gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ข่าวประชาสัมพันธ์
Filter     Display # 
# Article Title
1 ถวายน้ำปานะ สามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาสอบบาลีสนามหลวง
2 เจ้าภาพแข่งขันกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์"
3 แนวข้อสอบธรรมศึกษาย้อนหลัง รวบรวมโดย พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ
4 Strentening English Communication Skills และ Scholarly Literature Review for Researchers
5 ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2561 มมร.อส.
6 ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2561 มมร.อส.
7 โครงการจิตอาสาทำดีถวายองค์หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
8 ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ E-learning เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
9 กำหนดการโครงการแนะแนวการสอบบรรจุครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
10 ประกาศรายชื่อนักศึกษาบรรพชิตรับทุนการศึกษา 2560
11 บริจาคโลหิต 2/2560 มมร.อส.
12 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ออกแนะแนวการศึกษา
13 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ แนะแนวการศึกษารับสมัครนักศึกษา 2561
14 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ2 และการฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ 2/2560
15 โครงการอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ2 2560
16 ตารางเรียนเทอม 2/2560 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
17 “แสนศิษย์ร่ำโศกกราน กราบไหว้” ถวายแด่ ... พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)
18 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2560
19 แนะแนวรับสมัครนักศึกษาประจำปี2561 และอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
20 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 1/2560
21 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
22 กำหนดการ โครงการEnglish Training for Teachers and Students of MBUISC วันที่๘-๑๒ และ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
23 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2560
24 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอ Project Work ในรายวิชา English for Teachers (ED1086)
25 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู: ฝึกทักษะงานวิชาการหมวดภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการค่ายฝึกทักษะการสอน English Camp : รายวิชา ED1097 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
26 งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจำปี 2560
27 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560 และ พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการวิชาการ (สมาน สุเมโธ ป.ธ.9)
28 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ บรรยายพิเศษเรื่องการสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
29 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี มมร.อส. ภาคปกติ 2560
30 กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 2560
31 ร่าง พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่ และฝึกซ้อมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
32 งานวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน “วันก่อตั้ง มมร.อส.: ทอดผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่า รุ่นพี่รุ่นน้อง”
33 การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะและระดับวิทยาเขต มมร.อส.
34 ประกาศหยุดการเรียนการสอนในบางรายวิชา วันที่ 11 กันยายน 2560
35 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี โท เอก ปกติและพิเศษ 2560
36 กำหนดการเตรียมความพร้อมการเข้าสอบ กพ 2560
37 กำหนดการ อบรมธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ 2560
38 กิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560
39 กำหนดการการใช้ห้องสัมมนาสาขาวิชา
40 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
41 กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
42 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ 2560
43 กำหนดการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2560
44 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1-2560
45 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
46 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก 2560
47 ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ ภาคพิเศษ รอบที่1 และ 2
48 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ รอบที่ 2 2560
49 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปี 2560 รอบที่ 1
50 ขอเชิญนักศึกษาร่วมพิธีมอบใบระเบียนผลการศึกษา
51 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2560
52 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ตาม มคอ.
53 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานประเมินตัวเอง
54 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2560
55 กำหนดการ โครงการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสายอาจารย์
56 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง Alice's Adventure in the Wonderland
57 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. แสดงความยินดีกับรุ่นพี่
58 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ งวดที่ 3
59 กำหนดการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ พระนักศึกษาชั้นปี 4 2560
60 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
61 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
62 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษ
63 พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร.ส่วนกลาง
64 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559
65 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 18-19 พฤษภาคม 2560
66 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
67 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี5
68 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสาน เชิญนักศึกษา มมร.อส. และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมบันเทิง ... ประกวดร้องเพลงสากลคู่ ... เนื่องใน พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่
69 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
70 กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ มมร.อส. และชุมชน
71 งานปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
72 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
73 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง โควตา ประจำปีการศึกษา 2560
74 กำหนดการกิจกรรมรดน้ำดำหัวและการประกวดแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย 2560 + แข่งขันประกวดบทโคลง
75 บรรยากาศการสอบรอบรับตรง โควตา มมร.อส.
76 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2560
77 เชิญนักศึกษา มมร.อส. และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมบันเทิง ... ประกวดร้องเพลงสากลคู่ ... เนื่องใน ... “วันรดน้ำดำหัว: สงกรานต์ และทอดผ้าป่า มมร.อส.”
78 โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
79 โครงการวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาทำการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่
80 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมภาคพิเศษ 2560
81 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
82 กำหนดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
83 โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
84 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 109 รูป คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ธ. ร่วมกับ มมร.อส.
85 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี4
86 ตามรอยเส้นทางครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
87 หลวงปู่ไม อินฺทสิริ เยี่ยมและให้กำลังใจ มมร.อส. ในพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่
88 พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อาจารย์วรเทพ เวียงแก
89 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.วรเทพ เวียงแก
90 ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมออคิด 2560
91 ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ไวท์เฮาส์บีช แอนด์ สปา 2560
92 กำหนดการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน) นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
93 โครงการค่ายระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
94 แบบฟอร์มประกันคุณภาพการศึกษา มมร.2560
95 ประกาศผลการแข่งขัน โครงการมาฆบูชา 2560 มมร.อส.
96 การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.
97 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น เจริญชัยมงคลคาถา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
98 แจ้งการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
99 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
100 ทัศนศึกษาภาษาอังกฤษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
101 คณะกรรมการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร. เข้าติดตามกำกับผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มมร.อส.
102 แผนที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
103 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับที่ 30
104 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับที่ 31
105 เรื่องการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางและหมอลำ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2559
106 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โครงการจริยธรรมสัญจร 2560
107 ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2/2559
108 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ
109 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ
110 ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559
111 ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559 (วันที่ 23 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน)
112 งานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559
113 บรรยากาศ เตรียมงานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559 ภาคปกติและภาคพิเศษ
114 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2559
115 กำหนดการวันก่่อตั้ง มมร.อส. 2559
116 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
117 ถวายภัตตาหารเพลและเก้าอี้พระคณาจารย์และพระนักศึกษา
118 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2559 ปริญญาตรี ภาคปกติ
119 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน : 2559
120 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปี 1-4 (ภาคปกติ) 2559
121 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2559 มมร.อส.
122 กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง 2559
123 ตารางนิเทศ 2/2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
124 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี4 1/2559
125 โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
126 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
127 ตารางอบรมและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษา 2559
128 สัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 1/2559
129 พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลสัตตมวารพระศพ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
130 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
131 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
132 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1/2559
133 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เยี่ยมเยียน มมร.อส.
134 กำหนดการ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
135 รวม SAR
136 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสาม)
137 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสอง)
138 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันแรก)
139 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
140 พิธีฌาปานกิจศพ นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก)
141 กำหนดการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 1-4
142 สวดอภิธรรมศพ นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก)
143 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สี่)
144 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
145 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาด้านการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 3
146 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559
147 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สอง)
148 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สาม)
149 กำหนดการ พิธีไหว้ครู มมร.อส. 2559
150 กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมแบ่งปัน ฉันพี่น้อง
151 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 2559 วันที่สอง
152 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 2559
153 หนังสือรับรองเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งและบรรจุเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
154 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
155 กำหนดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ มมร.อส.2559
156 ปรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 2559
157 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย, ลาว, เมียนมาร์, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน) ครั้งที่ ๔
158 Empowering English skills for teachers and staff in preparing for (DBPM)
159 พระครูอรรถสารเมธี(จำนง อติเมโธ) เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม พร้อมคณะลูกศิษย์ญาติโยมเมตตาเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรนักศึกษา มมร.อส.
160 Activities held to celebrate on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary 12th August 2016 at MBUISC.
161 English Preparation Program for Newcomers: Holding on 8-10 August 2016 by Faculty of society program in political science at MBUISC
162 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์และประเพณีเชียร์กลาง 2559
163 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2559
164 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (หลักธรรมะ เทคนิค วิธีการ และการสร้างสื่อการอบรม) วันแรก
165 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง จากคณาจารย์วิทยาเขตต่างๆ (วันแรก)
166 ตารางเรียน ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2559
167 กำหนดการอบรมธรรมะ ประจำปี 2559
168 "การแข่งขันสวดมนต์หมู่บาลีแปลภาษาอังกฤษ" และ “ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ” สำหรับสามเณรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559
169 ตารางสัมมนาคณะ/สาขาวิชา 2559 มมร.อส.
170 มมร.อส. บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
171 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
172 ที่ 30/2559 ประกาศวัดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
173 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 2559
174 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (หลักธรรมะ เทคนิค วิธีการ และการสร้างสื่อการอบรม)
175 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่านนักศึกษา
176 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 2559
177 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2559
178 พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร เยี่ยมผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตอีสาน
179 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2559 (รอบสอง)
180 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โรงเรียนบ้านโนนทัน
181 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
182 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกลาง ...
183 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
184 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์
185 อบรมการเขียน Self Assessment Report SAR
186 (Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. รอบที่ 2
187 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่ 2)
188 เมื่อสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 We speak English อยากเรียนพิเศษ
189 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
190 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาท่าพระ ร.ร. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ร.ร.บ้านเหล่านกชุม
191 กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน มิถุนายน 2559
192 (Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส.
193 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่สอง
194 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
195 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
196 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาล้อม
197 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพิมพ์ในวิทย์
198 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
199 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
200 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
201 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
202 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม
203 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร
204 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งอุทิศ
205 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
206 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
207 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
208 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
209 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
210 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
211 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
212 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด
213 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
214 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
215 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
216 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
217 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยชันวิทยา
218 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
219 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
220 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
221 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
222 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
223 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
224 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสวนกล้วยห้วยชัน
225 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
226 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
227 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
228 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
229 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
230 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
231 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
232 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองแวงยาว
233 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีมงคล
234 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านศุภชัย
235 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวขัว
236 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกนาค
237 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
238 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
239 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
240 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำโรง
241 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น
242 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
243 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Wat Sirimongkil School
244 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Ban Huai honghai Prachasan School
245 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Songpuahongdua School
246 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
247 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
248 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
249 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
250 Educational Supervision: Early Childhood Education Program at Anubankhonkaen School
251 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
252 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
253 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ้านหินลาดวังตอ
254 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านบ้านโนนสังป่ารัง
255 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาคาร
256 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านผักหนาม
257 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังโพน
258 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกลางวิทยา
259 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
260 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
261 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบูรณะ
262 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฮวก
263 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
264 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
265 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
266 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
267 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูลู
268 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง
269 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองพิทยาคม
270 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตวงพร
271 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนด้วงหนองหญ้ารังกา
272 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย
273 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
274 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
275 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
276 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร. ขามแก่นนคร ร.ร. นครขอนแก่น ร.ร. บ้านหนองแวงบวรวิทย์ และ ร.ร.พระกุมารเยซู
277 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
278 แจ้งปิดระบบบริการการศึกษา
279 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (สิงห์อาสาพัฒนา)
280 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รร. สนามบิน รร.บ้านยางคำ รร.ฝางวิทยายน รร.บ้านทุ่ม
281 รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
282 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2559
283 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
284 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.วรรณรัตน์ศึกษา
285 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านคำบง
286 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนท่าพระ
287 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สาธิตพงษ์ภิญโญ
288 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สนามบิน
289 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สนามบิน
290 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ
291 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
292 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านนาคำปุ่ม
293 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง
294 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
295 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.วรรณรัตน์ศึกษา
296 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สาธิตพงษ์ภิญโญ
297 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
298 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ
299 ฌาปนกิจศพพ่อทองอินทร์ แฝงสีพล
300 โรงทานน้ำเต้าหู้ อาคารศูนย์มะเร็ง หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
301 โรงทานน้ำเต้าหู้ อาคารศูนย์มะเร็ง หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
302 พิธีฌาปนกิจ บิดาของนางสาวสุภาวัลย์ สะใบหอม
303 บรรยายกาศ การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
304 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
305 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนบ้านแท่นประจัน รร.บ้านสามสวนวิทยา รร.บ้านวังหิน
306 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
307 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลพูลสวัสดิ์
308 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลบ้านกุดพังทุย
309 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
310 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน
311 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ
312 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
313 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
314 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านสระกุด
315 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลโนนหนองวัด
316 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลวัดกลาง
317 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
318 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
319 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลพูลสวัสดิ์
320 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
321 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลบ้านกุดพังทุย
322 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านสระกุด
323 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ
324 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน
325 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
326 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
327 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2559 (รอบสอบคัดเลือก)
328 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
329 มมร.อส.ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก
330 เยี่ยม อ.อภิชิต เหมือยไธสง ที่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู
331 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
332 ล้างแผล พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. วันที่ 4 และการทำบุญของ น.ศ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
333 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการอีสาน ร่วมงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี
334 มุทิตาสักการะพระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ) ณ วัดอาฮงศิลาวาส จังหวัดบึงกาฬ
335 บุคลากร มมร.อส. เยี่ยมอาการอาพาธ รองอธิการบดี
336 กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
337 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
338 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน
339 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ
340 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
341 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์
342 ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2559
343 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน และ โครงการอบรมลูกเสือ 2559
344 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนเมษายน 2559
345 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
346 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
347 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
348 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดแสนสุข
349 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดป่าเทพวิมุตติ
350 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดพิศาลรัญญาวาส
351 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดปุริมาประดิษฐ์ และวัดป่ามณีโคตร
352 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ สวนธรรมพุทธเมตตา
353 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส
354 กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ นายนิรันดร์ วังสงค์
355 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และงานปัจฉิมนิเทศภาคพิเศษ ประจำปี 2558
356 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รับตรง (โควตา) 2559
357 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
358 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคพิเศษ 2558
359 งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 สิงห์ในศตวรรษที่ 21
360 พิธีสวดมนต์เย็น และอุทิศส่วนกุศลให้กับ นางสาวพัชราพร บุตรทอง
361 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง (โควตา) 2559
362 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บุตรทอง
363 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2558
364 ร่วมบริจาคเงินและของใช้ต่างๆช่วยเหลือ ดญ.จันจิรา (เอ)และดญ.จารุวรรณ (เอ็น)
365 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
366 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
367 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบรับตรง (โควตา) 2559
368 โครงการ สิงห์อีสานสัมพันธ์ : สิงห์ในศตวรรษที่ 21
369 โครงการ : แบ่งปันความสุขแด่เพื่อนผู้ยากไร้ โดย : ชมรมจิตอาสา
370 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 4 2559
371 ฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
372 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ 35 วัน) 2559
373 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
374 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา 2559
375 กิจกรรมเล่านิทานและหุ่นมือนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
376 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
377 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 คณะศึกษาศาสตร์ ปี 4 ภาคปกติและภาคพิเศษ
378 กิจกรรมส่งเสริมความสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา มมร.อส. 2559
379 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
380 เนชั่นสุดสัปดาห์ ลงรายงานพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2559
381 แบบฟอร์ม มคอ.3-7 ใหม่ จากการประชุม ณ มมร. ส่วนกลาง
382 อบรมสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 2559
383 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
384 กำหนดการโครงการภาษาอังกฤษ 100% ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
385 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุม "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558"
386 พระเทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์ 2559
387 นิเทศ : โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
388 นิเทศ : โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
389 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
390 การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559
391 การประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559
392 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม (ครั้งที่สอง)
393 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
394 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร. (เพิ่มเติม)
395 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
396 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสอง
397 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสาม
398 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net)
399 พิธีฌาปนกิจคุณพ่อเคนโจม ใจหอม
400 โครงการ “พัฒนาการศึกษาสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซียน”
401 ประชุมพิเศษ เดือนมกราคม 2559
402 กวีในสวนสัญจร ตะลอนสถาบันการศึกษาครั้งที่ 3 ณ มมร.อส.
403 พิธีมุทิตา พระครูธรรมาภิสมัย (พระครูสัญญาบัตร)
404 มมร.อส. ร่วมงานวันครู ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
405 กำหนดการ : เทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์
406 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม
407 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
408 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
409 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
410 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
411 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
412 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
413 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
414 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
415 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเสวัสดี
416 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
417 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
418 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
419 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
420 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
421 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสงเปือยดอนเดื่อ
422 กำหนดการ กวีในสวนสัญจรตะลอนสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3
423 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก 2559 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์
424 กิจกรรมวันเด็ก : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
425 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
426 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นวิทยาเขตชั้นนำด้านวิชาการ มมร ในศตวรรษที่ 21 มมร.อส.
427 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กับการพัฒนา ในศตวรรษที่ 21
428 กำหนดการโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559
429 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 1
430 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 2
431 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 3
432 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
433 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
434 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
435 กำหนดการกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ภาคพิเศษ 2558
436 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเที่ยง-เย็น)
437 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเช้า-เที่ยง)
438 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก 2
439 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก
440 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ
441 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
442 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
443 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคม
444 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
445 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
446 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
447 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
448 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22
449 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันที่สอง
450 ตารางเรียน 2/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
451 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันแรก
452 เตรียมงาน วันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
453 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าแสงอรุณ
454 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (2)
455 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (3)
456 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
457 นิเทศ : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
458 กำหนดการวันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
459 โครงการสิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา “บวร” 2558
460 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
461 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
462 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
463 ตารางนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2/2558
464 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
465 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
466 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2558
467 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2559
468 ตักบาตรเช้าประจำเดือน
469 ขบวนแห่ เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 มมร.อส.
470 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2558
471 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2559
472 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
473 การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
474 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
475 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
476 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
477 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
478 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
479 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
480 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระธรรมดิลก
481 ตารางอบรมเข้มธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ภาคปกติและภาคพิเศษ 2558
482 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง มมร.อส. 2558
483 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558 มมร.อส.
484 ตารางสอบปลายภาค 1/2558 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
485 ประกาศวันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558
486 คณะอนุกรรมการ จากคุรุสภา ตรวจเยี่ยม มมร.วข.อีสาน
487 โครงการอบรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
488 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน show&share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
489 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
490 สิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา บวร 2558
491 สัมมนา พุทธศาสนากับสังคมการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
492 การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558
493 กำหนดการวันลอยกระทง 2558
494 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 มมร.อส. (วันซ้อมจริง)
495 บรรยายกาศ การเตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
496 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
497 งานฝึกอบรมและพัฒนา ที่เทศบาลตำบลหนองไผ่
498 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
499 งานฝึกอบรมและพัฒนา อบรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
500 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น มอบอุปรกร์กีฬาให้กับ มมร.วิทยาเขตอีสาน
501 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ดูงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น
502 นักศึกษาภาคพิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่เศรษฐกิจพอเพียง ไหว้พระ ทำบุญ
503 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2558
504 โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) 2558
505 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ 22 ประจำปี 2558
506 ดื่มนมชมบอล Alcohol is not the Answer 2558
507 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ประจำปี 2558
508 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบรองชนะเลิศ)
509 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558
510 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติ
511 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคปกติ
512 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษ
513 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
514 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
515 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 3)
516 ตารางเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2/2558
517 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
518 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 1/2558
519 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 1/2558
520 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี3-4 1/2558
521 การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
522 กิจกรรมสานสัมพันธ์ การสอนภาษาอังกฤษ (แฟนซีปาร์ตี้) 2558
523 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2)
524 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1
525 ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพวงหรีดแด่คุณพ่อคูณ คำมาก
526 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพโยมพ่อของพระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส
527 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี4 ภาคพิเศษ 1/2558
528 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสาม)
529 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสอง)
530 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันแรก)
531 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรม ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
532 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
533 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
534 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
535 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
536 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
537 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
538 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
539 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
540 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
541 โครงการปฏิบัติธรรม ภาคปกติ คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2558
542 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง
543 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
544 มมร.วิทยาเขตอีสาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา
545 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารของเดือน
546 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ภาคปกติ
547 มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น
548 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
549 งานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง จังหวัดหนองคาย
550 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 3
551 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานดื่มนม-ชมบอล
552 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2
553 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
554 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 1
555 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง
556 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
557 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
558 รัฐศาสตร์การปกครอง ร่วมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
559 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
560 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2558
561 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2559
562 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
563 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
564 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
565 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
566 กำหนดการวันไหว้ครู 2558
567 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
568 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสาม)
569 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสอง)
570 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันแรก)
571 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
572 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
573 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
574 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
575 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
576 ร่วมเวที สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1
577 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณร และตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2558
578 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฝายประชานุกูล
579 รัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมาฉันท์จังหวัดขอนแก่น
580 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานมหกรรมหนังสืออีสาน
581 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
582 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
583 โครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ Symposium สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
584 ประชุมเตรียมงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
585 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอบทความวิจัย
586 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
587 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
588 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
589 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ : การผลิตสื่อภาษาอังกฤษ 2558
590 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
591 ผลงานพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
592 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
593 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มมร.อส. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
594 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2558
595 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
596 โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด
597 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร
598 อบรมการจัดทำ มคอ 7
599 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
600 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. บนเวทีระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
601 งานฝึกอบรมและพัฒนา ค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
602 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
603 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
604 งานฝึกอบรมและพัฒนาที่โรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์
605 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
606 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
607 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
608 พิธีฌาปนกิจ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
609 สวดพระอภิธรรมศพ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
610 การประกวดขับร้องสรภัญญ์และการประกวดหมอลำ ประจำปี 2558
611 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ประจำปี 2558
612 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
613 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
614 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
615 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
616 เกณฑ์การตัดสินโครงการกิจกรรมการประกวดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
617 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันสอง)
618 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
619 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
620 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันแรก)
621 กำหนดการ โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558
622 สัมมนานักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ งานกิจการนักศึกษา
623 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมอบรมวิทยากรมืออาชีพ ครั้งที่ 2
624 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกสูงวิทยาคม
625 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
626 กำหนดการสัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
627 ED2032 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย Nutrition for Young Children
628 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
629 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
630 กำหนดการกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2558
631 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
632 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
633 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
634 กิจกรรมฐาน (น้องใหม่) ภาคปกติ ประจำปี 2558
635 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
636 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
637 ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษ เยาวชนไทยหัวใจคุณธรรม
638 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
639 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
640 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
641 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวัสดี
642 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งร่วมกับ กกต.จังหวัดขอนแก่น
643 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
644 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
645 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
646 สัมมนาภาษาอังกฤษอาเซียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
647 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
648 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
649 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
650 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
651 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
652 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
653 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านช่องผาเบียด
654 รัฐศาสตร์การปกครองสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
655 ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2558
656 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
657 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
658 การส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ National Academic Conference and Mekong Region Rearch Presentation
659 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
660 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 3 ประจำปี 2558
661 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
662 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
663 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต สมศักดิ์ ภูริปัญโญ
664 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
665 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแสง
666 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
667 แบบฟอร์มสั่งจองชุดละและชุดพื้นบ้าน
668 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
669 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร สพน.กระทรวงศึกษาธิการ
670 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทำความสะอาดศาลปู่เพลิง
671 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
672 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
673 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
674 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 2558 รอบสอบคัดเลือก
675 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
676 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
677 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
678 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
679 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
680 รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระบบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ปี 2558
681 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง
682 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2558
683 งานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
684 กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
685 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก
686 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
687 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
688 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
689 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
690 สัมมนานักศึกษาใหม่ รอบโควตา ครั้งที่ 3 2558
691 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขต
692 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 2 ประจำปี 2558
693 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 1 ประจำปี 2558
694 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2558
695 กำหนดการโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ3-5-7 2558
696 ตารางนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เทอม1/58
697 กำหนดการสัมมนานักศึกษา รอบรับตรงโควต้า ระดับปริญญาตรี 2558
698 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรม Wordpress
699 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมขบวนแห่งานวันวิสาขบูชา
700 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบเค้าโครงปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
701 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (2)
702 หนังสือส่งตัวพระนักศึกษา
703 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
704 การแบ่งกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์
705 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
706 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สาม)
707 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
708 มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่คูณ ปริสุทโธ
709 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
710 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สอง)
711 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
712 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
713 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ
714 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
715 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการเก็บโครงป้ายประชาสัมพันธ์
716 ตารางเรียน 1/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
717 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบ 2/2557
718 สัมมนาและรายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
719 ร้อยตำรวจโท วิชิต องค์มาลัย ศิษย์เก่า ภาคพิเศษ รัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 1 และคณะถวายผ้าป่าการศึกษา
720 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
721 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
722 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ วันที่สอง
723 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ
724 ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2558
725 วีดีโอ : บรรยากาศ การปฏิบัติกรรมฐาน ปี 1-4 18-2 พฤษภาคม 58
726 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา
727 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย 58
728 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง
729 กำหนดการ ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
730 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ 2/57
731 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 7)
732 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2558 (บ้านกุดหิน)
733 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 6)
734 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 5)
735 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 4)
736 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2558
737 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 2 และ 3)
738 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง
739 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2558 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4
740 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี4 ภาคพิเศษ บริจาคสิ่งของ ณ บ้านลูกรัก
741 พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 2558
742 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (รอบขยายเวลา) 2558
743 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2558
744 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2559
745 งานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 สาขาดนตรีไทยลูกทุ่ง
746 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง โควตา (ขยายเวลา) 2558
747 นำสื่อจากมหกรรมสื่อ มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก
748 บรรยากาศมหกรรมสื่อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558
749 การสัมมนาภาษาอังกฤษเรื่อง The 12 Core Value of Thais
750 กำหนดการมหกรรมสื่อปฐมวัย 2558
751 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 2558
752 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์)
753 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) 2558
754 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
755 พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อใสย์ นาใจแก้ว คุณพ่อ ของพระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
756 สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558
757 กำหนดการสัมมนายืนยันสิทธิ์ ป.ตรี รอบรับตรง โควตา 2558
758 การสัมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง Stop crime against women
759 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายพัฒนาสังคม จังหวัดหนองคาย
760 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 2/2557
761 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2558
762 สอบปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
763 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ รอบรับตรง (โควตา) ประจำปี 2558
764 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2557
765 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2558
766 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง โควตา 2558
767 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 2
768 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 1
769 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2558
770 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคปกติ ศึกษาศาสตร์ ปี 2 และ ปี 4
771 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557 ภาคพิเศษ
772 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ บ้านลูกรัก
773 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558
774 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557
775 โครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill)
776 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3-4 ทำความสะอาดวัดและจัดดอกไม้
777 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันสอง)
778 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันแรก)
779 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงเรียนสนามบิน
780 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
781 งานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา วิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตศรีล้านช้าง
782 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2558
783 มมร.วิทยาเขตอีสาน นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สาเกตนครเกมส์
784 บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
785 รับสมัครนักศึกษาใหม่ : ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3
786 โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
787 ให้โอวาทก่อนออกเดินทาง สาเกตนครเกมส์
788 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
789 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
790 งานเลี้ยงส่ง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
791 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนมณีอนุสรณศึกษา
792 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
793 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
794 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
795 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
796 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านวังโพน
797 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนวรรณรัตน์
798 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒
799 ค่ายอาสาพัฒนา "บวร"
800 Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery
801 อาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการ ณ มมร.ล้านนา
802 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
803 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษ
804 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา
805 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout
806 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู็ความเข้าใจการดำเนินนงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
807 การประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2558
808 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout 2558
809 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันที่สอง)
810 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันแรก)
811 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลบ้านวังโพน
812 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง
813 ประกาศ: ทุนศึกษาต่อและฝึกอบรมสาขาวชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ
814 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 มมร. อบรมภาษาอังกฤษ
815 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558 (ช่วงเช้า)
816 งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558
817 นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
818 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
819 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.(วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)
820 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
821 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต อาชีพและการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
822 สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาชีวิต โดย นายกิตติพงษ์ ทองสมบัติ
823 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ วัดป่าภูเขาวงไป หินช้างสี
824 จับของขวัญปีใหม่ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
825 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
826 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียน
827 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก
828 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
829 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ ณ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
830 ถวายน้ำปานะ คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต โครงการธุดงค์กรรมฐาน
831 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เตรียมงานจัดงานวันเด็ก
832 การชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมบุคลากร
833 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิด ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์
834 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (We speak English)
835 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาบรรพชิต (Monk Chat)
836 นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึุกษาปฐมวัย รร.อนุบาลขอนแก่น
837 (ร่าง)โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 - 4
838 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตามรอยพระพุทธศาสนา จาริกแสวงบุญ
839 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 2)
840 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 1)
841 ฟุตบอลคณาจารย์และนักศึกษา
842 ประชุมประจำเดือนธันวาคมและจับของขวัญปีใหม่บุคลากร
843 ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๘
844 ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานฌาปนกิจ มารดาของ อ.อัปสรสวรรค์ คำเจริญ
845 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (โรงทาน,เจริญชัยมงคลคาถา,ทอดผ้าป่าการศึกษา,เปิดอาคารเรียนและหอสมุด,การแสดงพื้นบ้าน)
846 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (ตักบาตรเช้า,ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ)
847 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (พิธีพุทธาภิเษก)
848 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
849 สัมมนาวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เนื่องในวันฉลองวันก่อตั้งครบ 25 ปี มมร.วิทยาเขตอีสาน
850 เตรียมงานพิธีฉลองครบ 25 ปี (ต่อ)
851 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
852 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนที่ 2
853 เตรียมสถานที่งานอบรมครูพระสอนศีลธรรม
854 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
855 เตรียมความพร้อมงานสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
856 กำหนดการโครงการอบรมรพะสอนศีลธรรม
857 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
858 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัดป่าดงไร่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
859 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
860 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
861 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
862 เข้ามอบเกียรติบัตรโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
863 สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557
864 วีดีโอสาธิต : ระบบประเมินออนไลน์ และ การลงทะเบียนเรียน
865 ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
866 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ
867 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557
868 กำหนดการวันสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
869 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ บ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านซำม่วง
870 นักศึกษา มมร.อส ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดบูท
871 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง นักศึกษาปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
872 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู หนองคาย
873 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู น้ำหนาว
874 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
875 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมสถานที่เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
876 งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
877 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ทุกคณะ 1/2557
878 ประชุมเตรียมความพร้อม งานฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
879 มมร.วิทยาเขตอีสานจัดนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมรับ-ส่งนายกรัฐมนตรี
880 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
881 อบรมโปรแกรม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
882 รวมบรรยากาศวันแรก โครงการฝึกประสบการณ์วิขาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์
883 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.อส. ปรับปรุงภูมิทัศน์
884 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557
885 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า
886 อบรมธรรมศึกษา 2557
887 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง สปข.1
888 กิจกรรมวันลอยกระทง 2557 มมร.อส.
889 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
890 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
891 ดาวน์โหลดตารางอบรมธรรมศึกษา 2557
892 การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
893 กำหนดการโครงการ การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
894 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2557
895 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ครั้งที่ 2
896 ตรวจงวดงานที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
897 การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
898 ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
899 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ 1/2557
900 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
901 มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปประดิษฐสถานชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
902 ตารางเรียน ป.ตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 2/2557
903 ขบวนแห่ไต้ประทีปโคมไฟ วิถีไทอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี2557
904 โครงการแข่งขันกีฬา "มมร. สัมพันธ์" ประจำปี 2557
905 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
906 ประกาศระเบียบการประกวดหมอลำและวงดนตรีพื้นบ้าน เทศกาลงานไหม 2557
907 ปฐมนิเทศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 มมร.อส
908 ประเพณีทอดเทียนประจำปี
909 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
910 ตารางสอบคณะศึกษาศาสตร์ 1/57
911 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ 2557
912 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
913 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
914 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
915 ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
916 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
917 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2557 ป.ตรี ภาคพิเศษ
918 รับสมัครครูพระ 2558
919 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
920 Enhancing English Communicative Skill Project, We speak English
921 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
922 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี-โท-เอก ภาคพิเศษ 2557
923 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
924 เอกสาร กรอบภาระงาน work load
925 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
926 ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
927 ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา อุปถัมภ์ โดย พระเดชพระคุณพระครูอนันตสารคุณ
928 การฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์การปกครอง
929 สร้างเด็กรักการอ่านผ่านนิทานแสนสนุก
930 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
931 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557
932 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อบรมการสร้างสื่อ)
933 ตรวจสอบรายชื่อและระดับธรรมศึกษา ประจำปี 2557
934 โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
935 ตรวจงวดงานที่ 6/10 และงวด 7/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
936 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
937 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
938 ค่ายเรียนรู้และเผยแผ่โครงการพระราชดำริ เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
939 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามมร.อส ร่วมถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
940 งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557
941 พิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 2557
942 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี2557
943 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
944 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร. วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2557
945 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
946 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 57
947 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสาม)
948 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสอง)
949 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันแรก)
950 โครงการต้อนรับน้องใหม่บรรพชิตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปี 2557
951 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณกณสิทธิ์ จตุเทน (อ.แจ๊ค)
952 โครงการ Junior Scout เป็นกิจกรรมลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย
953 ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
954 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
955 กำหนดการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
956 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบ 2
957 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ปี ๑ - ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์) ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปี ๒๕๕๗
958 กำหนดการ : กิจกรรมอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน... โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ
959 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 2
960 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
961 กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
962 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
963 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู
964 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
965 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557 (วันสอง)
966 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มมร.อส. 2557
967 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557
968 ประเพณีเชียร์กลางและการประกวดดาว-เดือน มมร.อส. 2557
969 กำหนดการ เชื่อมความสัมพ้นธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คฤหัสถ์ 2557
970 โครงการต้อนรับน้องใหม่นอกสถานที่ : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
971 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557
972 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียน ภาคพิเศษ 2557
973 กยศ
974 โครงการเครือค่ายแกนนำคนดีศรีอีสานและอบรมกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
975 วาไรตี้การกุศล ทอล์คโช อ.จตุพล ชมภูนิช ปี2557
976 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
977 กิจกรรม "การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับพระภิกษุสามเณร และ "ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
978 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก มมร.2557
979 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
980 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
981 กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
982 สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
983 ปิดโครงการอบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar
984 อบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar (วันแรก)
985 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Intensive Workshop
986 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เผยแผ่ธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มข.
987 ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557
988 Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus
989 เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
990 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี 2557
991 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ
992 สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
993 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
994 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี 2557
995 สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
996 วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2
997 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม
998 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสอง
999 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันแรก
1000 Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014
1001 (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร มมร
1002 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม)
1003 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
1004 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สอง)
1005 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส. ปี 2557
1006 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (ต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร)
1007 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557
1008 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2557
1009 วีดีโอสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
1010 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557 (วันที่2)
1011 การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1012 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557
1013 โครงการ จริยธรรมสัญจรในโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
1014 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557
1015 มมร.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ปี.2557
1016 บรรยากาศการดรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่
1017 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
1018 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
1019 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
1020 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ฤดูร้อน 3/2556
1021 National and Internaltional Research Conference 2014
1022 โปงลางอีสาน มมร.อส สืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่เมืองทอง งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2557
1023 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น สืบตำนานอีสานเฮา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1024 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2557
1025 ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557
1026 ประชุมงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1027 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
1028 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
1029 ตรวจงานงวดที่ 5/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
1030 สัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
1031 ออกค่ายทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2557
1032 การประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
1033 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 คณะสังคมศาสตร์
1034 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( เช้า )
1035 กำหนดการ ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2557
1036 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2557
1037 ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาเซี่ยน 2557
1038 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
1039 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
1040 การสอบนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557
1041 ตารางสอบภาคฤดูร้อน 3/ 2556
1042 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2557
1043 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2
1044 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1045 พิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1046 เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปสำหรับการเดินทางไปรับประทานปริญญาบัตร
1047 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2557
1048 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มมร.อส. 2557
1049 เตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2557
1050 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น นักศึกษาจำนวน 1009 คน
1051 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
1052 สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2557
1053 วิสาขบูชา : วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
1054 ประชุมคณาจารย์ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
1055 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
1056 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
1057 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
1058 ประชุมประจำเดือน (เมษายน) 2557
1059 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปริญญาตรี 2557
1060 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันสอง)
1061 กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1062 คณะสงฆ์จากประเทศอินโดนิเซีย เยี่ยมชม มมร.วข. อีสาน
1063 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
1064 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
1065 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
1066 ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
1067 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
1068 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
1069 พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
1070 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
1071 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
1072 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
1073 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
1074 พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
1075 บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
1076 ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1077 ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
1078 การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
1079 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
1080 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
1081 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
1082 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
1083 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
1084 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน ตอนเย็น)
1085 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
1086 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
1087 พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.
1088 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเขาวง)
1089 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
1090 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน)
1091 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน)
1092 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านกุดหิน)
1093 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
1094 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
1095 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
1096 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
1097 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
1098 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
1099 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
1100 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
1101 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
1102 ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
1103 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน
1104 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
1105 นำสามเณรไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1106 นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-2 สรงน้ำอาจารย์
1107 กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตอีสาน
1108 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 (ต่อ)
1109 ร่วมงานอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1110 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมแม่ของพระราชปริยติวิมล รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1111 งานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1112 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
1113 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1114 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 มมร.อส.
1115 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
1116 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร
1117 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ2557
1118 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
1119 พิธีเปิด โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2557
1120 บรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1121 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสาม)
1122 เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1123 พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1124 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสอง)
1125 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี2557 ณ อบจ. ขอนแก่น
1126 สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1127 ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
1128 test pdf
1129 เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
1130 ค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปี 4 รัฐศาสตร์ ตอนกลางคืน
1131 สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557
1132 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส. (บ่าย)
1133 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันแรก)
1134 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส.
1135 โครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1136 วีดีโอ สาธิตการประเมินออนไลน์สำหรับนักศึกษา
1137 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
1138 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
1139 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
1140 ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
1141 เปิดเรียนสัมมนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมนักศึกษาเข้าสู่อาเซียน ปี1-4 ทุกสาขาวิชา
1142 กำหนดการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 379 รูป
1143 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1144 ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
1145 ปัจฉิมนิเทศ 2558 ป.ตรี ภาคปกติ มมร.อส.
1146 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
1147 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน มมร.อส ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1148 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ
1149 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
1150 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2/2556
1151 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
1152 ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1153 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต"
1154 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 25
1155 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
1156 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ)
1157 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคบ่าย)
1158 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคเช้า)
1159 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
1160 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง
1161 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันแรก
1162 จัดสอบนักศึกษาโควต้า 2557 สพม.25
1163 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันสอง)
1164 บรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานงานบุญกู้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1165 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
1166 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก)
1167 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2559 มมร.อส.
1168 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ
1169 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 วัน นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1170 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 (กลุ่มบ่าย) เตรียมงานโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2557
1171 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 พระนักศึกษา วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และหนองบัวลำภู
1172 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน)
1173 ตรวจรับมอบงาน ครั้งที่ 1 : โครงการวางระบบท่อระบายน้ำ มมร.อส.
1174 จัดเตรียมสถานที่ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
1175 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
1176 ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
1177 ขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส.
1178 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านวังตอ ขอนแก่น
1179 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร
1180 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
1181 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1182 กำหนดการ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
1183 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
1184 แผ่ข้าว บอกบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่บ้านยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
1185 โครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ มมร.อส. (บ้านภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตน์)
1186 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง) รายวิชาภาษาไทย
1187 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
1188 นักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2557
1189 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) รายวิชาภาษาไทย
1190 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย
1191 การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
1192 สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.อส
1193 ความคืบหน้างานวางท่อภายในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1194 ศูนย์บริการวิชาการได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดง ณ ดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง
1195 รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร
1196 สิงห์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสังเกตการณ์งาน 3 สิงห์อีสาน
1197 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง สพม.25
1198 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556
1199 โครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
1200 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557
1201 ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
1202 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมถวายเงินร่วมจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง
1203 คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ไปทัศนศึกษาธรรมสัญจร ณ จ. อุดรธานี
1204 นักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 3 เป็นวิทยากรจัดโครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1205 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
1206 ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี มมร.อส. ประจำปี 2556
1207 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ไปร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18
1208 พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช 100 วัน
1209 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ We speak English การใช้ภาษา เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง
1210 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสนามบิน
1211 ความคืบหน้าการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนหอสมุดและ วางท่อ ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1212 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
1213 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
1214 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2556
1215 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
1216 การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1217 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นอกสถานที่ 2557
1218 ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557
1219 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
1220 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
1221 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
1222 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม
1223 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2)
1224 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
1225 บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
1226 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
1227 มมร หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System
1228 สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556
1229 นักศึกษาปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาภาษาอังกฤษ "การจัดการเป็นผู้นำการศึกษาศตวรรษที่ 21"
1230 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ"
1231 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงพลังนักศึกษาจุดเทียนเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
1232 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างทีมอาจารย์ A กับทีมอาจารย์ B
1233 พิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
1234 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับนายอธิพงศ์ ครูสอนดี บุคลากรกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ สกอ.
1235 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส.
1236 คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมสถานที่และการแสดงสำหรับงานวันเด็ก
1237 กำหนดการ งานวันเด็ก 2557
1238 มหกรรมรวมพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยใสสะอาด
1239 เลือนวันสอบปลายภาคและวัดเปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ
1240 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557
1241 ทำบุญประจำปี 2557 อุทิศถวายบุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
1242 สวดมนต์ข้ามปี วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 2556 สู่ 2557
1243 พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย
1244 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สี่
1245 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สาม
1246 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันที่สาม (ถวายภัตตาหารพระสงฆ์)
1247 รองอธิการบดีและคณะ เยี่ยมอาการ อ.ณฐอร ศรีแก้ว และนักศึกษา มมร.อส.ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
1248 งานกีฬาสี มมร.อส. ภาคพิเศษ 2556
1249 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สอง
1250 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น.
1251 กำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายหาร บึงสะพาน
1252 งานกีฬาสี มมร.อส. 2556
1253 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่
1254 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2559
1255 ภาพถ่ายบรรยากาศ การบันทึกเทปรายการทีวี คีตธรรม และไอดินกลิ่นธรรม
1256 มมร.อส เข้าร่วมโครงการสิงห์ภูพาน รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ณ ลานลิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1257 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1258 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันปิด)
1259 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันตรวจ)
1260 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี2556 (วันแรก)
1261 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ
1262 การจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคม 56
1263 งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน 2556 ครบ 23 ปี
1264 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1265 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
1266 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์
1267 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
1268 เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1269 รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
1270 อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
1271 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม
1272 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับรางวัลงานไหมนานาชาติขอนแก่น
1273 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
1274 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนพุทธศาสนาและปรัชญาในศตวรรษที่ 21
1275 บรรยากาศการออกเดินทาง โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี3
1276 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1277 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
1278 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านชำภูทอง
1279 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านหนองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย
1280 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ
1281 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
1282 มุทิตาอำลา : พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ
1283 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาอีสาน ลาว ขแมร์ ในกรอบประชาคมอาเซียน
1284 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
1285 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนดาราพิทยาคม
1286 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
1287 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1288 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโควตา 2557
1289 มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมจัดงานประกวดโปงลางงานไหมฯ
1290 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556
1291 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556
1292 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก
1293 สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
1294 มมร.อส ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
1295 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1296 สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1297 ตารางการอบรมธรรมศึกษา 23-24-25 พฤศจิกายน 2556
1298 การประกวดแข่งขันการขับร้องสรภัญญ์ โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ
1299 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวและสีข้าวจังหวัดขอนแก่น
1300 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
1301 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานภาคปกติ (คฤหัสถ์) เตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2556
1302 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
1303 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
1304 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดหนองบัวลำภู
1305 งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556
1306 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
1307 ป้องกันสายไฟฟ้าขาดจากการเสียดสี
1308 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18
1309 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) พบปะนักศึกษาเปิดเรียนวันแรก
1310 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่าน รอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2557
1311 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1312 ประชุมวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
1313 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด หลวงปู่ มหาโส กัสสโป 98 ปี แห่งวัดคำแคนเหนือ
1314 ระเบียบและใบสมัคร การเข้าประกวด ในเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2556
1315 บรรยากาศ ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1316 บรรยากาศโรงทาน ช่วงเช้า งานกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1317 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระกฐิน วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1318 การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556
1319 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1320 สัมมนาการเมืองการบริหารและศาสนา สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1321 ตารางเรียน 2/2556 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
1322 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 (วันสอง)
1323 โครงการประชุมปรัชญาสัญจร เพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 4/2556
1324 กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์
1325 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
1326 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
1327 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านดงบาก
1328 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ บ้านซำไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
1329 โครงการเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17
1330 ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1331 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
1332 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยหินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์
1333 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
1334 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
1335 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ค่ายโรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.ภูกระดึง จ.เลย
1336 สอบรอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1337 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 บ้านดงบาก และ บ้านแก่งศิลา
1338 พิธีเชิญ พระพุทธสุเมโธมงคลกิตติมุจลินทร์แผ่นดินสุขสันต์
1339 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1340 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2556
1341 วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1342 ปฐมนิเทศ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1343 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง อาจารย์และเจ้าหน้าที่
1344 ปฐมนิเทศ โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 4
1345 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
1346 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
1347 พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)
1348 เปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษาและสันทนาการ)
1349 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ บล็อคหลัง 2556
1350 กำหนดการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ english camp 56
1351 ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จังหวัดเลย
1352 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : การส่งตัวปฏิบัติการสอน
1353 มมร.อส.จัดงานประเพณีทอดเทียน และประชุมพระสังฆาธิการ ขอนแก่น (ธ)
1354 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสาม)
1355 เทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
1356 อบรมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 600 คน รอบแรก
1357 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมอบรม English Language Skills for Today’s Educational Administrators
1358 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสอง)
1359 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตียมงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี พ.ศ.2556
1360 กำหนดการทอดเทียนประเพณี 2556 มมร.อส.
1361 ประชุมเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ณ วข.อีสาน
1362 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันแรก)
1363 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี
1364 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี
1365 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ นักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔
1366 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 เขื่อนอุบลรัตน์
1367 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดพระบาทภูพานคำ
1368 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์
1369 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง)
1370 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
1371 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันแรก)
1372 "เกษียณให้เกษม" แก่ ผู้บริหารบุคลากรครูอาจารย์ และคุณครูผู้เกษียณอายุ สังกัด สพป.ขก.เขต 4
1373 ฝึกอบรมแบบเร่งรัดหลักสูตรการบริหารการศึกษา
1374 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน
1375 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
1376 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 3
1377 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง)
1378 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
1379 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดประกวดสรภัญญะ
1380 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มมร.อส
1381 ประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56
1382 การประกวดความเรียง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบอย่างของเยาวชนไทย
1383 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1384 โครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"
1385 ศรีศาสนา ศตวรรษถ้วน สิริพระชนม์
1386 กำหนดการตรวจประเมินภายใน มมร.อส.
1387 รับสมัคครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1388 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1389 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1390 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี2556
1391 ประชุมสรุปการออกนิเทศของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556
1392 สำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน สันทนาการและศึกษา)
1393 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร
1394 ประกวดขับร้องสรภัญญ์ทำนองอีสาน
1395 กำหนดการ อบรมผลิตสื่อในโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1396 โครงการแกนนำเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี
1397 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1398 สัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013
1399 งาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียนพระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1400 ประกาศวันสอบปลายภาคเรียน 1/2556
1401 ตรวจสอบรายชื่อธรรมศึกษา
1402 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1403 ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1404 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ
1405 ประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
1406 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1407 ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1408 การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
1409 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1410 ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
1411 โครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
1412 คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
1413 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมมรวิทยาเขตอีสาน
1414 โครงการอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
1415 การประชุมเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและงานวิจัย
1416 คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1417 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
1418 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
1419 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
1420 โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียน โดยพระมหาสมัย ผาสุโก(ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส
1421 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน
1422 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (เพิ่มเติม)
1423 สัมมนาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1424 โครงการนิเทศครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดชัยภูมิ)
1425 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๖
1426 ประชุมประจำเดือน คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1427 ข้อมูลระบบ MBUISC Network
1428 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครงาน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
1429 งานบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
1430 ดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่
1431 ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต"
1432 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาและโรงเรียนยางคำพิทยาคม
1433 พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำ
1434 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 5)
1435 คนดีศรีอีสาน ประจำสัปดาห์
1436 งานกิจการนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
1437 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน
1438 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท
1439 รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2556
1440 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา) รอบสาม
1441 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1442 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556 (2)
1443 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556
1444 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
1445 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงาน "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพท่อเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน"
1446 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (2)
1447 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (1)
1448 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเขาสวนกวาง
1449 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1450 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1451 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 3 คณะสังคมสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2
1452 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
1453 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา(ครั้งที่4)
1454 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2556 บล็อกแรก
1455 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษา และสันทนาการ)
1456 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ ปี4 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
1457 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม และ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
1458 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2556 (เขต 2)
1459 เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25
1460 ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รอบ วีซีดี
1461 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรร
1462 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
1463 งานอุโบสถสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าสว่างพร
1464 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัยแด่โยมแม่พระมหาวิรุธ วิโรจนโน
1465 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา
1466 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2556
1467 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ)
1468 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4
1469 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (3)
1470 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2)
1471 การประชุมโทรทัศน์ มมร.
1472 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 3 (บ่าย)
1473 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
1474 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
1475 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
1476 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง)
1477 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1478 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 2 (เช้า)
1479 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1480 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์(บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2556
1481 กำหนดการพิธียกเสาเอก
1482 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ ท่านสุมาลี ฐานวิเศษ
1483 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
1484 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (บ่าย)
1485 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (เช้า)
1486 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 56 บล็อกแรก
1487 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1488 นักศึกษาภาคปกติเตรียมสถานที่ปฏิบัติธรรม
1489 สรุปโครงการค่ายธรรมทัศนาจร ปี 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
1490 สัมมนา หัวข้อประชุมเมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อ
1491 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1492 การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2556
1493 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 3)
1494 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 2)
1495 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 1)
1496 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดป่าภูก้อน)
1497 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)
1498 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดผาตากเสื้อ)
1499 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดหินหมากเป้ง)
1500 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี
1501 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 15) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 3
1502 ปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ
1503 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันที่ 2
1504 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปี 2556
1505 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1506 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1507 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
1508 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
1509 มอบเกียรติบัตรให้กองบังคับการ 4 กองตำรวจทางหลวง
1510 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1511 การประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
1512 ศูนย์บริการวิชาการ
1513 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1514 งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
1515 งานวันบูรพาจารย์3
1516 งานบูรพาจารย์2
1517 งานวันบูรพาจารย์
1518 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1519 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
1520 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป
1521 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 2) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 1
1522 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานแสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1523 สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557
1524 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 15
1525 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 2
1526 มมร.ภูธร ครั้งที่ 2
1527 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอเมือง)
1528 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
1529 ออกแบบอาคารเรียนเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาในอนาคต ปี 2558
1530 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1531 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น บรรยายเรื่อง "จิตสำนึกของไวยาวัจกร"
1532 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระนักศึกษา สามเณรนักเรียน มมร.
1533 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
1534 ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม
1535 ร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าดงมะไพ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1536 บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1537 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16
1538 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ปี 56
1539 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอน้ำพอง)
1540 คุณนิภา สุวรรณสุจริต คุณนายท่านผู้ว่ามาเยี่ยมและมอบทุ่นการศึกษาให้พระภิกษุ
1541 พิธีมอบรางวัลแก่องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
1542 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
1543 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอชุมแพ และ อําเภอสีชมพู )
1544 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ครั้งที่ 6
1545 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1546 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอพระยืน และ อำเภอเมืองขอนแก่น )
1547 รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1548 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 2
1549 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 1
1550 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
1551 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ)
1552 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า)
1553 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ
1554 ครวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร.
1555 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่เชียงใหม่
1556 โครงการพุทธชุมชนยาทผู้นำ
1557 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่3 สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ)
1558 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่2 ตั้งขบวน)
1559 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่1 ลงทะเบียน)
1560 ศูนย์บริการวิชาการอบรมคุณธรรมที่วัดป่าบ้านค้อ
1561 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน
1562 โครงการ การสอนภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานนักศึกษา ภาคพิเศษ
1563 ติวเข้มภาษาอังกฤษ อาจารย์ Donald Harris
1564 SO1059 การนำเสนอองค์ความรู้การฝึกภาคปฏิบัติ
1565 งานครูพระสอนศีลธรรม ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุดรธานี
1566 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
1567 กำหนดการ:โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๕๖
1568 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
1569 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1570 มมร.วิทยาเขตอีสาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด
1571 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) 1/2556
1572 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ (กิจกรรม-ฐาน) ประจำปีการศึกษา 2556 เช้า
1573 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
1574 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556
1575 คัดเลือกนักศึกษากู้ยืม (กยศ.)
1576 การพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1577 บรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
1578 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1579 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1580 เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1581 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส.
1582 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
1583 เปิดเรียนในระดับปริญญาเอกวันแรก
1584 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
1585 ประชุมวางผังในการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
1586 Moral & ethics training at Mahamakut Buddhist University Demonstration School (MBUD)
1587 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สาม
1588 สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1589 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สอง
1590 ติดตั้งครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1591 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมพันธ์
1592 แผนที่ มมร.วิทยาเขตอีสานและพื้นที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
1593 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันแรก
1594 สอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ บล็อคหลัง
1595 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
1596 ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2556
1597 คำสั่งภาระงานบุคลากร 2556
1598 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5
1599 คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน
1600 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน : E-Learning
1601 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (บ่าย)
1602 ตรวจรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2556
1603 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (เช้า)
1604 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556
1605 ประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
1606 ตารางสอบปลายภาคเรียน ป.ตรี ภาคพิเศษ ฤดูร้อน 2555
1607 ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ
1608 คณะนักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนากับอาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมความพร้อมปรับพื้นนักศึกษาใหม่
1609 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1610 อมรมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
1611 กำหนดการ: สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
1612 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2556
1613 รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1614 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556
1615 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปี 2556
1616 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงสระน้ำมหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียน
1617 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5
1618 สกอ.รับรองหลักสูตรเพิ่มเติม 2556
1619 บรรยากาศ พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร
1620 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1621 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day2
1622 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day1
1623 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมร
1624 บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุชาติ โคตรทุม อดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และอดีตที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1625 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ท่านดร.สุชาติ โคตรทุม
1626 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง)
1627 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)
1628 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
1629 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
1630 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1631 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของรอบสอบคัดเลือก1+2
1632 การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1633 แด่ท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม คนดีศรีขอนแก่น
1634 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1635 สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
1636 มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
1637 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2
1638 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับคณะสงฆ์จาก 5 ประเทศเข้าร่วมประชุมฯ
1639 การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1640 คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
1641 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
1642 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น
1643 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสอง)
1644 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันแรก)
1645 โครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตอน4
1646 การประชุมประจำเดือน เมษายน 2556
1647 การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1
1648 ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เยี่ยมสามเณรสาธิต มมร
1649 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2556
1650 การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1651 ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)
1652 ประชุมเตรียมความพร้อมงานลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3
1653 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 ตอนที่ 2
1654 สรุปโครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1655 การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
1656 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
1657 โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556
1658 ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
1659 โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1660 ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี
1661 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1662 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
1663 ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1664 ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
1665 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
1666 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
1667 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
1668 คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556
1669 การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
1670 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดุงานด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
1671 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. (มุทิตาสักการะ)
1672 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1673 บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1674 ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มมร.อส.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1675 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ศึกษาดูงาน มมร.อส.
1676 ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา
1677 การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556
1678 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
1679 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล
1680 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท และโครงการอบรมกรรมฐานภาษาอังกฤษ
1681 แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
1682 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก) ต่อ
1683 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก)
1684 เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1685 ช่วงปิดภาคเรียน มมร.อส.
1686 ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
1687 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
1688 กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ๕๐๙ รูป
1689 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556
1690 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที
1691 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1692 บล็อกคณาจารย์ มมร.อส
1693 โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ
1694 กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
1695 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคบ่าย)
1696 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคเช้า)
1697 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
1698 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส
1699 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคพิเศษ
1700 test report
1701 ค่ายภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 บ้านท่าราษฏร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1702 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1703 ตรวจสถานที่จัดงานประชุมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1704 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สาม)
1705 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สอง)
1706 งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์
1707 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบรับตรงโควต้า 2556
1708 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. ต่อ
1709 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส.
1710 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
1711 รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ ยุวสตรีดีเด่น
1712 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
1713 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ
1714 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
1715 เตรียมความพร้อมก่อนสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
1716 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555
1717 กำหนดการเรียนและกิจกรรม ปี2556
1718 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2556
1719 การรังวัดและทำแผนที่ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2556
1720 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รับตรง โควต้า ประจำปี 2556
1721 ประมวลภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
1722 โครงการศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ นศ. ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ มมร. อส.
1723 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี2556
1724 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร รุ่น17 ปีการศึกษา 2554
1725 ฟังคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัย มมร.อส. 91.50 MHz คลื่นคนดี ศรีอีสาน ผ่่านระบบอินเตอร์เน็ต
1726 การประชุมสภาวิชาการ 2556
1727 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 55 บล็อคหลัง
1728 ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา
1729 โครงการธรรมสัญจร 2555
1730 ศิลปะสร้างสรรค์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1731 งานวันมาฆบูชาประจำปี 2556
1732 (เพิ่มเติม) งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556
1733 รับสมัครนักศึกษาโอนย้ายกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1734 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1735 อบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 4
1736 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์ รายวิชาภาษาไทย
1737 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 เสนองานวิจัย ในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
1738 เปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
1739 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ อบจ. ขอนแก่น
1740 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า 2556
1741 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว"
1742 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1743 ประชุมเตรียมความพร้อมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1744 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2556
1745 ผลงานบางส่วน จาก โครงการอบรมสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1746 (เพิ่มเติม) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร.
1747 (เพิ่มเติม) บรรยากาศโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1748 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแสดงความยินดี
1749 สัมมนาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1750 มมร.วิทยาเขตอีสานร่่วมตัดสินการประกวดสวดมนต์ทำนงสรภัญญะ
1751 ติดตาม ดูแลนักศึกษาเทียบโอนพิเศษ ปริญญาโท รุ่น 5
1752 วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
1753 ศึกษาดูงานภูไท
1754 โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน
1755 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1756 โครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4
1757 ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร
1758 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ขอนแก่น บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
1759 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
1760 จริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน
1761 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1762 โครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม
1763 การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1764 นิเทศนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานฝึกสอนวิชาภาษาไทย
1765 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ในรายการ Woody เกิดมาคุย
1766 การนิเทศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคี
1767 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2-2555
1768 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภูผาม่าน ในโครงการธรรมสัญจร
1769 โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1770 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองเรือ
1771 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนน้ำหนาวพิทยาคม
1772 เข้าประชุมสภาวิชาการ (วาระที่ตกค้าง)
1773 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
1774 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร
1775 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาไทย ณ หมู่บ้านเลิงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1776 มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
1777 รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง
1778 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพิ่มเติม
1779 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1780 ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 17
1781 โครงการ หรรษาภาษาไทย เสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อน้อง
1782 การฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1783 เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1784 พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1785 การจองห้องประชุม
1786 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1787 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
1788 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
1789 การนิเทศ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1790 ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา
1791 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
1792 ค่ายรัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 3
1793 ออกค่ายฝึกประสบการณ์ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1794 ตุ้มโฮมชาวสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2556
1795 สัมมนาระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
1796 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2556
1797 ภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
1798 การปฏิบัติธรรมธุดงค์กรรมฐาน สายที่ 2 วัดภูเขาวง-วัดธรรมคีรี-วัดป่าคีรีวัน-วัดป่าอภัยวัน
1799 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 ปี 3 สายที่1
1800 ประชุมสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น
1801 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ต่อ
1802 โครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ
1803 ศึกษาดูงานชนกลุ่มน้อย จ.เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
1804 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปี 2556
1805 สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1806 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันแรก
1807 คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.
1808 พิธีสวดถอดก่อนสร้างอาคารใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1809 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
1810 ศิลปะสร้างสรรค์ หรรษา พาสนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
1811 ตารางสอบ ภาคพิเศษ บล็อกแรก 56
1812 เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล มมร.อส. ปฏิบัติงานนอกสถานที่
1813 กำหนดการ บุญกุ้มข้าวใหญ่
1814 แจ้งการฝึกประสบการณ์นักศึกษา : รายวิชาการศึกษาวิถีพุทธ
1815 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ (ภาคปกติ) และศูนย์การศึกษาหนองบัว
1816 ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม
1817 กำหนดการ คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บรรยายเรื่อง จิตสำนึกนักศึกษา 09-01-2556
1818 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
1819 ประชุมสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
1820 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา"
1821 สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
1822 การประชุมประจำปี 2555 และจับของขวัญ
1823 ภาพเพิ่มเติมวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1824 มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนพิการคนตาบอด เนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1825 วันก่อตั้ง มมร.อส
1826 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 ธันวาคม
1827 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันตรวจ)
1828 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ)
1829 นักศึกษา มมร.อส. ชั้นปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน โครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ และ ตรวจธรรมสนามหลวง
1830 อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต
1831 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
1832 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
1833 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55
1834 มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
1835 ลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ
1836 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
1837 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
1838 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
1839 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเกียติบัตรไปมอบที่ อบจ.
1840 งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1841 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใหักับวิทยาเขตอีสาน
1842 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1843 ทีมตระกร้อหญิง จาก มมร.อส. ลงแข่งในงานเทศกาลไหม 2555
1844 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วข.อีสาน แสดงธรรม ณ อบจ.ขอนแก่น
1845 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัติวิมล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1846 กิจกรรมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
1847 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก 2555
1848 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
1849 ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
1850 รวมลิงค์ บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย
1851 ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร อส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1852 ประชุมสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2555
1853 ตารางเรียน ระดับปริญญาโท นักศึกษา ม.อีสาน รับโอน
1854 คู่เสี่ยว คู่เอก ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2555
1855 เก็บตกประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
1856 สอบธรรมสนามหลวง ชั้น โท-เอก วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1857 กิจกรรมวันลอยกระทง (กิจกรรม)
1858 กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนแห่)
1859 ต้อนรับคณะมหากฐินวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นกฐินสามัคคีวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
1860 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 2
1861 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 1
1862 บรรยากาศ การสอบวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1863 กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1864 อบรมธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 2555
1865 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1866 อบรมธรรมศึกษา 2555 วัน 2
1867 แนวข้อสอบธรรมศึกษาตรี
1868 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย จาก ม.อีสาน
1869 งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่
1870 การประชุมวิสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน
1871 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา
1872 อบรมธรรมศึกษา 2555
1873 ตารางการอบรมธรรมศึกษา มมร อส
1874 ตารางสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2555
1875 คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1876 กำหนดการพระสังฆาธิการ เรื่องตรวจธรรม และ การพัฒนาศักยภาพ
1877 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
1878 กำหนดการโอนรับนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท จาก ม.อีสาน
1879 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
1880 บุญมหากองกฐิน ณ วัดกลางธรรมนิมิตร
1881 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน
1882 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2
1883 บทความงานวิจัยระดับปริญญาเอก
1884 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร
1885 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1886 โปงลางอีสาน แสดงศิลปวัฒนธรรม ปีท่องเที่ยวลาว 2012
1887 ประกาศ กองทุนกู้ยืม กยศ 2-2555
1888 มมร.วิทยาเขตอีสาน รับถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้
1889 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบสารนิพนธ์ ปริญญาโท 55
1890 มมร.วิทยาเขตอีสาน บริการงานผลิตสื่อ
1891 test
1892 test
1893 ตารางเรียนทุกสาขาวิชา 2-2555
1894 ประมวลภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2555ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1895 ติดตามโครงการ English Camp 2555 ณ หินช้างสี
1896 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
1897 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
1898 นิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555
1899 นักศึกษาค่าย English Camp มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายสังฆทานและไหว้พระในถ้ำ
1900 มมร.อส. ร่วมโครงการเปิดศูนย์ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอาเซีี่ยน
1901 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
1902 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
1903 พิธีเปิดโครงการ English Camp 2555
1904 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เยี่ยม ร.ร.สาธิต มมร ด่านซ้าย
1905 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555
1906 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มมร.อส.ประจำปี 2555
1907 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี 2555
1908 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555
1909 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1910 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันแรก)
1911 ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 1 วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน
1912 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน บ้านโนนโก
1913 บรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรม ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง
1914 อุโบสถสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคล อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น
1915 นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
1916 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555 บล็อกหลัง
1917 หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง
1918 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษา ครั้งที่ 2
1919 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11
1920 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2555
1921 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
1922 แสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
1923 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 บรรพชิต ภาคปกติ
1924 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ มมร ประจำปี 2555 ครั้งที 1
1925 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภาคปกติคฤหัสถ์
1926 บรรยายธรรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1927 โครงการหลักธรรมนำใจ ต้านภัยยาเสพติด
1928 ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555
1929 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1930 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1931 โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.ปี 2555
1932 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ ณ มมร.มวก
1933 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
1934 มมร.วิทยาเขตอีสาน นิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1935 (เพิ่มเติม) งานแสดงนิทรรศการการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
1936 โครงการจัดนิทรรศการสื่อการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 4
1937 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการสำรวจพื้นที่จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น
1938 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
1939 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันอุดมศึกษา มมร ศาลายา
1940 โครงการพัฒนาศีลธรรมผู้นำท้องถิ่น
1941 Dhamma Studies in English Programme for Adolescents
1942 มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม
1943 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
1944 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ เจดีย์มหามงคล ร้อยเอ็ด
1945 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขับขี่ปลอดภัย ถูกต้องมีใบอนุญาต
1946 โครงการอบรมพัฒนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แกนนำต้นแบบ ประจำปี 2555
1947 โครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา
1948 อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รุ่นก้าวหน้า
1949 เพิ่มเติมบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
1950 โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2555
1951 การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ
1952 ทำบุญเกษียณอายุ 60 ปี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
1953 การเปิดปริญญาเอกและการพัฒนาด้านวิชาการ
1954 มมร.วิทยาเขตอีสานลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
1955 โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1956 บรรยากาศการเตรียมงานสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์
1957 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
1958 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน"เรารักขอนแก่น"
1959 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันสอง (ค่ำ)
1960 ประชุม สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
1961 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันแรก
1962 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555
1963 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ป.ธ.9,Ph.D) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
1964 ประกาศระเบียบว่าด้วยการประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ในเทศกาลงานทอดเทียนพรรษา
1965 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายพัดลมให้กับมหาวิทยาลัย
1966 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ 2555
1967 อุโบสถสามัคคี วัดป่าโพธิธรรม บ้านเมย
1968 ประชุมสภาวิชาการ
1969 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง
1970 นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา พึ่งพาและแบ่งปัน มมร.อส ชมรมวิทยุสื่อสารศูนย์อีสาน แบ่งปันความสุข ฯ
1971 คณาจารย์ มมร.วข.อีสาน เป็นเจ้าภาพพิธีศพ รศ.ดร.ประยูร เวชปาน
1972 มมร.วิทยาเขตอีสาน ใส่ใจป้องกันภัยยาเสพติด
1973 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์
1974 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1975 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1976 บรรยายธรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์
1977 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness" 2
1978 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness"
1979 พระเดชพระคุณ พระธรรมดิลกและพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เตรียมงานพิธีศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
1980 อุโบสถสามัคคี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1981 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ต่อ
1982 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
1983 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2
1984 โครงการร่วมธรรมประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
1985 ตารางการลงอุโบสถสามัคคี 2555
1986 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
1987 วงโปงลางอีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
1988 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจทำความสะอาด
1989 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่
1990 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
1991 การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย
1992 อบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ให้กับครูสังกัด อบจ. ครั้งที่ 1
1993 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
1994 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า คณะของวิทยาเขต
1995 ชมรมวงธรรมะกีต้าร์ มมร.วิทยาเขตอีสานงานวันเกิด ณ ร.ร.คนตาบอด
1996 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาภาคอีสาน
1997 นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมไหว้พระสวดมนต์ และรับทุนการศึกษา เทคกาลเข้าพรรษา 2555
1998 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1999 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2555
2000 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2555 มมร.อส.
2001 โครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555
2002 มมร.วิทยาเขตอีสาน กรรมฐานสัญจร 55
2003 งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว
2004 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 2555
2005 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการสอบปลายภาค บล็อกแรก
2006 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1
2007 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมพิธีกรวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตของแก่น
2008 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด
2009 มมร.วิทยาเขตอีสาน พูดภาษาอังกฤษเข้าพรรษา สู่อาเชียน
2010 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมเครื่อข่ายระดับจังหวัดสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2011 นักศึกษาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Changing the world
2012 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย จัดค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
2013 การนำเสนองานในรายวิชา ไทยศึกษา
2014 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษา ศึกษานอกสถานที่ วัดไชยศรี
2015 การเสวนาวิชาการ บนก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน 2015
2016 นักศึกษาวิฃาทหาร ศึกษาสภาพป่าต้นน้ำภูเม็ง
2017 รับน้องคณะ...รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2018 กำหนดการ ธรรมสัญจร บรรพชิตปี3-4 ทุกรูป
2019 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
2020 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
2021 ธรรมกีต้าร์ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
2022 รับน้องคณะ การสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ
2023 สพม.25 ขก. จัดการประกวดแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
2024 นักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาด เตรียมความพร้อมโครงการผลิตสื่อฯ
2025 Dr.Forrest W. Parkay จาก College of Education เยี่ยม มมร.อส.
2026 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 2
2027 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
2028 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) อุดหนุนพระธรรมทูต
2029 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น
2030 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนประจำปี 2555
2031 บรรยายพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์กับการแพทย์ ในรายวิชาพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2032 รวมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555
2033 การสอนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสวนสนุก
2034 คณะตรวจสอบภายใน เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
2035 ปฏิบัติศาสนกิจรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
2036 สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3
2037 มมร.วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน
2038 โครงการ ความร่วมรับผิดชอบพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
2039 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (กลางคืน)
2040 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่4)
2041 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3)
2042 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่2)
2043 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่1)
2044 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (เช้า)
2045 ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2
2046 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ)
2047 พระมหาจริทธ์ วชิรเมธี บริจาคกีต้าร์อย่างดีมูลค่า 1,200 บาท เพื่อให้นักศึกษา มมร ชมรม "ธรรมะกีต้าร์"
2048 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า)
2049 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1 กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
2050 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
2051 กิจกรรมเรียนรวมนักศึกษาปีที่ 1/2555
2052 ศึกษาดูงาน โฮงมูลมัง จังหวัดขอนแก่น
2053 อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555
2054 แบบอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ
2055 กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555
2056 แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
2057 ทัศนศึกษา นักศึกษาบรรพชิต
2058 บรรยากาศ รายวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคม
2059 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส.
2060 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 3
2061 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 2
2062 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555
2063 รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม
2064 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น
2065 ภาพหมู่ Panorama มมร.อส.
2066 ป้ายหน้าเว็บไซต์ แบบต่างๆ มมร.อส.
2067 มมร.วิทยาเขตอีสาน บำรุงงานไฟ้าอาคารสถานที่
2068 รับน้องใหม่ บรรพชิต 2555
2069 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2
2070 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
2071 หลักสูตรที่เปิดสอน
2072 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
2073 หมอลำฉวีวรรณ บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2074 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
2075 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อบรมธรรมะแก่เยาวชน ที่วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
2076 ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
2077 บรรยากาศการเรียน พระสังฆาธิการ
2078 สอบสัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2079 มมร.วิทยาเขตอีสาน สังเกตการกิจกรรมรับน้องใหม่ มมส.
2080 อบรมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1
2081 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2082 มมร ประชุมเตรียมการเปิดปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำ /การบริหารการศึกษา
2083 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ กรณีพิเศษ
2084 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก วันที่สอง
2085 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก
2086 วันกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
2087 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต 2555
2088 กิจกรรมรุ่นพี่รุ่่่นน้อง มมร.อส.55
2089 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2090 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
2091 ประชุมคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
2092 ประชุมเตรียมการจัดเสนอผลงานวิชาการ
2093 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงานวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี
2094 มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
2095 ตารางเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2555
2096 ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน
2097 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย)
2098 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า)
2099 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2100 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 วันที่สอง (บ่าย)
2101 สัมมนาปรับพื้นฐานักศึกษา 2555 วันที่สอง (เช้า)
2102 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (บ่าย)
2103 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (เช้า)
2104 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2
2105 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2106 ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2107 สอบคัดเลือก ภาคพิเศษ รอบที่ 2
2108 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย
2109 พิธีปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จ.หนองบัวลำภู
2110 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสาม
2111 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสอง
2112 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
2113 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา"
2114 ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)
2115 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
2116 ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศครูพระสอนศีลธรรม
2117 ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว
2118 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
2119 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2
2120 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิสุทธิโมลี
2121 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบ1
2122 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบ2
2123 คณะผู้บริหาร มมร ดูงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี จังหวัดนครราชสีมา
2124 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฌาปนกิจพระประคอง ถิรญาโณ
2125 ถวายการต้อนรับพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2126 เพิ่มเติมพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2127 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2
2128 บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ
2129 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
2130 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555
2131 ผอ.ศูนย์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
2132 เสร็จสิ้นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
2133 การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์และบรรพชิต รอบสอบคัดเลือก
2134 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบสองคัดเลือก
2135 ติดตามโครงการธุดงค์กรรมฐานของพระนักศึกษาประจำปี 2555
2136 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2137 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2138 สามเณรโรงเรียนสาธิตเดินธุดงค์ถึงวัดเขื่อนอุบลรัตน์
2139 ร่วมประชุมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขอนแก่น
2140 ร่วมพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น
2141 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก
2142 วิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Thailis ด้วย Virtual Private Network : MBUISC
2143 ประกาศรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติบรรพชิตและคฤหัสถ์ รอบที่ 2
2144 เดินธุดงค์ไปยังวัดเขื่อนอุบลรัตน์
2145 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำน้ำดื่มไปถวายสามเรณ
2146 สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2147 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
2148 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ถวายน้ำดื่มแก่สามเณร ที่ออกธุดงค์กรรมฐาน
2149 สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน
2150 พระมหาสมัยเยี่ยมชมการก่อสร้างพุทธมณฑลนครขอนแก่น
2151 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
2152 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมโครงการธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2153 เส้นทางเดินธุดงค์ของสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2154 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
2155 งานประเพณีสงกรานต์วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
2156 โครงการธุดงค์กรรมฐานสามเณร โรงเรียนสาธิตฯ
2157 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
2158 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เยื่ยม ร.ร.สาธิต มมร
2159 ถวายเก้าอี้
2160 โครงการธุดงค์กรรมฐาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง 2555
2161 งานสงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
2162 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบโควต้า)
2163 มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
2164 อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล
2165 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2166 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วทยาเขตอีสาน ประชุมร่างกำหนดการงานวันวิสาขบูชา ขอนแก่น
2167 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดขอนแก่น
2168 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2169 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น
2170 การปฐมนิเทศการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2555
2171 รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
2172 โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
2173 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง
2174 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหลักสูตร ปี 2555
2175 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนมีนาคม
2176 อธิการบดี มมร เยื่ยมวิทยาเขตอีสาน
2177 พระมหาสมัย ผาสุโก บรรยายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯรุ่น 5
2178 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร. เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2179 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์
2180 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี และพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสานเยี่ยมศูนย์ฯชุมแพ
2181 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
2182 พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเยี่ยมใบบุญ
2183 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
2184 งานสรุปโครงการการปฏิบัติงานสาขาวิชารัฐศาสตร์
2185 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมงานศพหมอลำจูมทอง เสียงเสน่ห์
2186 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์ มจร. ขอนแก่น
2187 พระเทพพุทธิมุนี และปลัดสุชาติ โคตรทุม รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2188 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ประจำปี 2555
2189 อบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ
2190 วงโปงลางอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
2191 ความภาคภูมิใจของชาว มมร.อส. (สู้เพื่อปริญญา)
2192 มมร ร่วมใจ เตรียมงานรับประทานปริญญาบัตร ปี ๕๕
2193 นักศึกษา มมร.อส. กลับจากฝึกประสบการณ์
2194 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555
2195 นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2196 เพิ่มเติม บรรยากาศโครงการฝึกประสบการณ์และอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2197 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา และถ่ายทำรายการ
2198 คณาจารย์ เดินทางออกเยี่ยมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
2199 กิจกรรมและการสอบวิชาภาษาไทยของรองอธิการบดี
2200 สอบวันสุดท้าย 2-2554
2201 ใบสมัครและปฏิทินการศึกษา สามเณรบวชเรียน
2202 คณาจารย์ มมร.อส. ร่วมงานสวดอภิธรรม แม่ของคุณระเบียบรัตน์
2203 Computer Training Course
2204 ตารางสอบปริญญาตรีภาคพิเศษ บล็อกหลัง 2554
2205 ประชุมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
2206 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2554
2207 ดำเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2554
2208 ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2209 เพิ่มเติมบรรยากาศซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2210 บรรยากาศการทำงาน จัดเตรียมสถานที่ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2211 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพุทธวิถีไทย
2212 ผู้อำนวยการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมมอบเงินสร้างพุทธมณฑล
2213 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานศพพระอธิการสุพจน์ โสภิโต
2214 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานศพของอาจารย์วิธาน สุชีวคุปต์
2215 ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
2216 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2217 งานปัจฉิมนิเทศ
2218 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เทศนา ณ คณะแพทย์ มข.
2219 พิธีมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2220 พิธีฉลองสมโภช พระมหาเจดีย์บุรพาจารย์ วัดป่าวิเวกธรรม
2221 ตารางสอบปลายภาค 2-2554
2222 บรรยากาศ การสอบประมวลความรู้ มหาบัณฑิต แผน ข
2223 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า) ปี 2555
2224 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2225 รับมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา
2226 นักศึกษาร่วมเตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2227 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
2228 แนะนำตัวประธานนักศึกษา ประจำปี 2555
2229 สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบโควต้า ประจำปี 2555
2230 เลือกตั้งประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
2231 กิจกรรมโต้วาที
2232 รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา
2233 Big Cleaning Day
2234 ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
2235 บรรยากาศ การหาเสียง เลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ 2555
2236 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคปกติ
2237 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคพิเศษ
2238 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้า ปี2555
2239 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ กสทช. ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2240 พุทธวิถีไทย ร่วมใจทำดี ชีวีเบิกบาน นมัสการพระธาตุพนม
2241 ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก
2242 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
2243 ประชุมธรรมยาตรา
2244 พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เยี่ยมสนามสอบบาลี
2245 พระมหาสมัย ผาสุโก ได้เดินทางไปบรรยายปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯ
2246 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ วัดป่าฟ้าระงึม
2247 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร มอบหลวงพ่อโสธรแด่นายก อบจ.ขอนแก่น
2248 บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุกลับ
2249 บรรยากาศการสักการะและบำเพ็ญบุญงานสักการะพระทันตธาตุ
2250 พิธีทำบุญตักบาตรงานสักการะพระทันตธาตุ
2251 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2252 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
2253 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมใจ มอบสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส
2254 ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
2255 ออกนิเทศนักศึกษา มมร
2256 เลือกตั้งประธานและรองประธานนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์
2257 ร่วมงานบวช อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ
2258 ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณ
2259 ธรรมดายาตรา
2260 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
2261 ภาพการออกแบบ หอพักสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2262 ภาพการออกแบบ หอนอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2263 ภาพการออกแบบ ห้องพักครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2264 ภาพการออกแบบ หอฉัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2265 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2266 ชมรมกีฬา คว้าชัยฟุตบอล 7 คน
2267 กำหนดการพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2555
2268 กำหนดการ พิธีรับประทานปริญญาบัตร ปี 2555
2269 รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
2270 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
2271 พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
2272 ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค และ การปัจฉิมนิเทศ
2273 ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
2274 มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์
2275 โครงการ ปฏิบัติธรรมของพระนักศึกษาชั้นปีที่ 2
2276 ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
2277 พระมหาพร วรภาณี ปธ.9 บรรยายพิเศษ มมร.อส.
2278 งานศพ พ่อคุณทวีศักดิ์ แสนทำพล ศิษย์เก่า มมร.อส.
2279 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
2280 เพิ่มเติม บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ จากภูฏาน
2281 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
2282 นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่
2283 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
2284 ดาวน์โหลด กำหนดการธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
2285 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ
2286 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5
2287 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
2288 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.6
2289 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.4
2290 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 Update ทุกวัน
2291 เพิ่มเติม บรรยายกาศ สิงห์อีสานสัมพันธ์
2292 โปงลางอีสานแสดงงานพาแลงสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
2293 ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ประจำปี 2555
2294 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต มมร.อส
2295 อบรมนักเรียนขามแก่นนคร ม. 5
2296 งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น
2297 งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
2298 อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์
2299 เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2300 อบรม นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
2301 ค่ายวิชาภาษาไทย
2302 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
2303 ประชุมวาระพิเศษ มมร.อส.
2304 มมร ประชุมคณะผู้บริหาร
2305 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
2306 Course อบรม มมร.อส.
2307 อาจารย์วีระพันธ์ กุลหอม บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2308 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส.
2309 ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มมร.อส.
2310 วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน
2311 สอบธรรมศึกษา 2554
2312 สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
2313 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
2314 พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2315 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
2316 มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2317 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์
2318 ฝึกซ้อมการแสดงมหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล
2319 นักศึกษา ปริญญาโท ร่วมถวายผ้าป่า สร้าง ศาลา"ศักดิ์สิทธื์"
2320 สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา
2321 ลายที่ใช้ประกวดโปงลางงานไหม ประจำปี 54
2322 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
2323 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
2324 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
2325 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
2326 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2327 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
2328 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
2329 รวมตารางสอน 2/2554
2330 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
2331 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
2332 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
2333 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
2334 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
2335 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
2336 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2337 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2338 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
2339 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2340 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
2341 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2342 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2343 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2344 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2345 จุลินทรีย์บอล
2346 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
2347 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
2348 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
2349 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
2350 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2351 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2352 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
2353 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
2354 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
2355 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2356 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2357 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2358 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2359 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2360 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2361 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2362 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2363 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2364 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2365 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2366 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
2367 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
2368 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2369 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
2370 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
2371 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
2372 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
2373 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
2374 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
2375 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2376 การทำบุญวิถีพุทธ
2377 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2378 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2379 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2380 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2381 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2382 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2383 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2384 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2385 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2386 ตรวจรับรถตู้
2387 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2388 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2389 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2390 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2391 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2392 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2393 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2394 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2395 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2396 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2397 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2398 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2399 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2400 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2401 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2402 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2403 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2404 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2405 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2406 Media Production MBUISC 2011
2407 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2408 งานกีฬาสี 2554
2409 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2410 Easy Khmathana Practisng Subject
2411 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2412 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2413 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2414 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2415 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2416 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2417 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2418 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2419 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2420 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2421 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
2422 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
2423 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
2424 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
2425 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2426 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2427 มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC