒนาการศึกษาสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซียน”
372 ประชุมพิเศษ เดือนมกราคม 2559
373 กวีในสวนสัญจร ตะลอนสถาบันการศึกษาครั้งที่ 3 ณ มมร.อส.
374 พิธีมุทิตา พระครูธรรมาภิสมัย (พระครูสัญญาบัตร)
375 มมร.อส. ร่วมงานวันครู ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
376 กำหนดการ : เทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์
377 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม
378 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
379 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
380 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
381 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
382 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
383 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
384 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
385 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
386 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเสวัสดี
387 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
388 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
389 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
390 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
391 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
392 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสงเปือยดอนเดื่อ
393 กำหนดการ กวีในสวนสัญจรตะลอนสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3
394 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก 2559 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์
395 กิจกรรมวันเด็ก : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
396 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
397 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นวิทยาเขตชั้นนำด้านวิชาการ มมร ในศตวรรษที่ 21 มมร.อส.
398 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กับการพัฒนา ในศตวรรษที่ 21
399 กำหนดการโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559
400 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 1
401 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 2
402 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 3
403 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
404 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
405 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
406 กำหนดการกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ภาคพิเศษ 2558
407 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเที่ยง-เย็น)
408 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเช้า-เที่ยง)
409 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก 2
410 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก
411 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ
412 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
413 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
414 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคม
415 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
416 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
417 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
418 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
419 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22
420 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันที่สอง
421 ตารางเรียน 2/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
422 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันแรก
423 เตรียมงาน วันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
424 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าแสงอรุณ
425 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (2)
426 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (3)
427 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
428 นิเทศ : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
429 กำหนดการวันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
430 โครงการสิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา “บวร” 2558
431 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
432 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
433 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
434 ตารางนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2/2558
435 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
436 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
437 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2558
438 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2559
439 ตักบาตรเช้าประจำเดือน
440 ขบวนแห่ เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 มมร.อส.
441 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2558
442 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2559
443 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
444 การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
445 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
446 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
447 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
448 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
449 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
450 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
451 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระธรรมดิลก
452 ตารางอบรมเข้มธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ภาคปกติและภาคพิเศษ 2558
453 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง มมร.อส. 2558
454 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558 มมร.อส.
455 ตารางสอบปลายภาค 1/2558 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
456 ประกาศวันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558
457 คณะอนุกรรมการ จากคุรุสภา ตรวจเยี่ยม มมร.วข.อีสาน
458 โครงการอบรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
459 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน show&share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
460 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
461 สิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา บวร 2558
462 สัมมนา พุทธศาสนากับสังคมการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
463 การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558
464 กำหนดการวันลอยกระทง 2558
465 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 มมร.อส. (วันซ้อมจริง)
466 บรรยายกาศ การเตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
467 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
468 งานฝึกอบรมและพัฒนา ที่เทศบาลตำบลหนองไผ่
469 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
470 งานฝึกอบรมและพัฒนา อบรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
471 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น มอบอุปรกร์กีฬาให้กับ มมร.วิทยาเขตอีสาน
472 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ดูงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น
473 นักศึกษาภาคพิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่เศรษฐกิจพอเพียง ไหว้พระ ทำบุญ
474 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2558
475 โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) 2558
476 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ 22 ประจำปี 2558
477 ดื่มนมชมบอล Alcohol is not the Answer 2558
478 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ประจำปี 2558
479 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบรองชนะเลิศ)
480 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558
481 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติ
482 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคปกติ
483 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษ
484 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
485 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
486 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 3)
487 ตารางเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2/2558
488 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
489 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 1/2558
490 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 1/2558
491 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี3-4 1/2558
492 การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
493 กิจกรรมสานสัมพันธ์ การสอนภาษาอังกฤษ (แฟนซีปาร์ตี้) 2558
494 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2)
495 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1
496 ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพวงหรีดแด่คุณพ่อคูณ คำมาก
497 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพโยมพ่อของพระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส
498 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี4 ภาคพิเศษ 1/2558
499 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสาม)
500 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสอง)
501 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันแรก)
502 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรม ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
503 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
504 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
505 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
506 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
507 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
508 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
509 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
510 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
511 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
512 โครงการปฏิบัติธรรม ภาคปกติ คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2558
513 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง
514 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
515 มมร.วิทยาเขตอีสาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา
516 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารของเดือน
517 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ภาคปกติ
518 มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น
519 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
520 งานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง จังหวัดหนองคาย
521 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 3
522 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานดื่มนม-ชมบอล
523 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2
524 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
525 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 1
526 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง
527 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
528 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
529 รัฐศาสตร์การปกครอง ร่วมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
530 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
531 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2558
532 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2559
533 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
534 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
535 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
536 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
537 กำหนดการวันไหว้ครู 2558
538 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
539 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสาม)
540 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสอง)
541 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันแรก)
542 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
543 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
544 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
545 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
546 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
547 ร่วมเวที สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1
548 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณร และตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2558
549 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฝายประชานุกูล
550 รัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมาฉันท์จังหวัดขอนแก่น
551 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานมหกรรมหนังสืออีสาน
552 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
553 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
554 โครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ Symposium สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
555 ประชุมเตรียมงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
556 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอบทความวิจัย
557 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
558 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
559 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
560 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ : การผลิตสื่อภาษาอังกฤษ 2558
561 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
562 ผลงานพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
563 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
564 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มมร.อส. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
565 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2558
566 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
567 โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด
568 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร
569 อบรมการจัดทำ มคอ 7
570 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
571 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. บนเวทีระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
572 งานฝึกอบรมและพัฒนา ค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
573 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
574 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
575 งานฝึกอบรมและพัฒนาที่โรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์
576 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
577 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
578 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
579 พิธีฌาปนกิจ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
580 สวดพระอภิธรรมศพ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
581 การประกวดขับร้องสรภัญญ์และการประกวดหมอลำ ประจำปี 2558
582 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ประจำปี 2558
583 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
584 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
585 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
586 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
587 เกณฑ์การตัดสินโครงการกิจกรรมการประกวดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
588 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันสอง)
589 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
590 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
591 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันแรก)
592 กำหนดการ โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558
593 สัมมนานักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ งานกิจการนักศึกษา
594 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมอบรมวิทยากรมืออาชีพ ครั้งที่ 2
595 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกสูงวิทยาคม
596 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
597 กำหนดการสัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
598 ED2032 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย Nutrition for Young Children
599 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
600 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
601 กำหนดการกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2558
602 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
603 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
604 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
605 กิจกรรมฐาน (น้องใหม่) ภาคปกติ ประจำปี 2558
606 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
607 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
608 ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษ เยาวชนไทยหัวใจคุณธรรม
609 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
610 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
611 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
612 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวัสดี
613 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งร่วมกับ กกต.จังหวัดขอนแก่น
614 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
615 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
616 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
617 สัมมนาภาษาอังกฤษอาเซียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
618 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
619 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
620 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
621 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
622 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
623 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
624 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านช่องผาเบียด
625 รัฐศาสตร์การปกครองสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
626 ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2558
627 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
628 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
629 การส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ National Academic Conference and Mekong Region Rearch Presentation
630 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
631 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 3 ประจำปี 2558
632 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
633 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
634 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต สมศักดิ์ ภูริปัญโญ
635 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
636 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแสง
637 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
638 แบบฟอร์มสั่งจองชุดละและชุดพื้นบ้าน
639 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
640 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร สพน.กระทรวงศึกษาธิการ
641 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทำความสะอาดศาลปู่เพลิง
642 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
643 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
644 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
645 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 2558 รอบสอบคัดเลือก
646 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
647 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
648 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
649 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
650 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
651 รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระบบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ปี 2558
652 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง
653 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2558
654 งานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
655 กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
656 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก
657 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
658 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
659 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
660 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
661 สัมมนานักศึกษาใหม่ รอบโควตา ครั้งที่ 3 2558
662 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขต
663 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 2 ประจำปี 2558
664 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 1 ประจำปี 2558
665 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2558
666 กำหนดการโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ3-5-7 2558
667 ตารางนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เทอม1/58
668 กำหนดการสัมมนานักศึกษา รอบรับตรงโควต้า ระดับปริญญาตรี 2558
669 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรม Wordpress
670 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมขบวนแห่งานวันวิสาขบูชา
671 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบเค้าโครงปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
672 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (2)
673 หนังสือส่งตัวพระนักศึกษา
674 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
675 การแบ่งกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์
676 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
677 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สาม)
678 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
679 มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่คูณ ปริสุทโธ
680 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
681 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สอง)
682 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
683 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
684 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ
685 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
686 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการเก็บโครงป้ายประชาสัมพันธ์
687 ตารางเรียน 1/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
688 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบ 2/2557
689 สัมมนาและรายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
690 ร้อยตำรวจโท วิชิต องค์มาลัย ศิษย์เก่า ภาคพิเศษ รัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 1 และคณะถวายผ้าป่าการศึกษา
691 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
692 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
693 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ วันที่สอง
694 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ
695 ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2558
696 วีดีโอ : บรรยากาศ การปฏิบัติกรรมฐาน ปี 1-4 18-2 พฤษภาคม 58
697 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา
698 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย 58
699 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง
700 กำหนดการ ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
701 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ 2/57
702 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 7)
703 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2558 (บ้านกุดหิน)
704 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 6)
705 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 5)
706 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 4)
707 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2558
708 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 2 และ 3)
709 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง
710 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2558 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4
711 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี4 ภาคพิเศษ บริจาคสิ่งของ ณ บ้านลูกรัก
712 พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 2558
713 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (รอบขยายเวลา) 2558
714 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2558
715 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2559
716 งานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 สาขาดนตรีไทยลูกทุ่ง
717 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง โควตา (ขยายเวลา) 2558
718 นำสื่อจากมหกรรมสื่อ มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก
719 บรรยากาศมหกรรมสื่อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558
720 การสัมมนาภาษาอังกฤษเรื่อง The 12 Core Value of Thais
721 กำหนดการมหกรรมสื่อปฐมวัย 2558
722 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 2558
723 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์)
724 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) 2558
725 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
726 พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อใสย์ นาใจแก้ว คุณพ่อ ของพระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
727 สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558
728 กำหนดการสัมมนายืนยันสิทธิ์ ป.ตรี รอบรับตรง โควตา 2558
729 การสัมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง Stop crime against women
730 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายพัฒนาสังคม จังหวัดหนองคาย
731 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 2/2557
732 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2558
733 สอบปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
734 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ รอบรับตรง (โควตา) ประจำปี 2558
735 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2557
736 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2558
737 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง โควตา 2558
738 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 2
739 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 1
740 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2558
741 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคปกติ ศึกษาศาสตร์ ปี 2 และ ปี 4
742 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557 ภาคพิเศษ
743 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ บ้านลูกรัก
744 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558
745 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557
746 โครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill)
747 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3-4 ทำความสะอาดวัดและจัดดอกไม้
748 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันสอง)
749 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันแรก)
750 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงเรียนสนามบิน
751 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
752 งานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา วิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตศรีล้านช้าง
753 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2558
754 มมร.วิทยาเขตอีสาน นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สาเกตนครเกมส์
755 บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
756 รับสมัครนักศึกษาใหม่ : ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3
757 โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
758 ให้โอวาทก่อนออกเดินทาง สาเกตนครเกมส์
759 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
760 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
761 งานเลี้ยงส่ง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
762 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนมณีอนุสรณศึกษา
763 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
764 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
765 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
766 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
767 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านวังโพน
768 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนวรรณรัตน์
769 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒
770 ค่ายอาสาพัฒนา "บวร"
771 Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery
772 อาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการ ณ มมร.ล้านนา
773 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
774 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษ
775 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา
776 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout
777 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู็ความเข้าใจการดำเนินนงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
778 การประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2558
779 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout 2558
780 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันที่สอง)
781 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันแรก)
782 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลบ้านวังโพน
783 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง
784 ประกาศ: ทุนศึกษาต่อและฝึกอบรมสาขาวชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ
785 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 มมร. อบรมภาษาอังกฤษ
786 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558 (ช่วงเช้า)
787 งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558
788 นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
789 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
790 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.(วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)
791 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
792 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต อาชีพและการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
793 สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาชีวิต โดย นายกิตติพงษ์ ทองสมบัติ
794 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ วัดป่าภูเขาวงไป หินช้างสี
795 จับของขวัญปีใหม่ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
796 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
797 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียน
798 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก
799 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
800 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ ณ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
801 ถวายน้ำปานะ คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต โครงการธุดงค์กรรมฐาน
802 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เตรียมงานจัดงานวันเด็ก
803 การชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมบุคลากร
804 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิด ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์
805 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (We speak English)
806 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาบรรพชิต (Monk Chat)
807 นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึุกษาปฐมวัย รร.อนุบาลขอนแก่น
808 (ร่าง)โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 - 4
809 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตามรอยพระพุทธศาสนา จาริกแสวงบุญ
810 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 2)
811 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 1)
812 ฟุตบอลคณาจารย์และนักศึกษา
813 ประชุมประจำเดือนธันวาคมและจับของขวัญปีใหม่บุคลากร
814 ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๘
815 ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานฌาปนกิจ มารดาของ อ.อัปสรสวรรค์ คำเจริญ
816 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (โรงทาน,เจริญชัยมงคลคาถา,ทอดผ้าป่าการศึกษา,เปิดอาคารเรียนและหอสมุด,การแสดงพื้นบ้าน)
817 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (ตักบาตรเช้า,ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ)
818 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (พิธีพุทธาภิเษก)
819 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
820 สัมมนาวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เนื่องในวันฉลองวันก่อตั้งครบ 25 ปี มมร.วิทยาเขตอีสาน
821 เตรียมงานพิธีฉลองครบ 25 ปี (ต่อ)
822 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
823 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนที่ 2
824 เตรียมสถานที่งานอบรมครูพระสอนศีลธรรม
825 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
826 เตรียมความพร้อมงานสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
827 กำหนดการโครงการอบรมรพะสอนศีลธรรม
828 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
829 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัดป่าดงไร่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
830 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
831 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
832 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
833 เข้ามอบเกียรติบัตรโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
834 สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557
835 วีดีโอสาธิต : ระบบประเมินออนไลน์ และ การลงทะเบียนเรียน
836 ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
837 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ
838 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557
839 กำหนดการวันสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
840 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ บ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านซำม่วง
841 นักศึกษา มมร.อส ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดบูท
842 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง นักศึกษาปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
843 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู หนองคาย
844 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู น้ำหนาว
845 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
846 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมสถานที่เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
847 งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
848 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ทุกคณะ 1/2557
849 ประชุมเตรียมความพร้อม งานฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
850 มมร.วิทยาเขตอีสานจัดนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมรับ-ส่งนายกรัฐมนตรี
851 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
852 อบรมโปรแกรม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
853 รวมบรรยากาศวันแรก โครงการฝึกประสบการณ์วิขาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์
854 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.อส. ปรับปรุงภูมิทัศน์
855 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557
856 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า
857 อบรมธรรมศึกษา 2557
858 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง สปข.1
859 กิจกรรมวันลอยกระทง 2557 มมร.อส.
860 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
861 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
862 ดาวน์โหลดตารางอบรมธรรมศึกษา 2557
863 การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
864 กำหนดการโครงการ การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
865 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2557
866 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ครั้งที่ 2
867 ตรวจงวดงานที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
868 การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
869 ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
870 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ 1/2557
871 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
872 มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปประดิษฐสถานชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
873 ตารางเรียน ป.ตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 2/2557
874 ขบวนแห่ไต้ประทีปโคมไฟ วิถีไทอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี2557
875 โครงการแข่งขันกีฬา "มมร. สัมพันธ์" ประจำปี 2557
876 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
877 ประกาศระเบียบการประกวดหมอลำและวงดนตรีพื้นบ้าน เทศกาลงานไหม 2557
878 ปฐมนิเทศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 มมร.อส
879 ประเพณีทอดเทียนประจำปี
880 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
881 ตารางสอบคณะศึกษาศาสตร์ 1/57
882 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ 2557
883 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
884 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
885 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
886 ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
887 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
888 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2557 ป.ตรี ภาคพิเศษ
889 รับสมัครครูพระ 2558
890 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
891 Enhancing English Communicative Skill Project, We speak English
892 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
893 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี-โท-เอก ภาคพิเศษ 2557
894 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
895 เอกสาร กรอบภาระงาน work load
896 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
897 ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
898 ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา อุปถัมภ์ โดย พระเดชพระคุณพระครูอนันตสารคุณ
899 การฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์การปกครอง
900 สร้างเด็กรักการอ่านผ่านนิทานแสนสนุก
901 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
902 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557
903 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อบรมการสร้างสื่อ)
904 ตรวจสอบรายชื่อและระดับธรรมศึกษา ประจำปี 2557
905 โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
906 ตรวจงวดงานที่ 6/10 และงวด 7/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
907 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
908 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
909 ค่ายเรียนรู้และเผยแผ่โครงการพระราชดำริ เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
910 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามมร.อส ร่วมถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
911 งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557
912 พิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 2557
913 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี2557
914 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
915 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร. วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2557
916 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
917 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 57
918 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสาม)
919 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสอง)
920 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันแรก)
921 โครงการต้อนรับน้องใหม่บรรพชิตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปี 2557
922 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณกณสิทธิ์ จตุเทน (อ.แจ๊ค)
923 โครงการ Junior Scout เป็นกิจกรรมลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย
924 ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
925 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
926 กำหนดการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
927 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบ 2
928 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ปี ๑ - ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์) ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปี ๒๕๕๗
929 กำหนดการ : กิจกรรมอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน... โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ
930 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 2
931 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
932 กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
933 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
934 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู
935 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
936 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557 (วันสอง)
937 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มมร.อส. 2557
938 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557
939 ประเพณีเชียร์กลางและการประกวดดาว-เดือน มมร.อส. 2557
940 กำหนดการ เชื่อมความสัมพ้นธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คฤหัสถ์ 2557
941 โครงการต้อนรับน้องใหม่นอกสถานที่ : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
942 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557
943 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียน ภาคพิเศษ 2557
944 กยศ
945 โครงการเครือค่ายแกนนำคนดีศรีอีสานและอบรมกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
946 วาไรตี้การกุศล ทอล์คโช อ.จตุพล ชมภูนิช ปี2557
947 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
948 กิจกรรม "การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับพระภิกษุสามเณร และ "ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
949 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก มมร.2557
950 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
951 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
952 กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
953 สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
954 ปิดโครงการอบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar
955 อบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar (วันแรก)
956 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Intensive Workshop
957 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เผยแผ่ธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มข.
958 ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557
959 Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus
960 เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
961 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี 2557
962 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ
963 สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
964 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
965 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี 2557
966 สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
967 วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2
968 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม
969 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสอง
970 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันแรก
971 Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014
972 (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร มมร
973 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม)
974 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
975 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สอง)
976 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส. ปี 2557
977 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (ต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร)
978 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557
979 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2557
980 วีดีโอสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
981 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557 (วันที่2)
982 การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
983 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557
984 โครงการ จริยธรรมสัญจรในโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
985 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557
986 มมร.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ปี.2557
987 บรรยากาศการดรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่
988 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
989 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
990 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
991 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ฤดูร้อน 3/2556
992 National and Internaltional Research Conference 2014
993 โปงลางอีสาน มมร.อส สืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่เมืองทอง งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2557
994 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น สืบตำนานอีสานเฮา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
995 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2557
996 ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557
997 ประชุมงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.วิทยาเขตอีสาน
998 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
999 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
1000 ตรวจงานงวดที่ 5/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
1001 สัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
1002 ออกค่ายทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2557
1003 การประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
1004 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 คณะสังคมศาสตร์
1005 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( เช้า )
1006 กำหนดการ ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2557
1007 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2557
1008 ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาเซี่ยน 2557
1009 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
1010 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
1011 การสอบนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557
1012 ตารางสอบภาคฤดูร้อน 3/ 2556
1013 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2557
1014 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2
1015 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1016 พิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1017 เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปสำหรับการเดินทางไปรับประทานปริญญาบัตร
1018 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2557
1019 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มมร.อส. 2557
1020 เตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2557
1021 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น นักศึกษาจำนวน 1009 คน
1022 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
1023 สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2557
1024 วิสาขบูชา : วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
1025 ประชุมคณาจารย์ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
1026 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
1027 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
1028 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
1029 ประชุมประจำเดือน (เมษายน) 2557
1030 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปริญญาตรี 2557
1031 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันสอง)
1032 กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1033 คณะสงฆ์จากประเทศอินโดนิเซีย เยี่ยมชม มมร.วข. อีสาน
1034 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
1035 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
1036 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
1037 ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
1038 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
1039 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
1040 พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
1041 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
1042 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
1043 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
1044 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
1045 พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
1046 บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
1047 ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1048 ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
1049 การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
1050 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
1051 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
1052 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
1053 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
1054 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
1055 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน ตอนเย็น)
1056 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
1057 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
1058 พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.
1059 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเขาวง)
1060 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
1061 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน)
1062 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน)
1063 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านกุดหิน)
1064 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
1065 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
1066 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
1067 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
1068 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
1069 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
1070 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
1071 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
1072 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
1073 ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
1074 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน
1075 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
1076 นำสามเณรไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1077 นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-2 สรงน้ำอาจารย์
1078 กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตอีสาน
1079 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 (ต่อ)
1080 ร่วมงานอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1081 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมแม่ของพระราชปริยติวิมล รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1082 งานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1083 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
1084 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1085 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 มมร.อส.
1086 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
1087 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร
1088 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ2557
1089 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
1090 พิธีเปิด โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2557
1091 บรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1092 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสาม)
1093 เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1094 พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1095 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสอง)
1096 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี2557 ณ อบจ. ขอนแก่น
1097 สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1098 ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
1099 test pdf
1100 เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
1101 ค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปี 4 รัฐศาสตร์ ตอนกลางคืน
1102 สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557
1103 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส. (บ่าย)
1104 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันแรก)
1105 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส.
1106 โครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1107 วีดีโอ สาธิตการประเมินออนไลน์สำหรับนักศึกษา
1108 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
1109 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
1110 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
1111 ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
1112 เปิดเรียนสัมมนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมนักศึกษาเข้าสู่อาเซียน ปี1-4 ทุกสาขาวิชา
1113 กำหนดการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 379 รูป
1114 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1115 ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
1116 ปัจฉิมนิเทศ 2558 ป.ตรี ภาคปกติ มมร.อส.
1117 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
1118 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน มมร.อส ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1119 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ
1120 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
1121 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2/2556
1122 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
1123 ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1124 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต"
1125 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 25
1126 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
1127 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ)
1128 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคบ่าย)
1129 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคเช้า)
1130 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
1131 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง
1132 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันแรก
1133 จัดสอบนักศึกษาโควต้า 2557 สพม.25
1134 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันสอง)
1135 บรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานงานบุญกู้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1136 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
1137 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก)
1138 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2559 มมร.อส.
1139 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ
1140 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 วัน นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1141 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 (กลุ่มบ่าย) เตรียมงานโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2557
1142 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 พระนักศึกษา วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และหนองบัวลำภู
1143 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน)
1144 ตรวจรับมอบงาน ครั้งที่ 1 : โครงการวางระบบท่อระบายน้ำ มมร.อส.
1145 จัดเตรียมสถานที่ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
1146 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
1147 ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
1148 ขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส.
1149 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านวังตอ ขอนแก่น
1150 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร
1151 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
1152 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1153 กำหนดการ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
1154 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
1155 แผ่ข้าว บอกบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่บ้านยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
1156 โครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ มมร.อส. (บ้านภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตน์)
1157 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง) รายวิชาภาษาไทย
1158 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
1159 นักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2557
1160 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) รายวิชาภาษาไทย
1161 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย
1162 การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
1163 สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.อส
1164 ความคืบหน้างานวางท่อภายในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1165 ศูนย์บริการวิชาการได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดง ณ ดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง
1166 รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร
1167 สิงห์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสังเกตการณ์งาน 3 สิงห์อีสาน
1168 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง สพม.25
1169 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556
1170 โครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
1171 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557
1172 ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
1173 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมถวายเงินร่วมจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง
1174 คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ไปทัศนศึกษาธรรมสัญจร ณ จ. อุดรธานี
1175 นักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 3 เป็นวิทยากรจัดโครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1176 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
1177 ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี มมร.อส. ประจำปี 2556
1178 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ไปร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18
1179 พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช 100 วัน
1180 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ We speak English การใช้ภาษา เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง
1181 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสนามบิน
1182 ความคืบหน้าการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนหอสมุดและ วางท่อ ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1183 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
1184 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
1185 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2556
1186 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
1187 การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1188 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นอกสถานที่ 2557
1189 ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557
1190 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
1191 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
1192 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
1193 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม
1194 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2)
1195 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
1196 บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
1197 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
1198 มมร หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System
1199 สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556
1200 นักศึกษาปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาภาษาอังกฤษ "การจัดการเป็นผู้นำการศึกษาศตวรรษที่ 21"
1201 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ"
1202 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงพลังนักศึกษาจุดเทียนเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
1203 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างทีมอาจารย์ A กับทีมอาจารย์ B
1204 พิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
1205 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับนายอธิพงศ์ ครูสอนดี บุคลากรกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ สกอ.
1206 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส.
1207 คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมสถานที่และการแสดงสำหรับงานวันเด็ก
1208 กำหนดการ งานวันเด็ก 2557
1209 มหกรรมรวมพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยใสสะอาด
1210 เลือนวันสอบปลายภาคและวัดเปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ
1211 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557
1212 ทำบุญประจำปี 2557 อุทิศถวายบุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
1213 สวดมนต์ข้ามปี วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 2556 สู่ 2557
1214 พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย
1215 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สี่
1216 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สาม
1217 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันที่สาม (ถวายภัตตาหารพระสงฆ์)
1218 รองอธิการบดีและคณะ เยี่ยมอาการ อ.ณฐอร ศรีแก้ว และนักศึกษา มมร.อส.ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
1219 งานกีฬาสี มมร.อส. ภาคพิเศษ 2556
1220 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สอง
1221 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น.
1222 กำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายหาร บึงสะพาน
1223 งานกีฬาสี มมร.อส. 2556
1224 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่
1225 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2559
1226 ภาพถ่ายบรรยากาศ การบันทึกเทปรายการทีวี คีตธรรม และไอดินกลิ่นธรรม
1227 มมร.อส เข้าร่วมโครงการสิงห์ภูพาน รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ณ ลานลิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1228 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1229 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันปิด)
1230 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันตรวจ)
1231 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี2556 (วันแรก)
1232 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ
1233 การจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคม 56
1234 งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน 2556 ครบ 23 ปี
1235 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1236 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
1237 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์
1238 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
1239 เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1240 รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
1241 อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
1242 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม
1243 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับรางวัลงานไหมนานาชาติขอนแก่น
1244 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
1245 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนพุทธศาสนาและปรัชญาในศตวรรษที่ 21
1246 บรรยากาศการออกเดินทาง โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี3
1247 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1248 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
1249 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านชำภูทอง
1250 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านหนองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย
1251 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ
1252 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
1253 มุทิตาอำลา : พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ
1254 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาอีสาน ลาว ขแมร์ ในกรอบประชาคมอาเซียน
1255 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
1256 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนดาราพิทยาคม
1257 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
1258 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1259 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโควตา 2557
1260 มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมจัดงานประกวดโปงลางงานไหมฯ
1261 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556
1262 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556
1263 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก
1264 สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
1265 มมร.อส ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
1266 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1267 สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1268 ตารางการอบรมธรรมศึกษา 23-24-25 พฤศจิกายน 2556
1269 การประกวดแข่งขันการขับร้องสรภัญญ์ โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ
1270 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวและสีข้าวจังหวัดขอนแก่น
1271 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
1272 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานภาคปกติ (คฤหัสถ์) เตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2556
1273 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
1274 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
1275 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดหนองบัวลำภู
1276 งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556
1277 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
1278 ป้องกันสายไฟฟ้าขาดจากการเสียดสี
1279 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18
1280 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) พบปะนักศึกษาเปิดเรียนวันแรก
1281 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่าน รอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2557
1282 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1283 ประชุมวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
1284 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด หลวงปู่ มหาโส กัสสโป 98 ปี แห่งวัดคำแคนเหนือ
1285 ระเบียบและใบสมัคร การเข้าประกวด ในเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2556
1286 บรรยากาศ ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1287 บรรยากาศโรงทาน ช่วงเช้า งานกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1288 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระกฐิน วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1289 การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556
1290 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1291 สัมมนาการเมืองการบริหารและศาสนา สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1292 ตารางเรียน 2/2556 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
1293 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 (วันสอง)
1294 โครงการประชุมปรัชญาสัญจร เพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 4/2556
1295 กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์
1296 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
1297 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
1298 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านดงบาก
1299 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ บ้านซำไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
1300 โครงการเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17
1301 ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1302 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
1303 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยหินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์
1304 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
1305 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
1306 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ค่ายโรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.ภูกระดึง จ.เลย
1307 สอบรอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1308 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 บ้านดงบาก และ บ้านแก่งศิลา
1309 พิธีเชิญ พระพุทธสุเมโธมงคลกิตติมุจลินทร์แผ่นดินสุขสันต์
1310 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1311 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2556
1312 วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1313 ปฐมนิเทศ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1314 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง อาจารย์และเจ้าหน้าที่
1315 ปฐมนิเทศ โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 4
1316 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
1317 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
1318 พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)
1319 เปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษาและสันทนาการ)
1320 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ บล็อคหลัง 2556
1321 กำหนดการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ english camp 56
1322 ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จังหวัดเลย
1323 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : การส่งตัวปฏิบัติการสอน
1324 มมร.อส.จัดงานประเพณีทอดเทียน และประชุมพระสังฆาธิการ ขอนแก่น (ธ)
1325 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสาม)
1326 เทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
1327 อบรมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 600 คน รอบแรก
1328 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมอบรม English Language Skills for Today’s Educational Administrators
1329 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสอง)
1330 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตียมงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี พ.ศ.2556
1331 กำหนดการทอดเทียนประเพณี 2556 มมร.อส.
1332 ประชุมเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ณ วข.อีสาน
1333 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันแรก)
1334 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี
1335 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี
1336 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ นักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔
1337 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 เขื่อนอุบลรัตน์
1338 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดพระบาทภูพานคำ
1339 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์
1340 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง)
1341 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
1342 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันแรก)
1343 "เกษียณให้เกษม" แก่ ผู้บริหารบุคลากรครูอาจารย์ และคุณครูผู้เกษียณอายุ สังกัด สพป.ขก.เขต 4
1344 ฝึกอบรมแบบเร่งรัดหลักสูตรการบริหารการศึกษา
1345 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน
1346 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
1347 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 3
1348 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง)
1349 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
1350 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดประกวดสรภัญญะ
1351 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มมร.อส
1352 ประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56
1353 การประกวดความเรียง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบอย่างของเยาวชนไทย
1354 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1355 โครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"
1356 ศรีศาสนา ศตวรรษถ้วน สิริพระชนม์
1357 กำหนดการตรวจประเมินภายใน มมร.อส.
1358 รับสมัคครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1359 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1360 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1361 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี2556
1362 ประชุมสรุปการออกนิเทศของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556
1363 สำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน สันทนาการและศึกษา)
1364 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร
1365 ประกวดขับร้องสรภัญญ์ทำนองอีสาน
1366 กำหนดการ อบรมผลิตสื่อในโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1367 โครงการแกนนำเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี
1368 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1369 สัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013
1370 งาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียนพระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1371 ประกาศวันสอบปลายภาคเรียน 1/2556
1372 ตรวจสอบรายชื่อธรรมศึกษา
1373 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1374 ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1375 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ
1376 ประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
1377 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1378 ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1379 การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
1380 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1381 ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
1382 โครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
1383 คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
1384 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมมรวิทยาเขตอีสาน
1385 โครงการอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
1386 การประชุมเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและงานวิจัย
1387 คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1388 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
1389 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
1390 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
1391 โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียน โดยพระมหาสมัย ผาสุโก(ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส
1392 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน
1393 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (เพิ่มเติม)
1394 สัมมนาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1395 โครงการนิเทศครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดชัยภูมิ)
1396 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๖
1397 ประชุมประจำเดือน คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1398 ข้อมูลระบบ MBUISC Network
1399 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครงาน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
1400 งานบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
1401 ดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่
1402 ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต"
1403 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาและโรงเรียนยางคำพิทยาคม
1404 พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำ
1405 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 5)
1406 คนดีศรีอีสาน ประจำสัปดาห์
1407 งานกิจการนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
1408 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน
1409 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท
1410 รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2556
1411 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา) รอบสาม
1412 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1413 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556 (2)
1414 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556
1415 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
1416 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงาน "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพท่อเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน"
1417 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (2)
1418 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (1)
1419 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเขาสวนกวาง
1420 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1421 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1422 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 3 คณะสังคมสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2
1423 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
1424 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา(ครั้งที่4)
1425 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2556 บล็อกแรก
1426 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษา และสันทนาการ)
1427 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ ปี4 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
1428 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม และ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
1429 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2556 (เขต 2)
1430 เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25
1431 ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รอบ วีซีดี
1432 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรร
1433 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
1434 งานอุโบสถสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าสว่างพร
1435 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัยแด่โยมแม่พระมหาวิรุธ วิโรจนโน
1436 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา
1437 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2556
1438 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ)
1439 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4
1440 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (3)
1441 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2)
1442 การประชุมโทรทัศน์ มมร.
1443 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 3 (บ่าย)
1444 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
1445 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
1446 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
1447 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง)
1448 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1449 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 2 (เช้า)
1450 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1451 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์(บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2556
1452 กำหนดการพิธียกเสาเอก
1453 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ ท่านสุมาลี ฐานวิเศษ
1454 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
1455 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (บ่าย)
1456 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (เช้า)
1457 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 56 บล็อกแรก
1458 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1459 นักศึกษาภาคปกติเตรียมสถานที่ปฏิบัติธรรม
1460 สรุปโครงการค่ายธรรมทัศนาจร ปี 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
1461 สัมมนา หัวข้อประชุมเมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อ
1462 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1463 การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2556
1464 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 3)
1465 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 2)
1466 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 1)
1467 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดป่าภูก้อน)
1468 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)
1469 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดผาตากเสื้อ)
1470 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดหินหมากเป้ง)
1471 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี
1472 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 15) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 3
1473 ปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ
1474 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันที่ 2
1475 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปี 2556
1476 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1477 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1478 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
1479 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
1480 มอบเกียรติบัตรให้กองบังคับการ 4 กองตำรวจทางหลวง
1481 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1482 การประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
1483 ศูนย์บริการวิชาการ
1484 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1485 งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
1486 งานวันบูรพาจารย์3
1487 งานบูรพาจารย์2
1488 งานวันบูรพาจารย์
1489 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1490 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
1491 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป
1492 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 2) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 1
1493 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานแสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1494 สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557
1495 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 15
1496 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 2
1497 มมร.ภูธร ครั้งที่ 2
1498 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอเมือง)
1499 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
1500 ออกแบบอาคารเรียนเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาในอนาคต ปี 2558
1501 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1502 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น บรรยายเรื่อง "จิตสำนึกของไวยาวัจกร"
1503 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระนักศึกษา สามเณรนักเรียน มมร.
1504 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
1505 ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม
1506 ร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าดงมะไพ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1507 บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1508 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16
1509 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ปี 56
1510 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอน้ำพอง)
1511 คุณนิภา สุวรรณสุจริต คุณนายท่านผู้ว่ามาเยี่ยมและมอบทุ่นการศึกษาให้พระภิกษุ
1512 พิธีมอบรางวัลแก่องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
1513 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
1514 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอชุมแพ และ อําเภอสีชมพู )
1515 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ครั้งที่ 6
1516 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1517 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอพระยืน และ อำเภอเมืองขอนแก่น )
1518 รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1519 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 2
1520 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 1
1521 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
1522 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ)
1523 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า)
1524 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ
1525 ครวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร.
1526 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่เชียงใหม่
1527 โครงการพุทธชุมชนยาทผู้นำ
1528 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่3 สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ)
1529 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่2 ตั้งขบวน)
1530 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่1 ลงทะเบียน)
1531 ศูนย์บริการวิชาการอบรมคุณธรรมที่วัดป่าบ้านค้อ
1532 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน
1533 โครงการ การสอนภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานนักศึกษา ภาคพิเศษ
1534 ติวเข้มภาษาอังกฤษ อาจารย์ Donald Harris
1535 SO1059 การนำเสนอองค์ความรู้การฝึกภาคปฏิบัติ
1536 งานครูพระสอนศีลธรรม ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุดรธานี
1537 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
1538 กำหนดการ:โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๕๖
1539 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
1540 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1541 มมร.วิทยาเขตอีสาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด
1542 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) 1/2556
1543 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ (กิจกรรม-ฐาน) ประจำปีการศึกษา 2556 เช้า
1544 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
1545 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556
1546 คัดเลือกนักศึกษากู้ยืม (กยศ.)
1547 การพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1548 บรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
1549 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1550 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1551 เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1552 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส.
1553 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
1554 เปิดเรียนในระดับปริญญาเอกวันแรก
1555 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
1556 ประชุมวางผังในการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
1557 Moral & ethics training at Mahamakut Buddhist University Demonstration School (MBUD)
1558 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สาม
1559 สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1560 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สอง
1561 ติดตั้งครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1562 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมพันธ์
1563 แผนที่ มมร.วิทยาเขตอีสานและพื้นที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
1564 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันแรก
1565 สอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ บล็อคหลัง
1566 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
1567 ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2556
1568 คำสั่งภาระงานบุคลากร 2556
1569 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5
1570 คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน
1571 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน : E-Learning
1572 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (บ่าย)
1573 ตรวจรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2556
1574 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (เช้า)
1575 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556
1576 ประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
1577 ตารางสอบปลายภาคเรียน ป.ตรี ภาคพิเศษ ฤดูร้อน 2555
1578 ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ
1579 คณะนักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนากับอาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมความพร้อมปรับพื้นนักศึกษาใหม่
1580 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1581 อมรมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
1582 กำหนดการ: สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
1583 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2556
1584 รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1585 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556
1586 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปี 2556
1587 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงสระน้ำมหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียน
1588 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5
1589 สกอ.รับรองหลักสูตรเพิ่มเติม 2556
1590 บรรยากาศ พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร
1591 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1592 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day2
1593 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day1
1594 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมร
1595 บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุชาติ โคตรทุม อดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และอดีตที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1596 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ท่านดร.สุชาติ โคตรทุม
1597 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง)
1598 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)
1599 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
1600 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
1601 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1602 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของรอบสอบคัดเลือก1+2
1603 การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1604 แด่ท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม คนดีศรีขอนแก่น
1605 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1606 สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
1607 มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
1608 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2
1609 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับคณะสงฆ์จาก 5 ประเทศเข้าร่วมประชุมฯ
1610 การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1611 คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
1612 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
1613 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น
1614 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสอง)
1615 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันแรก)
1616 โครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตอน4
1617 การประชุมประจำเดือน เมษายน 2556
1618 การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1
1619 ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เยี่ยมสามเณรสาธิต มมร
1620 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2556
1621 การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1622 ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)
1623 ประชุมเตรียมความพร้อมงานลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3
1624 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 ตอนที่ 2
1625 สรุปโครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1626 การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
1627 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
1628 โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556
1629 ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
1630 โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1631 ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี
1632 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1633 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
1634 ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1635 ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
1636 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
1637 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
1638 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
1639 คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556
1640 การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
1641 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดุงานด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
1642 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. (มุทิตาสักการะ)
1643 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1644 บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1645 ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มมร.อส.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1646 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ศึกษาดูงาน มมร.อส.
1647 ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา
1648 การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556
1649 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
1650 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล
1651 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท และโครงการอบรมกรรมฐานภาษาอังกฤษ
1652 แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
1653 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก) ต่อ
1654 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก)
1655 เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1656 ช่วงปิดภาคเรียน มมร.อส.
1657 ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
1658 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
1659 กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ๕๐๙ รูป
1660 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556
1661 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที
1662 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1663 บล็อกคณาจารย์ มมร.อส
1664 โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ
1665 กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
1666 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคบ่าย)
1667 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคเช้า)
1668 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
1669 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส
1670 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคพิเศษ
1671 test report
1672 ค่ายภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 บ้านท่าราษฏร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1673 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1674 ตรวจสถานที่จัดงานประชุมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1675 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สาม)
1676 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สอง)
1677 งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์
1678 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบรับตรงโควต้า 2556
1679 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. ต่อ
1680 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส.
1681 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
1682 รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ ยุวสตรีดีเด่น
1683 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
1684 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ
1685 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
1686 เตรียมความพร้อมก่อนสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
1687 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555
1688 กำหนดการเรียนและกิจกรรม ปี2556
1689 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2556
1690 การรังวัดและทำแผนที่ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2556
1691 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รับตรง โควต้า ประจำปี 2556
1692 ประมวลภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
1693 โครงการศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ นศ. ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ มมร. อส.
1694 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี2556
1695 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร รุ่น17 ปีการศึกษา 2554
1696 ฟังคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัย มมร.อส. 91.50 MHz คลื่นคนดี ศรีอีสาน ผ่่านระบบอินเตอร์เน็ต
1697 การประชุมสภาวิชาการ 2556
1698 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 55 บล็อคหลัง
1699 ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา
1700 โครงการธรรมสัญจร 2555
1701 ศิลปะสร้างสรรค์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1702 งานวันมาฆบูชาประจำปี 2556
1703 (เพิ่มเติม) งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556
1704 รับสมัครนักศึกษาโอนย้ายกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1705 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1706 อบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 4
1707 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์ รายวิชาภาษาไทย
1708 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 เสนองานวิจัย ในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
1709 เปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
1710 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ อบจ. ขอนแก่น
1711 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า 2556
1712 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว"
1713 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1714 ประชุมเตรียมความพร้อมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1715 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2556
1716 ผลงานบางส่วน จาก โครงการอบรมสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1717 (เพิ่มเติม) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร.
1718 (เพิ่มเติม) บรรยากาศโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1719 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแสดงความยินดี
1720 สัมมนาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1721 มมร.วิทยาเขตอีสานร่่วมตัดสินการประกวดสวดมนต์ทำนงสรภัญญะ
1722 ติดตาม ดูแลนักศึกษาเทียบโอนพิเศษ ปริญญาโท รุ่น 5
1723 วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
1724 ศึกษาดูงานภูไท
1725 โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน
1726 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1727 โครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4
1728 ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร
1729 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ขอนแก่น บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
1730 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
1731 จริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน
1732 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1733 โครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม
1734 การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1735 นิเทศนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานฝึกสอนวิชาภาษาไทย
1736 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ในรายการ Woody เกิดมาคุย
1737 การนิเทศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคี
1738 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2-2555
1739 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภูผาม่าน ในโครงการธรรมสัญจร
1740 โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1741 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองเรือ
1742 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนน้ำหนาวพิทยาคม
1743 เข้าประชุมสภาวิชาการ (วาระที่ตกค้าง)
1744 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
1745 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร
1746 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาไทย ณ หมู่บ้านเลิงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1747 มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
1748 รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง
1749 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพิ่มเติม
1750 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1751 ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 17
1752 โครงการ หรรษาภาษาไทย เสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อน้อง
1753 การฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1754 เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1755 พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1756 การจองห้องประชุม
1757 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1758 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
1759 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
1760 การนิเทศ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1761 ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา
1762 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
1763 ค่ายรัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 3
1764 ออกค่ายฝึกประสบการณ์ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1765 ตุ้มโฮมชาวสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2556
1766 สัมมนาระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
1767 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2556
1768 ภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
1769 การปฏิบัติธรรมธุดงค์กรรมฐาน สายที่ 2 วัดภูเขาวง-วัดธรรมคีรี-วัดป่าคีรีวัน-วัดป่าอภัยวัน
1770 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 ปี 3 สายที่1
1771 ประชุมสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น
1772 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ต่อ
1773 โครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ
1774 ศึกษาดูงานชนกลุ่มน้อย จ.เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
1775 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปี 2556
1776 สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1777 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันแรก
1778 คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.
1779 พิธีสวดถอดก่อนสร้างอาคารใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1780 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
1781 ศิลปะสร้างสรรค์ หรรษา พาสนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
1782 ตารางสอบ ภาคพิเศษ บล็อกแรก 56
1783 เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล มมร.อส. ปฏิบัติงานนอกสถานที่
1784 กำหนดการ บุญกุ้มข้าวใหญ่
1785 แจ้งการฝึกประสบการณ์นักศึกษา : รายวิชาการศึกษาวิถีพุทธ
1786 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ (ภาคปกติ) และศูนย์การศึกษาหนองบัว
1787 ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม
1788 กำหนดการ คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บรรยายเรื่อง จิตสำนึกนักศึกษา 09-01-2556
1789 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
1790 ประชุมสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
1791 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา"
1792 สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
1793 การประชุมประจำปี 2555 และจับของขวัญ
1794 ภาพเพิ่มเติมวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1795 มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนพิการคนตาบอด เนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1796 วันก่อตั้ง มมร.อส
1797 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 ธันวาคม
1798 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันตรวจ)
1799 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ)
1800 นักศึกษา มมร.อส. ชั้นปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน โครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ และ ตรวจธรรมสนามหลวง
1801 อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต
1802 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
1803 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
1804 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55
1805 มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
1806 ลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ
1807 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
1808 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
1809 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
1810 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเกียติบัตรไปมอบที่ อบจ.
1811 งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1812 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใหักับวิทยาเขตอีสาน
1813 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1814 ทีมตระกร้อหญิง จาก มมร.อส. ลงแข่งในงานเทศกาลไหม 2555
1815 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วข.อีสาน แสดงธรรม ณ อบจ.ขอนแก่น
1816 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัติวิมล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1817 กิจกรรมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
1818 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก 2555
1819 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
1820 ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
1821 รวมลิงค์ บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย
1822 ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร อส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1823 ประชุมสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2555
1824 ตารางเรียน ระดับปริญญาโท นักศึกษา ม.อีสาน รับโอน
1825 คู่เสี่ยว คู่เอก ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2555
1826 เก็บตกประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
1827 สอบธรรมสนามหลวง ชั้น โท-เอก วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1828 กิจกรรมวันลอยกระทง (กิจกรรม)
1829 กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนแห่)
1830 ต้อนรับคณะมหากฐินวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นกฐินสามัคคีวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
1831 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 2
1832 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 1
1833 บรรยากาศ การสอบวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1834 กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1835 อบรมธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 2555
1836 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1837 อบรมธรรมศึกษา 2555 วัน 2
1838 แนวข้อสอบธรรมศึกษาตรี
1839 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย จาก ม.อีสาน
1840 งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่
1841 การประชุมวิสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน
1842 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา
1843 อบรมธรรมศึกษา 2555
1844 ตารางการอบรมธรรมศึกษา มมร อส
1845 ตารางสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2555
1846 คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1847 กำหนดการพระสังฆาธิการ เรื่องตรวจธรรม และ การพัฒนาศักยภาพ
1848 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
1849 กำหนดการโอนรับนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท จาก ม.อีสาน
1850 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
1851 บุญมหากองกฐิน ณ วัดกลางธรรมนิมิตร
1852 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน
1853 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2
1854 บทความงานวิจัยระดับปริญญาเอก
1855 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร
1856 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1857 โปงลางอีสาน แสดงศิลปวัฒนธรรม ปีท่องเที่ยวลาว 2012
1858 ประกาศ กองทุนกู้ยืม กยศ 2-2555
1859 มมร.วิทยาเขตอีสาน รับถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้
1860 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบสารนิพนธ์ ปริญญาโท 55
1861 มมร.วิทยาเขตอีสาน บริการงานผลิตสื่อ
1862 test
1863 test
1864 ตารางเรียนทุกสาขาวิชา 2-2555
1865 ประมวลภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2555ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1866 ติดตามโครงการ English Camp 2555 ณ หินช้างสี
1867 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
1868 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
1869 นิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555
1870 นักศึกษาค่าย English Camp มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายสังฆทานและไหว้พระในถ้ำ
1871 มมร.อส. ร่วมโครงการเปิดศูนย์ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอาเซีี่ยน
1872 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
1873 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
1874 พิธีเปิดโครงการ English Camp 2555
1875 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เยี่ยม ร.ร.สาธิต มมร ด่านซ้าย
1876 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555
1877 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มมร.อส.ประจำปี 2555
1878 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี 2555
1879 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555
1880 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1881 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันแรก)
1882 ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 1 วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน
1883 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน บ้านโนนโก
1884 บรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรม ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง
1885 อุโบสถสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคล อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น
1886 นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
1887 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555 บล็อกหลัง
1888 หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง
1889 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษา ครั้งที่ 2
1890 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11
1891 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2555
1892 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
1893 แสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
1894 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 บรรพชิต ภาคปกติ
1895 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ มมร ประจำปี 2555 ครั้งที 1
1896 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภาคปกติคฤหัสถ์
1897 บรรยายธรรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1898 โครงการหลักธรรมนำใจ ต้านภัยยาเสพติด
1899 ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555
1900 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1901 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1902 โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.ปี 2555
1903 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ ณ มมร.มวก
1904 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
1905 มมร.วิทยาเขตอีสาน นิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1906 (เพิ่มเติม) งานแสดงนิทรรศการการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
1907 โครงการจัดนิทรรศการสื่อการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 4
1908 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการสำรวจพื้นที่จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1909 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
1910 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันอุดมศึกษา มมร ศาลายา
1911 โครงการพัฒนาศีลธรรมผู้นำท้องถิ่น
1912 Dhamma Studies in English Programme for Adolescents
1913 มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม
1914 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
1915 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ เจดีย์มหามงคล ร้อยเอ็ด
1916 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขับขี่ปลอดภัย ถูกต้องมีใบอนุญาต
1917 โครงการอบรมพัฒนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แกนนำต้นแบบ ประจำปี 2555
1918 โครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา
1919 อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รุ่นก้าวหน้า
1920 เพิ่มเติมบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1921 โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2555
1922 การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ
1923 ทำบุญเกษียณอายุ 60 ปี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
1924 การเปิดปริญญาเอกและการพัฒนาด้านวิชาการ
1925 มมร.วิทยาเขตอีสานลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
1926 โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1927 บรรยากาศการเตรียมงานสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์
1928 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
1929 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน"เรารักขอนแก่น"
1930 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันสอง (ค่ำ)
1931 ประชุม สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
1932 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันแรก
1933 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555
1934 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ป.ธ.9,Ph.D) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
1935 ประกาศระเบียบว่าด้วยการประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ในเทศกาลงานทอดเทียนพรรษา
1936 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายพัดลมให้กับมหาวิทยาลัย
1937 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ 2555
1938 อุโบสถสามัคคี วัดป่าโพธิธรรม บ้านเมย
1939 ประชุมสภาวิชาการ
1940 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง
1941 นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา พึ่งพาและแบ่งปัน มมร.อส ชมรมวิทยุสื่อสารศูนย์อีสาน แบ่งปันความสุข ฯ
1942 คณาจารย์ มมร.วข.อีสาน เป็นเจ้าภาพพิธีศพ รศ.ดร.ประยูร เวชปาน
1943 มมร.วิทยาเขตอีสาน ใส่ใจป้องกันภัยยาเสพติด
1944 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์
1945 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1946 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1947 บรรยายธรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์
1948 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness" 2
1949 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness"
1950 พระเดชพระคุณ พระธรรมดิลกและพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เตรียมงานพิธีศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1951 อุโบสถสามัคคี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1952 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ต่อ
1953 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
1954 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2
1955 โครงการร่วมธรรมประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
1956 ตารางการลงอุโบสถสามัคคี 2555
1957 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
1958 วงโปงลางอีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
1959 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจทำความสะอาด
1960 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่
1961 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
1962 การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย
1963 อบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ให้กับครูสังกัด อบจ. ครั้งที่ 1
1964 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
1965 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า คณะของวิทยาเขต
1966 ชมรมวงธรรมะกีต้าร์ มมร.วิทยาเขตอีสานงานวันเกิด ณ ร.ร.คนตาบอด
1967 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาภาคอีสาน
1968 นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมไหว้พระสวดมนต์ และรับทุนการศึกษา เทคกาลเข้าพรรษา 2555
1969 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1970 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2555
1971 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2555 มมร.อส.
1972 โครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555
1973 มมร.วิทยาเขตอีสาน กรรมฐานสัญจร 55
1974 งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว
1975 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 2555
1976 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการสอบปลายภาค บล็อกแรก
1977 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1
1978 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมพิธีกรวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตของแก่น
1979 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด
1980 มมร.วิทยาเขตอีสาน พูดภาษาอังกฤษเข้าพรรษา สู่อาเชียน
1981 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมเครื่อข่ายระดับจังหวัดสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
1982 นักศึกษาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Changing the world
1983 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย จัดค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
1984 การนำเสนองานในรายวิชา ไทยศึกษา
1985 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษา ศึกษานอกสถานที่ วัดไชยศรี
1986 การเสวนาวิชาการ บนก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน 2015
1987 นักศึกษาวิฃาทหาร ศึกษาสภาพป่าต้นน้ำภูเม็ง
1988 รับน้องคณะ...รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
1989 กำหนดการ ธรรมสัญจร บรรพชิตปี3-4 ทุกรูป
1990 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1991 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1992 ธรรมกีต้าร์ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
1993 รับน้องคณะ การสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ
1994 สพม.25 ขก. จัดการประกวดแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
1995 นักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาด เตรียมความพร้อมโครงการผลิตสื่อฯ
1996 Dr.Forrest W. Parkay จาก College of Education เยี่ยม มมร.อส.
1997 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 2
1998 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
1999 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) อุดหนุนพระธรรมทูต
2000 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น
2001 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนประจำปี 2555
2002 บรรยายพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์กับการแพทย์ ในรายวิชาพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2003 รวมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555
2004 การสอนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสวนสนุก
2005 คณะตรวจสอบภายใน เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
2006 ปฏิบัติศาสนกิจรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
2007 สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3
2008 มมร.วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน
2009 โครงการ ความร่วมรับผิดชอบพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
2010 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (กลางคืน)
2011 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่4)
2012 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3)
2013 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่2)
2014 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่1)
2015 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (เช้า)
2016 ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2
2017 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ)
2018 พระมหาจริทธ์ วชิรเมธี บริจาคกีต้าร์อย่างดีมูลค่า 1,200 บาท เพื่อให้นักศึกษา มมร ชมรม "ธรรมะกีต้าร์"
2019 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า)
2020 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1 กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
2021 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
2022 กิจกรรมเรียนรวมนักศึกษาปีที่ 1/2555
2023 ศึกษาดูงาน โฮงมูลมัง จังหวัดขอนแก่น
2024 อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555
2025 แบบอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ
2026 กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555
2027 แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
2028 ทัศนศึกษา นักศึกษาบรรพชิต
2029 บรรยากาศ รายวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคม
2030 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส.
2031 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 3
2032 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 2
2033 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555
2034 รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม
2035 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น
2036 ภาพหมู่ Panorama มมร.อส.
2037 ป้ายหน้าเว็บไซต์ แบบต่างๆ มมร.อส.
2038 มมร.วิทยาเขตอีสาน บำรุงงานไฟ้าอาคารสถานที่
2039 รับน้องใหม่ บรรพชิต 2555
2040 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2
2041 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
2042 หลักสูตรที่เปิดสอน
2043 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
2044 หมอลำฉวีวรรณ บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2045 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
2046 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อบรมธรรมะแก่เยาวชน ที่วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
2047 ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
2048 บรรยากาศการเรียน พระสังฆาธิการ
2049 สอบสัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2050 มมร.วิทยาเขตอีสาน สังเกตการกิจกรรมรับน้องใหม่ มมส.
2051 อบรมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1
2052 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2053 มมร ประชุมเตรียมการเปิดปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำ /การบริหารการศึกษา
2054 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ กรณีพิเศษ
2055 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก วันที่สอง
2056 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก
2057 วันกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
2058 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต 2555
2059 กิจกรรมรุ่นพี่รุ่่่นน้อง มมร.อส.55
2060 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2061 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
2062 ประชุมคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
2063 ประชุมเตรียมการจัดเสนอผลงานวิชาการ
2064 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงานวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี
2065 มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
2066 ตารางเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2555
2067 ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน
2068 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย)
2069 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า)
2070 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2071 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 วันที่สอง (บ่าย)
2072 สัมมนาปรับพื้นฐานักศึกษา 2555 วันที่สอง (เช้า)
2073 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (บ่าย)
2074 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (เช้า)
2075 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2
2076 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2077 ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2078 สอบคัดเลือก ภาคพิเศษ รอบที่ 2
2079 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย
2080 พิธีปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จ.หนองบัวลำภู
2081 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสาม
2082 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสอง
2083 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
2084 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา"
2085 ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)
2086 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
2087 ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศครูพระสอนศีลธรรม
2088 ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว
2089 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
2090 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2
2091 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิสุทธิโมลี
2092 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบ1
2093 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบ2
2094 คณะผู้บริหาร มมร ดูงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี จังหวัดนครราชสีมา
2095 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฌาปนกิจพระประคอง ถิรญาโณ
2096 ถวายการต้อนรับพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2097 เพิ่มเติมพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2098 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2
2099 บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ
2100 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
2101 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555
2102 ผอ.ศูนย์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
2103 เสร็จสิ้นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
2104 การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์และบรรพชิต รอบสอบคัดเลือก
2105 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบสองคัดเลือก
2106 ติดตามโครงการธุดงค์กรรมฐานของพระนักศึกษาประจำปี 2555
2107 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2108 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2109 สามเณรโรงเรียนสาธิตเดินธุดงค์ถึงวัดเขื่อนอุบลรัตน์
2110 ร่วมประชุมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขอนแก่น
2111 ร่วมพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น
2112 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก
2113 วิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Thailis ด้วย Virtual Private Network : MBUISC
2114 ประกาศรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติบรรพชิตและคฤหัสถ์ รอบที่ 2
2115 เดินธุดงค์ไปยังวัดเขื่อนอุบลรัตน์
2116 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำน้ำดื่มไปถวายสามเรณ
2117 สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2118 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
2119 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ถวายน้ำดื่มแก่สามเณร ที่ออกธุดงค์กรรมฐาน
2120 สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน
2121 พระมหาสมัยเยี่ยมชมการก่อสร้างพุทธมณฑลนครขอนแก่น
2122 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
2123 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมโครงการธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2124 เส้นทางเดินธุดงค์ของสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2125 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
2126 งานประเพณีสงกรานต์วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
2127 โครงการธุดงค์กรรมฐานสามเณร โรงเรียนสาธิตฯ
2128 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
2129 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เยื่ยม ร.ร.สาธิต มมร
2130 ถวายเก้าอี้
2131 โครงการธุดงค์กรรมฐาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง 2555
2132 งานสงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
2133 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบโควต้า)
2134 มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
2135 อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล
2136 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2137 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วทยาเขตอีสาน ประชุมร่างกำหนดการงานวันวิสาขบูชา ขอนแก่น
2138 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดขอนแก่น
2139 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2140 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น
2141 การปฐมนิเทศการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2555
2142 รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
2143 โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
2144 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง
2145 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหลักสูตร ปี 2555
2146 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนมีนาคม
2147 อธิการบดี มมร เยื่ยมวิทยาเขตอีสาน
2148 พระมหาสมัย ผาสุโก บรรยายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯรุ่น 5
2149 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร. เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2150 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์
2151 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี และพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสานเยี่ยมศูนย์ฯชุมแพ
2152 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
2153 พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเยี่ยมใบบุญ
2154 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
2155 งานสรุปโครงการการปฏิบัติงานสาขาวิชารัฐศาสตร์
2156 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมงานศพหมอลำจูมทอง เสียงเสน่ห์
2157 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์ มจร. ขอนแก่น
2158 พระเทพพุทธิมุนี และปลัดสุชาติ โคตรทุม รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2159 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ประจำปี 2555
2160 อบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ
2161 วงโปงลางอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
2162 ความภาคภูมิใจของชาว มมร.อส. (สู้เพื่อปริญญา)
2163 มมร ร่วมใจ เตรียมงานรับประทานปริญญาบัตร ปี ๕๕
2164 นักศึกษา มมร.อส. กลับจากฝึกประสบการณ์
2165 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555
2166 นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2167 เพิ่มเติม บรรยากาศโครงการฝึกประสบการณ์และอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2168 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา และถ่ายทำรายการ
2169 คณาจารย์ เดินทางออกเยี่ยมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
2170 กิจกรรมและการสอบวิชาภาษาไทยของรองอธิการบดี
2171 สอบวันสุดท้าย 2-2554
2172 ใบสมัครและปฏิทินการศึกษา สามเณรบวชเรียน
2173 คณาจารย์ มมร.อส. ร่วมงานสวดอภิธรรม แม่ของคุณระเบียบรัตน์
2174 Computer Training Course
2175 ตารางสอบปริญญาตรีภาคพิเศษ บล็อกหลัง 2554
2176 ประชุมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
2177 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2554
2178 ดำเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2554
2179 ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2180 เพิ่มเติมบรรยากาศซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2181 บรรยากาศการทำงาน จัดเตรียมสถานที่ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2182 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพุทธวิถีไทย
2183 ผู้อำนวยการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมมอบเงินสร้างพุทธมณฑล
2184 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานศพพระอธิการสุพจน์ โสภิโต
2185 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานศพของอาจารย์วิธาน สุชีวคุปต์
2186 ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
2187 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2188 งานปัจฉิมนิเทศ
2189 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เทศนา ณ คณะแพทย์ มข.
2190 พิธีมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2191 พิธีฉลองสมโภช พระมหาเจดีย์บุรพาจารย์ วัดป่าวิเวกธรรม
2192 ตารางสอบปลายภาค 2-2554
2193 บรรยากาศ การสอบประมวลความรู้ มหาบัณฑิต แผน ข
2194 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า) ปี 2555
2195 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2196 รับมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา
2197 นักศึกษาร่วมเตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2198 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
2199 แนะนำตัวประธานนักศึกษา ประจำปี 2555
2200 สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบโควต้า ประจำปี 2555
2201 เลือกตั้งประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
2202 กิจกรรมโต้วาที
2203 รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา
2204 Big Cleaning Day
2205 ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
2206 บรรยากาศ การหาเสียง เลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ 2555
2207 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคปกติ
2208 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคพิเศษ
2209 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้า ปี2555
2210 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ กสทช. ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2211 พุทธวิถีไทย ร่วมใจทำดี ชีวีเบิกบาน นมัสการพระธาตุพนม
2212 ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก
2213 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
2214 ประชุมธรรมยาตรา
2215 พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เยี่ยมสนามสอบบาลี
2216 พระมหาสมัย ผาสุโก ได้เดินทางไปบรรยายปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯ
2217 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ วัดป่าฟ้าระงึม
2218 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร มอบหลวงพ่อโสธรแด่นายก อบจ.ขอนแก่น
2219 บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุกลับ
2220 บรรยากาศการสักการะและบำเพ็ญบุญงานสักการะพระทันตธาตุ
2221 พิธีทำบุญตักบาตรงานสักการะพระทันตธาตุ
2222 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2223 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
2224 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมใจ มอบสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส
2225 ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
2226 ออกนิเทศนักศึกษา มมร
2227 เลือกตั้งประธานและรองประธานนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์
2228 ร่วมงานบวช อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ
2229 ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณ
2230 ธรรมดายาตรา
2231 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
2232 ภาพการออกแบบ หอพักสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2233 ภาพการออกแบบ หอนอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2234 ภาพการออกแบบ ห้องพักครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2235 ภาพการออกแบบ หอฉัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2236 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2237 ชมรมกีฬา คว้าชัยฟุตบอล 7 คน
2238 กำหนดการพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2555
2239 กำหนดการ พิธีรับประทานปริญญาบัตร ปี 2555
2240 รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
2241 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
2242 พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
2243 ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค และ การปัจฉิมนิเทศ
2244 ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
2245 มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์
2246 โครงการ ปฏิบัติธรรมของพระนักศึกษาชั้นปีที่ 2
2247 ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
2248 พระมหาพร วรภาณี ปธ.9 บรรยายพิเศษ มมร.อส.
2249 งานศพ พ่อคุณทวีศักดิ์ แสนทำพล ศิษย์เก่า มมร.อส.
2250 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
2251 เพิ่มเติม บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ จากภูฏาน
2252 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
2253 นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่
2254 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
2255 ดาวน์โหลด กำหนดการธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
2256 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ
2257 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5
2258 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
2259 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.6
2260 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.4
2261 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 Update ทุกวัน
2262 เพิ่มเติม บรรยายกาศ สิงห์อีสานสัมพันธ์
2263 โปงลางอีสานแสดงงานพาแลงสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
2264 ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ประจำปี 2555
2265 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต มมร.อส
2266 อบรมนักเรียนขามแก่นนคร ม. 5
2267 งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น
2268 งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
2269 อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์
2270 เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2271 อบรม นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
2272 ค่ายวิชาภาษาไทย
2273 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
2274 ประชุมวาระพิเศษ มมร.อส.
2275 มมร ประชุมคณะผู้บริหาร
2276 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
2277 Course อบรม มมร.อส.
2278 อาจารย์วีระพันธ์ กุลหอม บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2279 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส.
2280 ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มมร.อส.
2281 วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน
2282 สอบธรรมศึกษา 2554
2283 สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
2284 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
2285 พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2286 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
2287 มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2288 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์
2289 ฝึกซ้อมการแสดงมหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล
2290 นักศึกษา ปริญญาโท ร่วมถวายผ้าป่า สร้าง ศาลา"ศักดิ์สิทธื์"
2291 สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา
2292 ลายที่ใช้ประกวดโปงลางงานไหม ประจำปี 54
2293 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
2294 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
2295 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
2296 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
2297 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2298 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
2299 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
2300 รวมตารางสอน 2/2554
2301 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
2302 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
2303 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
2304 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
2305 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
2306 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
2307 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2308 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2309 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
2310 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2311 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
2312 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2313 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2314 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2315 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2316 จุลินทรีย์บอล
2317 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
2318 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
2319 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
2320 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
2321 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2322 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2323 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
2324 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
2325 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
2326 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2327 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2328 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2329 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2330 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2331 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2332 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2333 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2334 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2335 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2336 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2337 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
2338 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
2339 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2340 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
2341 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
2342 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
2343 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
2344 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
2345 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
2346 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2347 การทำบุญวิถีพุทธ
2348 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2349 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2350 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2351 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2352 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2353 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2354 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2355 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2356 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2357 ตรวจรับรถตู้
2358 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2359 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2360 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2361 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2362 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2363 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2364 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2365 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2366 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2367 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2368 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2369 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2370 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2371 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2372 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2373 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2374 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2375 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2376 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2377 Media Production MBUISC 2011
2378 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2379 งานกีฬาสี 2554
2380 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2381 Easy Khmathana Practisng Subject
2382 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2383 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2384 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2385 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2386 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2387 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2388 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2389 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2390 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2391 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2392 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
2393 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
2394 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
2395 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
2396 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2397 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2398 มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC