gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
ข่าวประชาสัมพันธ์
Filter     Display # 
# Article Title
1 โครงการลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 และ เกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ
2 ตารางเรียนของนักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ที่ไม่เปิดตามอาเซียน ปี1-2 และ 4
3 กำหนดการ งานบำเพ็ญกุศลวันคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก 2561
4 ประกาศ การสอบธรรมศึกษาประจำปี 2561
5 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2561 ปริญญาตรี บรรพชิต คฤหัสถ์ ภาคปกติ
6 ประกาศพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
7 การประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ คุ้มวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๑
8 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
9 คู่มือแนวปฏิบัติโปงลาง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
10 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1-2 (ไม่ตามอาเซ๊ยน)
11 รวมบทความ Proceeding การศึกษาตามแนวพุทธ : การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
12 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี-เอก ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
13 โครงกำรพัฒนำศักยภำพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6 (ไทย ลำว เมียนมำร์ กัมพูชำ เวียดนำม และจีน) ประจำปี 2561
14 ประกาศผลการแข่งขันการตอบปัญหาธรรมะและการเขียนบทความ
15 โครงการวันแม่แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2561
16 กำหนดการ โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 2561
17 ตารางเรียนภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ 2561
18 ก.ค.ศ. รับรอง ป.บัณฑิต มมร.
19 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561
20 ตรวจประเมินคุณภาพภายใน มมร.อส. 2560
21 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคนอกเวลาราชการ 2561
22 พระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2561
24 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การคัดเลือกรอบที่ 3 ภาคปกติ 2561
25 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบสอบคัดเลือก 3 ภาคปกติ 2561
26 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 2561 รอบที่ 1
27 การนำเสนอผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการ ระดับชาติและเขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ใน โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 6
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
29 กำหนดการอบรมการเขียน SAR 2561
30 เกณฑ์สาขาวิชาพระพุทธศาสนาและปรัชญา ป.โท
31 เกณฑ์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
32 เกณฑ์สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
33 เกณฑ์สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
34 เกณฑ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
35 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) รอบที่ 3
36 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์
37 ตารางเรียนปี 1-2 คณะศึกษาศาสตร์ (เปิดก่อนอาเซียน) 2561
38 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2561
39 อาจารย์ประจำหลักสูตรสัมมนาสาขาวิชา นักศึกษาใหม่ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก1 2561
40 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี สอบคัดเลือก 2 : 2561
41 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ 2/2560
42 กำหนดการ อบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ 2561
43 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2560 ภาคนอกเวลาราชการ
44 ตารางสอบ 2/2560 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์
45 โครงการสัมมนานักศึกษาใหม่ และ สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561
46 มุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
47 กำหนดการ ปฏิบัติกรรมฐาน พระนักศึกษาบรรพชิต การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 5
48 ประกาศสมาคมศิษย์เก่า มมร ภาคอีสาน 2561 เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญ
49 มมร.อส. โครงการ จิตอาสาพัฒนาวัดป่าเรไร(บ้านดอนยาง) นักศึกษาปี1 การปกครอง&สังคมสงเคราะห์ 2561
50 โครงการวันปัจฉิมนิเทศนิเทศนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ 2560
51 กำหนดการ กิจกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปี 1 - 4 ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน วันที่ 6-7-8 เมษายน พุทธศักราช 2561
52 โครงการประเพณีวันสงกรานต์ มมร.อส. (เย็นซื่น มื่นใจ) ปี 2561 วันที่ 6-7 เมษายน พุทธศักราช 2561
53 โครงการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.อส. ประจำปีงบประมาณ 2560
54 โครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ 2561 (ตอนเช้า วันสอง)
55 โครงการบุญเผวดเทศน์มหาชาติ 2561 มมร.อส.
56 Goodbye Senior Party กิจกรรมเสริมหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์
57 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 2561
58 กำหนดการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 จำนวน 109 รูป ณ วัดป่าแสงอรุณ
59 อบรม E-Port : งานประกันคุณภาพการศึกษา
60 สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม ได้เดินทางมายังวัดป่าวิเวกธรรม
61 ติดต่อรับใบประกอบวิชาชีพครู รอบ 54 คน
62 กีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 อีสานเกมส์ วันแรก -ตุ้มโฮมฮักแพง พาแลงสีส้ม- (วันแรก)
63 ถวายน้ำปานะ สามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ที่เดินทางมาสอบบาลีสนามหลวง
64 เจ้าภาพแข่งขันกีฬา มมร สัมพันธ์ ครั้งที่ 5 "อีสานเกมส์"
65 แนวข้อสอบธรรมศึกษาย้อนหลัง รวบรวมโดย พระมหาชัชวาลย์ ฐิตคุโณ
66 Strentening English Communication Skills และ Scholarly Literature Review for Researchers
67 ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 29 มกราคม 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 2561 มมร.อส.
68 ประกาศ !!! ผลสอบธรรมศึกษา (ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561) ออนไลน์และตรวจข้อสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 2561 มมร.อส.
69 โครงการจิตอาสาทำดีถวายองค์หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก
70 ห้องปฏิบัติการทางภาษา และ E-learning เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
71 กำหนดการโครงการแนะแนวการสอบบรรจุครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
72 ประกาศรายชื่อนักศึกษาบรรพชิตรับทุนการศึกษา 2560
73 บริจาคโลหิต 2/2560 มมร.อส.
74 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ออกแนะแนวการศึกษา
75 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ แนะแนวการศึกษารับสมัครนักศึกษา 2561
76 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกภาคปฏิบัติ2 และการฝึกประสบการณ์อาชีพภาษาอังกฤษ 2/2560
77 โครงการอบรมและปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ก่อนออกฝึกภาคปฏิบัติ2 2560
78 ตารางเรียนเทอม 2/2560 ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ
79 “แสนศิษย์ร่ำโศกกราน กราบไหว้” ถวายแด่ ... พระโสภณวิสุทธิคุณ (หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก)
80 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2560
81 แนะแนวรับสมัครนักศึกษาประจำปี2561 และอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม
82 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 1/2560
83 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคนอกเวลาราชการ (เสาร์-อาทิตย์) 1/2560
84 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
85 กำหนดการ โครงการEnglish Training for Teachers and Students of MBUISC วันที่๘-๑๒ และ ๑๕-๑๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
86 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2560
87 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอ Project Work ในรายวิชา English for Teachers (ED1086)
88 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู: ฝึกทักษะงานวิชาการหมวดภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 โครงการค่ายฝึกทักษะการสอน English Camp : รายวิชา ED1097 ทฤษฎีและกลวิธีการสอนภาษาอังกฤษ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
89 งานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาด ประจำปี 2560
90 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2560 และ พิธีเปิดอาคารศูนย์บริการวิชาการ (สมาน สุเมโธ ป.ธ.9)
91 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ บรรยายพิเศษเรื่องการสัมมนาทางสังคมสงเคราะห์
92 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี มมร.อส. ภาคปกติ 2560
93 กำหนดการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 2560
94 ร่าง พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่ และฝึกซ้อมย่อยวิธีรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
95 งานวันก่อตั้ง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน “วันก่อตั้ง มมร.อส.: ทอดผ้าป่าสามัคคี ศิษย์เก่า รุ่นพี่รุ่นน้อง”
96 การตรวจประกันคุณภาพระดับคณะและระดับวิทยาเขต มมร.อส.
97 ประกาศหยุดการเรียนการสอนในบางรายวิชา วันที่ 11 กันยายน 2560
98 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี โท เอก ปกติและพิเศษ 2560
99 กำหนดการเตรียมความพร้อมการเข้าสอบ กพ 2560
100 กำหนดการ อบรมธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษนอกเวลาราชการ 2560
101 กิจกรรมอบรมธรรมะสำหรับนักศึกษาใหม่ 2560
102 กำหนดการการใช้ห้องสัมมนาสาขาวิชา
103 พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
104 กำหนดการ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
105 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ 2560
106 กำหนดการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 2560
107 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1-2560
108 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560
109 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธื์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก 2560
110 ประกาศแจ้งเลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ ภาคพิเศษ รอบที่1 และ 2
111 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ รอบที่ 2 2560
112 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปี 2560 รอบที่ 1
113 ขอเชิญนักศึกษาร่วมพิธีมอบใบระเบียนผลการศึกษา
114 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกภาคปกติ จันทร์-ศุกร์ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2560
115 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ตาม มคอ.
116 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานประเมินตัวเอง
117 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2560
118 กำหนดการ โครงการพัฒนาความพร้อมในการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสายอาจารย์
119 การเล่านิทานภาษาอังกฤษ เรื่อง Alice's Adventure in the Wonderland
120 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. แสดงความยินดีกับรุ่นพี่
121 ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ งวดที่ 3
122 กำหนดการอบรมกรรมฐานภาคปฏิบัติ พระนักศึกษาชั้นปี 4 2560
123 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
124 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
125 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษ
126 พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร.ส่วนกลาง
127 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559
128 โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 18-19 พฤษภาคม 2560
129 พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่บัณฑิตใหม่ ประจำปี 2559 มมร.อส.
130 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี5
131 คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสาน เชิญนักศึกษา มมร.อส. และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมบันเทิง ... ประกวดร้องเพลงสากลคู่ ... เนื่องใน พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่ บัณฑิตใหม่
132 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
133 กิจกรรมรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ มมร.อส. และชุมชน
134 งานปัจฉิมนิเทศ ภาคปกติและภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
135 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
136 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง โควตา ประจำปีการศึกษา 2560
137 กำหนดการกิจกรรมรดน้ำดำหัวและการประกวดแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย 2560 + แข่งขันประกวดบทโคลง
138 บรรยากาศการสอบรอบรับตรง โควตา มมร.อส.
139 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2560
140 เชิญนักศึกษา มมร.อส. และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมบันเทิง ... ประกวดร้องเพลงสากลคู่ ... เนื่องใน ... “วันรดน้ำดำหัว: สงกรานต์ และทอดผ้าป่า มมร.อส.”
141 โครงการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
142 โครงการวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลาทำการ และกิจกรรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่
143 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมภาคพิเศษ 2560
144 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
145 กำหนดการสัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
146 โครงการบุญกุ้มข้าวใหญ่และประเพณีบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
147 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 109 รูป คณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น ธ. ร่วมกับ มมร.อส.
148 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี4
149 ตามรอยเส้นทางครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน
150 หลวงปู่ไม อินฺทสิริ เยี่ยมและให้กำลังใจ มมร.อส. ในพิธีบุญกุ้มข้าวใหญ่
151 พิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่อาจารย์วรเทพ เวียงแก
152 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว อ.วรเทพ เวียงแก
153 ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมออคิด 2560
154 ออกนิเทศ : นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ไวท์เฮาส์บีช แอนด์ สปา 2560
155 กำหนดการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน) นักศึกษา ชั้นปีที่ ๒ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
156 โครงการค่ายระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560
157 แบบฟอร์มประกันคุณภาพการศึกษา มมร.2560
158 ประกาศผลการแข่งขัน โครงการมาฆบูชา 2560 มมร.อส.
159 การติดตามและตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณ์แบบมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษา มมร.อส.
160 พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช คณะสงฆ์ในจังหวัดขอนแก่น เจริญชัยมงคลคาถา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
161 แจ้งการจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
162 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21
163 ทัศนศึกษาภาษาอังกฤษ ณ จังหวัดเชียงใหม่
164 คณะกรรมการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มมร. เข้าติดตามกำกับผลการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มมร.อส.
165 แผนที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
166 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับที่ 30
167 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน ฉบับที่ 31
168 เรื่องการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางและหมอลำ ณ คุ้มศิลปวัฒนธรรม งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี 2559
169 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ โครงการจริยธรรมสัญจร 2560
170 ตารางเรียนระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2/2559
171 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2560 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ
172 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 มมร.อส. ปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) และภาคพิเศษ
173 ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559
174 ธุดงค์ปฏิบัติธรรม มมร.อส.2559 (วันที่ 23 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน)
175 งานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559
176 บรรยากาศ เตรียมงานวันก่อตั้ง มมร.อส. 2559 ภาคปกติและภาคพิเศษ
177 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2559
178 กำหนดการวันก่่อตั้ง มมร.อส. 2559
179 5 ธ.ค. 2559 เลื่อนสมณศักดิ์ อธิการบดี มมร 'พระราชบัณฑิต' เป็น "พระเทพบัณฑิต"
180 ถวายภัตตาหารเพลและเก้าอี้พระคณาจารย์และพระนักศึกษา
181 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 1/2559 ปริญญาตรี ภาคปกติ
182 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน : 2559
183 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมนักศึกษาบรรพชิต ชั้นปี 1-4 (ภาคปกติ) 2559
184 กิจกรรมสืบสานประเพณีวันลอยกระทง 2559 มมร.อส.
185 กำหนดการโครงการสืบสานประเพณีไทย วันลอยกระทง 2559
186 ตารางนิเทศ 2/2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
187 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี4 1/2559
188 โครงการเพิมประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
189 โครงการกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
190 ตารางอบรมและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธรรมศึกษา 2559
191 สัมมนานักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 1/2559
192 พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายพระราชกุศลสัตตมวารพระศพ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
193 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 5
194 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ (ธรรมยุต)
195 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 1/2559
196 นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้เยี่ยมเยียน มมร.อส.
197 กำหนดการ พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
198 รวม SAR
199 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสาม)
200 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันสอง)
201 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) 2559 (วันแรก)
202 กำหนดการปฏิบัติธรรมภาคพิเศษและพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ 2559
203 พิธีฌาปานกิจศพ นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก)
204 กำหนดการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 1-4
205 สวดอภิธรรมศพ นางสาวศริญญา ไทยมิตร (เผือกนอก)
206 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สี่)
207 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
208 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาด้านการป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 3
209 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559
210 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สอง)
211 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน ในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา 2559 (วันที่สาม)
212 กำหนดการ พิธีไหว้ครู มมร.อส. 2559
213 กิจกรรมสัมพันธ์ ร่วมแบ่งปัน ฉันพี่น้อง
214 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 2559 วันที่สอง
215 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 4 2559
216 หนังสือรับรองเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งและบรรจุเป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา
217 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
218 กำหนดการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ มมร.อส.2559
219 ปรับพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ 2559
220 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย, ลาว, เมียนมาร์, กัมพูชา, เวียดนาม และจีน) ครั้งที่ ๔
221 Empowering English skills for teachers and staff in preparing for (DBPM)
222 พระครูอรรถสารเมธี(จำนง อติเมโธ) เจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดวุฒาราม พร้อมคณะลูกศิษย์ญาติโยมเมตตาเดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรนักศึกษา มมร.อส.
223 Activities held to celebrate on the Auspicious Occasion of Her Majesty the Queen’s 7th Cycle Birthday Anniversary 12th August 2016 at MBUISC.
224 English Preparation Program for Newcomers: Holding on 8-10 August 2016 by Faculty of society program in political science at MBUISC
225 กิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์และประเพณีเชียร์กลาง 2559
226 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2559
227 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (หลักธรรมะ เทคนิค วิธีการ และการสร้างสื่อการอบรม) วันแรก
228 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการปกครอง จากคณาจารย์วิทยาเขตต่างๆ (วันแรก)
229 ตารางเรียน ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 1/2559
230 กำหนดการอบรมธรรมะ ประจำปี 2559
231 "การแข่งขันสวดมนต์หมู่บาลีแปลภาษาอังกฤษ" และ “ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ” สำหรับสามเณรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในโครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559
232 ตารางสัมมนาคณะ/สาขาวิชา 2559 มมร.อส.
233 มมร.อส. บันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
234 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
235 ที่ 30/2559 ประกาศวัดหยุดทำการเป็นกรณีพิเศษ
236 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 2559
237 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559 (หลักธรรมะ เทคนิค วิธีการ และการสร้างสื่อการอบรม)
238 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่านนักศึกษา
239 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 2 2559
240 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี 2559
241 พระราชบัณฑิต อธิการบดี มมร เยี่ยมผู้บริหารและบุคลากร วิทยาเขตอีสาน
242 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา2559 (รอบสอง)
243 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โรงเรียนบ้านโนนทัน
244 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
245 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร โรงเรียนบ้านโคกกลาง ...
246 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนหนองหญ้าปล้อง
247 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์
248 อบรมการเขียน Self Assessment Report SAR
249 (Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส. รอบที่ 2
250 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่ 2)
251 เมื่อสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 1 We speak English อยากเรียนพิเศษ
252 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2559
253 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษาท่าพระ ร.ร. บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ ร.ร.บ้านเหล่านกชุม
254 กิจกรรมตักบาตรประจำเดือน มิถุนายน 2559
255 (Exit Exam) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มมร.อส.
256 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่สอง
257 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
258 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
259 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาล้อม
260 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพิมพ์ในวิทย์
261 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านพระยืน
262 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า
263 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์
264 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
265 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม
266 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองภาษากรประภาภัทร
267 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งอุทิศ
268 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนบ่อ
269 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
270 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
271 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
272 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
273 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา
274 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
275 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด
276 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
277 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส
278 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
279 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์
280 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยชันวิทยา
281 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง
282 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด
283 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
284 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
285 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด
286 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี
287 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสวนกล้วยห้วยชัน
288 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนศรีวิสุทธิ์
289 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกุดธาตุ
290 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า
291 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
292 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านอุทัยทอง
293 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
294 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม
295 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองแวงยาว
296 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนวัดศรีมงคล
297 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านศุภชัย
298 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวขัว
299 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกนาค
300 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
301 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก
302 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าหนองหว้า
303 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านสำโรง
304 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น
305 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนธาตุ
306 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Wat Sirimongkil School
307 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Ban Huai honghai Prachasan School
308 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at Songpuahongdua School
309 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
310 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
311 Educational Supervision: Observing students in Early Childhood Program at the Holy Infant Jesus School Knon kaen
312 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
313 Educational Supervision: Early Childhood Education Program at Anubankhonkaen School
314 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
315 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
316 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย บ้านหินลาดวังตอ
317 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านบ้านโนนสังป่ารัง
318 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองโนวิทยาคาร
319 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านผักหนาม
320 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านวังโพน
321 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกลางวิทยา
322 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนรังวิทยาคาร
323 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านลาดนาเพียง
324 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองไฮแจ้งบูรณะ
325 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฮวก
326 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
327 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
328 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
329 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
330 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านปูลู
331 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง
332 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโรงเรียนบ้านห้วยทรายทองพิทยาคม
333 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตวงพร
334 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนด้วงหนองหญ้ารังกา
335 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย
336 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 2
337 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง โรงเรียนเทศบาลหนองใหญ่ โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย และ โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
338 การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
339 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร. ขามแก่นนคร ร.ร. นครขอนแก่น ร.ร. บ้านหนองแวงบวรวิทย์ และ ร.ร.พระกุมารเยซู
340 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
341 แจ้งปิดระบบบริการการศึกษา
342 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (สิงห์อาสาพัฒนา)
343 นิเทศ : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ รร. สนามบิน รร.บ้านยางคำ รร.ฝางวิทยายน รร.บ้านทุ่ม
344 รายชื่อสถาบันที่ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานการผลิตบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี)
345 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2559
346 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
347 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.วรรณรัตน์ศึกษา
348 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านคำบง
349 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนท่าพระ
350 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สาธิตพงษ์ภิญโญ
351 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สนามบิน
352 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สนามบิน
353 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ
354 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
355 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านนาคำปุ่ม
356 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฏร์บำรุง
357 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
358 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.วรรณรัตน์ศึกษา
359 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.สาธิตพงษ์ภิญโญ
360 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์
361 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านกอกหนองผือ
362 ฌาปนกิจศพพ่อทองอินทร์ แฝงสีพล
363 โรงทานน้ำเต้าหู้ อาคารศูนย์มะเร็ง หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
364 โรงทานน้ำเต้าหู้ อาคารศูนย์มะเร็ง หลวงปู่บุญเพ็ง กัปปโก
365 พิธีฌาปนกิจ บิดาของนางสาวสุภาวัลย์ สะใบหอม
366 บรรยายกาศ การสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
367 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
368 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนบ้านแท่นประจัน รร.บ้านสามสวนวิทยา รร.บ้านวังหิน
369 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
370 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลพูลสวัสดิ์
371 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลบ้านกุดพังทุย
372 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
373 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน
374 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ
375 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
376 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
377 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านสระกุด
378 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลโนนหนองวัด
379 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลวัดกลาง
380 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลน้ำพองภูริพัฒน์
381 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านวังชัย
382 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลพูลสวัสดิ์
383 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.ชุมชนหนองกุงวิทยา
384 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อนุบาลบ้านกุดพังทุย
385 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านสระกุด
386 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.เทศบาลคำใหญ่ปันน้ำใจ
387 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.บ้านม่วงหวาน
388 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รร.อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
389 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
390 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2559 (รอบสอบคัดเลือก)
391 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2559
392 มมร.อส.ร่วมกันปลูกหญ้าแฝก
393 เยี่ยม อ.อภิชิต เหมือยไธสง ที่บ้าน จังหวัดหนองบัวลำภู
394 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
395 ล้างแผล พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. วันที่ 4 และการทำบุญของ น.ศ. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
396 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการอีสาน ร่วมงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี
397 มุทิตาสักการะพระนิเทศศาสนคุณ (สมาน สิริปัญโญ) ณ วัดอาฮงศิลาวาส จังหวัดบึงกาฬ
398 บุคลากร มมร.อส. เยี่ยมอาการอาพาธ รองอธิการบดี
399 กิจกรรมประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
400 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบสอบคัดเลือก) 2559
401 รายละเอียดการส่งบทความการวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการแสงอีสาน
402 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติและภาคพิเศษ
403 โครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2559
404 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมจัดทำแผนกลยุทธ์
405 ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2559
406 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน และ โครงการอบรมลูกเสือ 2559
407 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนเมษายน 2559
408 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
409 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
410 กิจกรรมสวดมนต์ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
411 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดแสนสุข
412 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดป่าเทพวิมุตติ
413 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดพิศาลรัญญาวาส
414 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 กลุ่มวัดปุริมาประดิษฐ์ และวัดป่ามณีโคตร
415 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ สวนธรรมพุทธเมตตา
416 โครงการสอนภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ประจำปี 2559 ณ วัดพิศาลรัญญาวาส
417 กำหนดการบำเพ็ญกุศลและฌาปนกิจ นายนิรันดร์ วังสงค์
418 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และงานปัจฉิมนิเทศภาคพิเศษ ประจำปี 2558
419 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ รับตรง (โควตา) 2559
420 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2559
421 โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ ประจำปี 2559 และปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ภาคพิเศษ 2558
422 งานสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2559 สิงห์ในศตวรรษที่ 21
423 พิธีสวดมนต์เย็น และอุทิศส่วนกุศลให้กับ นางสาวพัชราพร บุตรทอง
424 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง (โควตา) 2559
425 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว บุตรทอง
426 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2558
427 ร่วมบริจาคเงินและของใช้ต่างๆช่วยเหลือ ดญ.จันจิรา (เอ)และดญ.จารุวรรณ (เอ็น)
428 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
429 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2559 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
430 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคปกติ รอบรับตรง (โควตา) 2559
431 โครงการ สิงห์อีสานสัมพันธ์ : สิงห์ในศตวรรษที่ 21
432 โครงการ : แบ่งปันความสุขแด่เพื่อนผู้ยากไร้ โดย : ชมรมจิตอาสา
433 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 4 2559
434 ฝึกประสบการณ์อาชีพทางภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
435 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ 35 วัน) 2559
436 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
437 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการนักศึกษา 2559
438 กิจกรรมเล่านิทานและหุ่นมือนอกสถานที่ ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
439 งานบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2559
440 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 คณะศึกษาศาสตร์ ปี 4 ภาคปกติและภาคพิเศษ
441 กิจกรรมส่งเสริมความสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา มมร.อส. 2559
442 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
443 เนชั่นสุดสัปดาห์ ลงรายงานพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน 2559
444 แบบฟอร์ม มคอ.3-7 ใหม่ จากการประชุม ณ มมร. ส่วนกลาง
445 อบรมสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพครู 2559
446 โครงการห้องสมุด Mini Book Fun Fair
447 กำหนดการโครงการภาษาอังกฤษ 100% ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
448 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุม "แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามเกรณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558"
449 พระเทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์ 2559
450 นิเทศ : โรงเรียนบ้านปากช่องผาเบียด
451 นิเทศ : โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
452 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2559
453 การประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559
454 การประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2559
455 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม (ครั้งที่สอง)
456 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเปิดงานตลาดนัดหลักสูตรอุมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
457 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร. (เพิ่มเติม)
458 พิธีถวายมุทิตาสักการะ พระครูธรรมาภิสมัย ดร.
459 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสอง
460 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net) วันสาม
461 โครงการพัฒนาการศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซี่ยน (ฺB-Net)
462 พิธีฌาปนกิจคุณพ่อเคนโจม ใจหอม
463 โครงการ “พัฒนาการศึกษาสงฆ์จังหวัดขอนแก่น สู่ประชาคมอาเซียน”
464 ประชุมพิเศษ เดือนมกราคม 2559
465 กวีในสวนสัญจร ตะลอนสถาบันการศึกษาครั้งที่ 3 ณ มมร.อส.
466 พิธีมุทิตา พระครูธรรมาภิสมัย (พระครูสัญญาบัตร)
467 มมร.อส. ร่วมงานวันครู ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก
468 กำหนดการ : เทพพุทธิมุนีวัฒนานุสรณ์
469 การบริการวิชาการ : การพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ระบบอีเลิร์นนิ่ง โรงเรียนพระปริยัติธรรมจันทวิทยาคม
470 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
471 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
472 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัด
473 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
474 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล
475 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด
476 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
477 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
478 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเสวัสดี
479 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
480 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
481 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
482 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
483 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
484 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสงเปือยดอนเดื่อ
485 กำหนดการ กวีในสวนสัญจรตะลอนสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 3
486 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก 2559 ณ ค่ายศรีพัชรินทร์
487 กิจกรรมวันเด็ก : คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
488 Effective Literature Review for Professional Researchs A 30-Hour Intensive Workshop
489 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นวิทยาเขตชั้นนำด้านวิชาการ มมร ในศตวรรษที่ 21 มมร.อส.
490 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน กับการพัฒนา ในศตวรรษที่ 21
491 กำหนดการโครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2559
492 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 1
493 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 2
494 กีฬาสี 2558 ภาคพิเศษ ชิงชนะเลิศ ตอนที่ 3
495 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
496 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
497 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2559
498 กำหนดการกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ภาคพิเศษ 2558
499 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเที่ยง-เย็น)
500 กีฬาสี 2558 ชิงชนะเลิศ (ช่วงเช้า-เที่ยง)
501 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก 2
502 กีฬาสี 2558 รอบคัดเลือก
503 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ภาคปกติ
504 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
505 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
506 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคม
507 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
508 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
509 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
510 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
511 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 22
512 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันที่สอง
513 ตารางเรียน 2/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
514 งานวันก่อตั้ง มมร.วข.อีสาน 2558 วันแรก
515 เตรียมงาน วันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
516 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ณ วัดป่าแสงอรุณ
517 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (2)
518 บรรยากาศ : งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 (3)
519 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตอนุบาลขอนแก่น
520 นิเทศ : ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางรัฐศาสตร์
521 กำหนดการวันก่อตั้ง มมร.อส. 2558
522 โครงการสิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา “บวร” 2558
523 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
524 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558
525 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ
526 ตารางนิเทศสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2/2558
527 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
528 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์
529 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2558
530 สอบธรรมศึกษา มมร.อส.2559
531 ตักบาตรเช้าประจำเดือน
532 ขบวนแห่ เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558 มมร.อส.
533 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2558
534 อบรมเข้มธรรมศึกษา 2559
535 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
536 การประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
537 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
538 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
539 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
540 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา
541 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
542 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
543 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฉลองอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระธรรมดิลก
544 ตารางอบรมเข้มธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ภาคปกติและภาคพิเศษ 2558
545 กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย ลอยกระทง มมร.อส. 2558
546 กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558 มมร.อส.
547 ตารางสอบปลายภาค 1/2558 ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
548 ประกาศวันสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2558
549 คณะอนุกรรมการ จากคุรุสภา ตรวจเยี่ยม มมร.วข.อีสาน
550 โครงการอบรมกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะสำหรับเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
551 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน show&share รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
552 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
553 สิงห์อาสารัฐศาสตร์พัฒนา บวร 2558
554 สัมมนา พุทธศาสนากับสังคมการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
555 การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เทศกาลงานไหมนานาชาติ 2558
556 กำหนดการวันลอยกระทง 2558
557 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ ประจำปี 2558 มมร.อส. (วันซ้อมจริง)
558 บรรยายกาศ การเตรียมงานพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
559 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2558
560 งานฝึกอบรมและพัฒนา ที่เทศบาลตำบลหนองไผ่
561 ประชุมเตรียมความพร้อม พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
562 งานฝึกอบรมและพัฒนา อบรมที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
563 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น มอบอุปรกร์กีฬาให้กับ มมร.วิทยาเขตอีสาน
564 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ดูงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น
565 นักศึกษาภาคพิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน ศึกษาดูงานนอกสถานที่เศรษฐกิจพอเพียง ไหว้พระ ทำบุญ
566 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2558
567 โครงการการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) 2558
568 รับสมัครพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ 22 ประจำปี 2558
569 ดื่มนมชมบอล Alcohol is not the Answer 2558
570 โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ประจำปี 2558
571 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (รอบรองชนะเลิศ)
572 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558
573 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2558 ภาคปกติ
574 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคปกติ
575 บรรยากาศ การสอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2559 ภาคพิเศษ
576 โครงการกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
577 โครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
578 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 3)
579 ตารางเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคปกติ และภาคพิเศษ 2/2558
580 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558
581 กำหนดการโครงการสัมมนาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ชั้นปีที่ 5 1/2558
582 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ ปี 4 1/2558
583 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี3-4 1/2558
584 การประชุมคณาจารย์ประจำหลักสูตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา
585 กิจกรรมสานสัมพันธ์ การสอนภาษาอังกฤษ (แฟนซีปาร์ตี้) 2558
586 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (ตอนที่ 2)
587 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ครั้งที่ 1
588 ตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มอบพวงหรีดแด่คุณพ่อคูณ คำมาก
589 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพโยมพ่อของพระครูปลัดณัฐพงษ์ ยโส
590 ตารางสอบ ปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ปี4 ภาคพิเศษ 1/2558
591 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสาม)
592 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันสอง)
593 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ปี 1-4 ภาคพิเศษ (วันแรก)
594 กำหนดการ โครงการปฏิบัติธรรม ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558
595 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
596 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
597 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง
598 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา
599 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
600 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำม่วง
601 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
602 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนแต้
603 พิธีไหว้ครู นักศึกษาปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2558
604 โครงการปฏิบัติธรรม ภาคปกติ คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2558
605 การประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้าง
606 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ
607 มมร.วิทยาเขตอีสาน รณรงค์สวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษา
608 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญตักบาตรทุกวันอังคารของเดือน
609 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2558 ภาคปกติ
610 มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดขอนแก่น
611 รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรี
612 งานตลาดนัดความดี ฟื้นวิถีสองฝั่งโขง จังหวัดหนองคาย
613 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 3
614 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานดื่มนม-ชมบอล
615 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 2
616 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
617 การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร วันที่ 1
618 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง
619 กำหนดการ พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ ตรี โท เอก 2558
620 กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
621 รัฐศาสตร์การปกครอง ร่วมเสวนาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
622 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
623 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2558
624 พิธีไหว้ครู มมร.อส. ประจำปี 2559
625 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
626 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
627 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
628 นิเทศ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านแก่นเท่า
629 กำหนดการวันไหว้ครู 2558
630 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
631 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสาม)
632 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันสอง)
633 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง 2558 (วันแรก)
634 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
635 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
636 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
637 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
638 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม
639 ร่วมเวที สานพลังร่วมสร้างสุขภาวะเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1
640 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาคภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณร และตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ มัธยมศึกษาตอนปลาย 2558
641 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านห้วยฝายประชานุกูล
642 รัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานรวมพลังทางศาสนาเสริมสร้างความสมาฉันท์จังหวัดขอนแก่น
643 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานมหกรรมหนังสืออีสาน
644 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
645 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว
646 โครงการประชุมสัมมนาและแลกเปลียนความรู้ทางวิชาการ Symposium สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
647 ประชุมเตรียมงานตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
648 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณานำเสนอบทความวิจัย
649 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล
650 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
651 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนท่าโพธิ์มะเดื่อน้อย
652 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ : การผลิตสื่อภาษาอังกฤษ 2558
653 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
654 ผลงานพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
655 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
656 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มมร.อส. ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
657 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 2558
658 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
659 โครงการอาหารปลอดภัย เด็กไทยฉลาด
660 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขามแก่นนคร
661 อบรมการจัดทำ มคอ 7
662 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย
663 พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร. บนเวทีระดับประเทศ คณะครุศาสตร์ มจร.วันภาษาไทยแห่งชาติ 2558
664 งานฝึกอบรมและพัฒนา ค่ายคุณธรรมที่โรงเรียนโนนโพธิ์ศรีวิทยาคม
665 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
666 งานฝึกอบรมและพัฒนา นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
667 งานฝึกอบรมและพัฒนาที่โรงเรียนสาวถีพิทยาสรรพ์
668 อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
669 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลศรีซำสูง
670 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
671 พิธีฌาปนกิจ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
672 สวดพระอภิธรรมศพ นางสาวดาหวัน บุตรจ้อม
673 การประกวดขับร้องสรภัญญ์และการประกวดหมอลำ ประจำปี 2558
674 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ประจำปี 2558
675 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดงานวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2558
676 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
677 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
678 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง
679 เกณฑ์การตัดสินโครงการกิจกรรมการประกวดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
680 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันสอง)
681 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
682 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลนวลน้อย
683 กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประเพณีเชียร์กลาง ประจำปี 2558 บรรพชิตและคฤหัสถ์ (วันแรก)
684 กำหนดการ โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ 2558
685 สัมมนานักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ งานกิจการนักศึกษา
686 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมอบรมวิทยากรมืออาชีพ ครั้งที่ 2
687 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนโคกสูงวิทยาคม
688 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
689 กำหนดการสัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
690 ED2032 โภชนาการสำหรับเด็กปฐมวัย Nutrition for Young Children
691 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
692 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
693 กำหนดการกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2558
694 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านม่วง
695 สัมมนาการเขียนบทความวิจัย ประจำปี 2558
696 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
697 กิจกรรมฐาน (น้องใหม่) ภาคปกติ ประจำปี 2558
698 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษา (ภาคพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2558
699 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์
700 ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ร่วมบรรยายพิเศษ เยาวชนไทยหัวใจคุณธรรม
701 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
702 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
703 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสง่า
704 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวัสดี
705 มมร.วิทยาเขตอีสาน จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งร่วมกับ กกต.จังหวัดขอนแก่น
706 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการด้านพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5
707 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง
708 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
709 สัมมนาภาษาอังกฤษอาเซียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
710 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
711 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
712 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
713 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองคู
714 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโสกแต้
715 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา
716 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านช่องผาเบียด
717 รัฐศาสตร์การปกครองสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
718 ตารางนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 2558
719 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปี 2558
720 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
721 การส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ National Academic Conference and Mekong Region Rearch Presentation
722 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
723 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 3 ประจำปี 2558
724 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
725 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนขามคุรุราษฏร์อุปถัมภ์
726 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพระราชทานเพลิงศพพระเทพบัณฑิต สมศักดิ์ ภูริปัญโญ
727 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเกียรติขจร
728 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองแสง
729 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558
730 แบบฟอร์มสั่งจองชุดละและชุดพื้นบ้าน
731 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
732 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร สพน.กระทรวงศึกษาธิการ
733 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ทำความสะอาดศาลปู่เพลิง
734 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
735 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
736 นิเทศ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนหนองผักตบ
737 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี 2558 รอบสอบคัดเลือก
738 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
739 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
740 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสวนหม่อนใคร่นุ่นวังหิน
741 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2558
742 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
743 รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระบบสอบคัดเลือก รอบที่ 2 ปี 2558
744 ประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่นำโขง
745 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2558
746 งานอาคารสถานที่ ดำเนินการปรับปรุงระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า อาคารศูนย์วิทยบริการสิรินธร
747 กำหนดการโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
748 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รอบโควตาและรอบสอบคัดเลือก
749 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนสนามบิน
750 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนพระกุมารเยซูขอนแก่น
751 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา
752 นิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านดงกลาง
753 สัมมนานักศึกษาใหม่ รอบโควตา ครั้งที่ 3 2558
754 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหน้าอาคารสำนักงานวิทยาเขต
755 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 2 ประจำปี 2558
756 โครงการอบรมการเขียน มคอ.3 มคอ.5 มคอ.7 วันที่ 1 ประจำปี 2558
757 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 2558
758 กำหนดการโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน มคอ3-5-7 2558
759 ตารางนิเทศ นักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เทอม1/58
760 กำหนดการสัมมนานักศึกษา รอบรับตรงโควต้า ระดับปริญญาตรี 2558
761 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรม Wordpress
762 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมขบวนแห่งานวันวิสาขบูชา
763 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบเค้าโครงปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
764 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ (2)
765 หนังสือส่งตัวพระนักศึกษา
766 ประชุมประจำเดือน เมษายน 2558
767 การแบ่งกลุ่มนักศึกษาภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์
768 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง และ มมร.อส. เป็นเจ้าภาพพระอภิธรรมศพ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
769 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สาม)
770 งานบัณฑิตวิทยาลัย มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาปริญญาโท
771 มมร.วิทยาเขตอีสานและคณะสงฆ์ภาค 9 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลหลวงปู่คูณ ปริสุทโธ
772 โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
773 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ (วันที่สอง)
774 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
775 กำหนดการโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2557
776 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2557 ภาคปกติ
777 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
778 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการเก็บโครงป้ายประชาสัมพันธ์
779 ตารางเรียน 1/2558 ปริญญาตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ
780 ประชุมคณะกรรมการควบคุมการสอบ 2/2557
781 สัมมนาและรายงานตัว นักศึกษาใหม่ รอบโควต้า ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2
782 ร้อยตำรวจโท วิชิต องค์มาลัย ศิษย์เก่า ภาคพิเศษ รัฐศาสตร์การปกครอง รุ่นที่ 1 และคณะถวายผ้าป่าการศึกษา
783 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
784 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2/2557 ป.ตรี ภาคปกติ
785 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ วันที่สอง
786 สอบวัดผลปลายภาคเรียน 2/2557 ภาคพิเศษ
787 ปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกปฏิบัติการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2558
788 วีดีโอ : บรรยากาศ การปฏิบัติกรรมฐาน ปี 1-4 18-2 พฤษภาคม 58
789 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา
790 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย 58
791 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง
792 กำหนดการ ปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2558
793 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ภาคพิเศษ 2/57
794 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 7)
795 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2558 (บ้านกุดหิน)
796 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 6)
797 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 5)
798 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 4)
799 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2558
800 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง (วันที่ 2 และ 3)
801 โครงการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่บัณฑิตที่จบการศึกษาใหม่ 50 ชั่วโมง
802 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2558 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4
803 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปี4 ภาคพิเศษ บริจาคสิ่งของ ณ บ้านลูกรัก
804 พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ วันสงกรานต์ 2558
805 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีโดยวิธีรับตรง (รอบขยายเวลา) 2558
806 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2558
807 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท ) ประจำปี 2559
808 งานมุทิตาจิตศิลปินแห่งชาติ ปี 2557 สาขาดนตรีไทยลูกทุ่ง
809 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง โควตา (ขยายเวลา) 2558
810 นำสื่อจากมหกรรมสื่อ มอบให้เด็กๆ บ้านลูกรัก
811 บรรยากาศมหกรรมสื่อ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ประจำปี 2558
812 การสัมมนาภาษาอังกฤษเรื่อง The 12 Core Value of Thais
813 กำหนดการมหกรรมสื่อปฐมวัย 2558
814 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ 2558
815 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์)
816 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) 2558
817 รายชื่อนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
818 พิธีฌาปนกิจศพ คุณพ่อใสย์ นาใจแก้ว คุณพ่อ ของพระครูปลัดสังวรณ์ กิตฺติสาโร
819 สัมมนายืนยันสิทธิ์ นักศึกษาใหม่ รอบรับตรง โควตา ประจำปี 2558
820 กำหนดการสัมมนายืนยันสิทธิ์ ป.ตรี รอบรับตรง โควตา 2558
821 การสัมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่อง Stop crime against women
822 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้ออกค่ายพัฒนาสังคม จังหวัดหนองคาย
823 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 2/2557
824 โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2558
825 สอบปลายภาคเรียน สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2
826 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ รอบรับตรง (โควตา) ประจำปี 2558
827 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2557
828 สอบปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 2/2558
829 บรรยากาศ การสอบรอบรับตรง โควตา 2558
830 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 2
831 การสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2558 ตอนที่ 1
832 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ปริญญาตรี รอบรับตรง โควตา 2558
833 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคปกติ ศึกษาศาสตร์ ปี 2 และ ปี 4
834 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557 ภาคพิเศษ
835 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ บ้านลูกรัก
836 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2558
837 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2557
838 โครงการสัมมนาวิธีสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชาทักษะการสอน (ED1098 English Teaching Skill)
839 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3-4 ทำความสะอาดวัดและจัดดอกไม้
840 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันสอง)
841 งานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่บุญเผวดเทศน์มหาชาติ (วันแรก)
842 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงเรียนสนามบิน
843 นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปี 4 แสดงนิทานและหุ่นมือ ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
844 งานเลี้ยงเชิดชูเกียรตินักกีฬา วิทยาเขตอีสานและวิทยาเขตศรีล้านช้าง
845 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ 2558
846 มมร.วิทยาเขตอีสาน นำทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 สาเกตนครเกมส์
847 บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ วิทยาเขตร้อยเอ็ด
848 รับสมัครนักศึกษาใหม่ : ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3
849 โครงการอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
850 ให้โอวาทก่อนออกเดินทาง สาเกตนครเกมส์
851 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนหนองม่วงหลุบคา
852 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
853 งานเลี้ยงส่ง นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
854 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนมณีอนุสรณศึกษา
855 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง
856 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านโจดศรีวิชัย
857 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
858 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ
859 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนบ้านวังโพน
860 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : นิเทศโรงเรียนวรรณรัตน์
861 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่ ๒
862 ค่ายอาสาพัฒนา "บวร"
863 Connectivity Infrastructure for Data Center and Broadband Delivery
864 อาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการ ณ มมร.ล้านนา
865 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม
866 ออกศึกษาดูงาน กิจกรรมศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ การสอนภาษาอังกฤษ
867 วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน แนะแนวการศึกษา
868 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout
869 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู็ความเข้าใจการดำเนินนงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์
870 การประชุมประจำเดือนมกราคม ปี 2558
871 โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ดูแลเด็กโดยใช้กิจกรรม Junior Scout 2558
872 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันที่สอง)
873 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมงานประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 5 (วันแรก)
874 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลบ้านวังโพน
875 นิเทศ : โรงเรียนอนุบาลสายรุ้ง
876 ประกาศ: ทุนศึกษาต่อและฝึกอบรมสาขาวชาที่ให้ทุนการศึกษาต่อ
877 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 2 มมร. อบรมภาษาอังกฤษ
878 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558 (ช่วงเช้า)
879 งานกีฬาสี ภาคพิเศษ 2558
880 นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
881 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง
882 ขอแสดงมุทิตาสักการะ พระครูสุธีจริยวัฒน์ ดร.(วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง)
883 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2558
884 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต อาชีพและการก้าวสู่ประชาคมอาเซี่ยน
885 สัมมนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาชีวิต โดย นายกิตติพงษ์ ทองสมบัติ
886 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ วัดป่าภูเขาวงไป หินช้างสี
887 จับของขวัญปีใหม่ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
888 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
889 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 3 ออกค่ายภาวะผู้นำเยาวชนในโรงเรียน
890 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดงานวันเด็ก
891 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์
892 มมร.วิทยาเขตอีสาน ออกเดินธุดงค์ ณ อำเภอเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
893 ถวายน้ำปานะ คณาจารย์และนักศึกษาบรรพชิต โครงการธุดงค์กรรมฐาน
894 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เตรียมงานจัดงานวันเด็ก
895 การชี้แจ้งนโยบายการบริหารจัดการกองทุนเงินสะสมบุคลากร
896 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิด ภาคเรียนสำหรับนักศึกษาคฤหัสถ์
897 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (We speak English)
898 โครงการฝึกภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียนสำหรับนักศึกษาบรรพชิต (Monk Chat)
899 นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึุกษาปฐมวัย รร.อนุบาลขอนแก่น
900 (ร่าง)โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 - 4
901 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตามรอยพระพุทธศาสนา จาริกแสวงบุญ
902 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 2)
903 โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี) 2557 (ตอนที่ 1)
904 ฟุตบอลคณาจารย์และนักศึกษา
905 ประชุมประจำเดือนธันวาคมและจับของขวัญปีใหม่บุคลากร
906 ปฏิทินการศึกษา ๒๕๕๘
907 ผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมงานฌาปนกิจ มารดาของ อ.อัปสรสวรรค์ คำเจริญ
908 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (โรงทาน,เจริญชัยมงคลคาถา,ทอดผ้าป่าการศึกษา,เปิดอาคารเรียนและหอสมุด,การแสดงพื้นบ้าน)
909 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (ตักบาตรเช้า,ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ)
910 วันครบรอบ 25 ปี มมร.อส. (พิธีพุทธาภิเษก)
911 โครงการอบรมพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2558
912 สัมมนาวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เนื่องในวันฉลองวันก่อตั้งครบ 25 ปี มมร.วิทยาเขตอีสาน
913 เตรียมงานพิธีฉลองครบ 25 ปี (ต่อ)
914 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558
915 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ตอนที่ 2
916 เตรียมสถานที่งานอบรมครูพระสอนศีลธรรม
917 เตรียมความพร้อมสื่อนิทรรศการ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
918 เตรียมความพร้อมงานสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
919 กำหนดการโครงการอบรมรพะสอนศีลธรรม
920 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
921 โครงการค่ายพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร วัดป่าดงไร่ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
922 ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
923 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
924 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
925 เข้ามอบเกียรติบัตรโครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
926 สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 1/2557
927 วีดีโอสาธิต : ระบบประเมินออนไลน์ และ การลงทะเบียนเรียน
928 ประมวลภาพ วีดีโอ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานชาติ
929 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่งานเทศกาลงานไหมนานาชาติ
930 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ 2/2557
931 กำหนดการวันสถาปนา 25 ปี มมร.อส.
932 โรงเรียนบ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ บ้านผาเสด็จ-ผาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านซำม่วง
933 นักศึกษา มมร.อส ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และจัดบูท
934 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง นักศึกษาปีที่ 3 คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
935 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู หนองคาย
936 มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมค่ายนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์ครู น้ำหนาว
937 พิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
938 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมสถานที่เปิดอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
939 งานฉลองอายุวัฒนมงคล พระธรรมดิลก ที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
940 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ทุกคณะ 1/2557
941 ประชุมเตรียมความพร้อม งานฉลอง 25 ปี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
942 มมร.วิทยาเขตอีสานจัดนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมรับ-ส่งนายกรัฐมนตรี
943 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่
944 อบรมโปรแกรม OTOP สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
945 รวมบรรยากาศวันแรก โครงการฝึกประสบการณ์วิขาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์
946 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.อส. ปรับปรุงภูมิทัศน์
947 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557
948 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบธรรมศึกษาสำหรับนักศึกษา ช่วงเช้า
949 อบรมธรรมศึกษา 2557
950 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันครบรอบวันก่อตั้ง สปข.1
951 กิจกรรมวันลอยกระทง 2557 มมร.อส.
952 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
953 ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2557
954 ดาวน์โหลดตารางอบรมธรรมศึกษา 2557
955 การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
956 กำหนดการโครงการ การสัมมนาวิชาการทางสังคมศาสตร์และรัฐศาสตร์
957 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช ประจำปี 2557
958 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ 100%) ครั้งที่ 2
959 ตรวจงวดงานที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
960 การสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
961 ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (บรรพชิต-คฤหัสถ์) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557
962 สอบวัดผลปลายภาคเรียน คณะศึกษาศาสตร์ ภาคพิเศษ 1/2557
963 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เชิงปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
964 มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานไปประดิษฐสถานชั่วคราว ณ โรงเรียนบ้านติ้วน้อย
965 ตารางเรียน ป.ตรี ภาคปกติ และ ภาคพิเศษ 2/2557
966 ขบวนแห่ไต้ประทีปโคมไฟ วิถีไทอีสาน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี2557
967 โครงการแข่งขันกีฬา "มมร. สัมพันธ์" ประจำปี 2557
968 การศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษา ของคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
969 ประกาศระเบียบการประกวดหมอลำและวงดนตรีพื้นบ้าน เทศกาลงานไหม 2557
970 ปฐมนิเทศบุคลากร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 มมร.อส
971 ประเพณีทอดเทียนประจำปี
972 การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท มมร. วิทยาเขตศรีล้านช้าง จังหวัดเลย
973 ตารางสอบคณะศึกษาศาสตร์ 1/57
974 กำหนดการ ปฏิบัติธรรมคณะสังคมศาสตร์ 2557
975 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๗
976 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
977 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาวิชาการส่งเสริมความเข้มแข็งในสถาบันการศึกาาและชุมชน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
978 ตรวจงานงวดที่ 9 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
979 โครงการเสริมสร้างทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 100%
980 กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำปี 2557 ป.ตรี ภาคพิเศษ
981 รับสมัครครูพระ 2558
982 โครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ Symposium
983 Enhancing English Communicative Skill Project, We speak English
984 พิธีไหว้ครู ปริญญาตรี โท เอก ภาคพิเศษ 2557
985 กำหนดการพิธีไหว้ครู ตรี-โท-เอก ภาคพิเศษ 2557
986 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2557
987 เอกสาร กรอบภาระงาน work load
988 ประชุมประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 8/2557
989 ตรวจงานงวดที่ 810 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส
990 ได้รับการพิจารณาเข้ารับทุนการศึกษา อุปถัมภ์ โดย พระเดชพระคุณพระครูอนันตสารคุณ
991 การฝึกและประสบการณ์วิชาชีพ รัฐศาสตร์การปกครอง
992 สร้างเด็กรักการอ่านผ่านนิทานแสนสนุก
993 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ ภาคภาษาอังกฤษ ตอน การสร้างสื่อภาษาอังกฤษ
994 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 7/2557
995 โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ (อบรมการสร้างสื่อ)
996 ตรวจสอบรายชื่อและระดับธรรมศึกษา ประจำปี 2557
997 โครงการวิชาการ ความสำคัญของภาษาอังกฤษต่อการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน
998 ตรวจงวดงานที่ 6/10 และงวด 7/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
999 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
1000 การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ สำหรับพระภิกษุสามเณรและตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1001 ค่ายเรียนรู้และเผยแผ่โครงการพระราชดำริ เครื่อข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1002 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษามมร.อส ร่วมถวายพระพร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวัน เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2557
1003 งานมหกรรมวันแม่ อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาและมรดกไทยอีสาน ประจำปีการศึกษา 2557
1004 พิธีปิด โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี 2557
1005 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน ปี2557
1006 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัยยาเสพติด ในสถาบันอุดมศึกษา
1007 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร. วิทยาเขตอีสาน ปีการศึกษา 2557
1008 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน ที่โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์ และโรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น
1009 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ณ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 57
1010 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสาม)
1011 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันสอง)
1012 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาสู่การเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนในสถานศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา (วันแรก)
1013 โครงการต้อนรับน้องใหม่บรรพชิตเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ปี 2557
1014 รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากคุณกณสิทธิ์ จตุเทน (อ.แจ๊ค)
1015 โครงการ Junior Scout เป็นกิจกรรมลูกเสือสำหรับเด็กปฐมวัย
1016 ประชุมประจำเดือน กรกฏาคม 2557
1017 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
1018 กำหนดการประกวดสวดทำนองสรภัญญะ ณ วัดนาถวนาราม บ้านเต่านอ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๗
1019 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา รอบ 2
1020 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปีนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ปี ๑ - ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์) ในโครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม ปี ๒๕๕๗
1021 กำหนดการ : กิจกรรมอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ ประจำปี ๒๕๕๗ ใน... โครงการอบรมพระนักเผยแผ่ภาคภาษาอังกฤษ
1022 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ 2
1023 คณาจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมสัมมนาพัฒนาหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์
1024 กิจกรรมรับน้องใหม่ ไหว้สิ่งสักสิทธิ์คู่บ้าน สานสัมพันธ์ น้องพี่ มมร.อส ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1025 พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วัดป่ากาญจนาภิเษก
1026 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ศูนยก์การศึกษาหนองบัวลำภู
1027 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการช่วงท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1028 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557 (วันสอง)
1029 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย มมร.อส. 2557
1030 สัมมนาปรับพื้นเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ นักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ มมร.อส.2557
1031 ประเพณีเชียร์กลางและการประกวดดาว-เดือน มมร.อส. 2557
1032 กำหนดการ เชื่อมความสัมพ้นธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง คฤหัสถ์ 2557
1033 โครงการต้อนรับน้องใหม่นอกสถานที่ : เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง
1034 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน และอบรมกรรมฐานประจำปี 2557
1035 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับอาเซียน ภาคพิเศษ 2557
1036 กยศ
1037 โครงการเครือค่ายแกนนำคนดีศรีอีสานและอบรมกรรมฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
1038 วาไรตี้การกุศล ทอล์คโช อ.จตุพล ชมภูนิช ปี2557
1039 สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา ฟังบรรยายพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1040 กิจกรรม "การแข่งขันบรรยายธรรมะภาษาอังกฤษ" สำหรับพระภิกษุสามเณร และ "ตอบปัญหาธรรมะภาษาอังกฤษ" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1041 รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือก มมร.2557
1042 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Current Research and Theory in Educational Administration
1043 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา ปี 2557
1044 กิจกรรมเข้าฐาน นักศึกษา ป.ตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์ 2557
1045 สายไฟฟ้าไหม้ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ร.9
1046 ปิดโครงการอบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar
1047 อบรมระบบบริการการศึกษา E-Registrar (วันแรก)
1048 นักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 2 จัด Intensive Workshop
1049 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เผยแผ่ธรรมวันอาสาฬหบูชา ณ มข.
1050 ปฐมนิเทศและต้อนรับน้องใหม่ ป.ตรี ภาคพิเศษ 2557
1051 Strategic Planing for a Quality Future Mahamakut Buddhist University Isan Campus
1052 เวียนเทียน ในวันอาสาฬหบูชา วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
1053 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ปี 2557
1054 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมแห่ต้นเทียนจำนำพรรษาและเปลี่ยนผ้าห่มพระธาตุ
1055 สรุปผลการตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
1056 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2557
1057 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปริญญาตรี 2557
1058 สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าตรวจ มมร.อส.
1059 วีดีโอสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2
1060 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสาม
1061 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันสอง
1062 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และจีน) วันแรก
1063 Creating Awareness of ASEAN Society for Women and Children (English Conversation) 2014
1064 (ร่าง) การพัฒนาหลักสูตร มมร
1065 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สาม)
1066 วีดีโอสรุปโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557
1067 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (วันที่สอง)
1068 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส. ปี 2557
1069 โครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ปี 2557 (ต้อนรับผู้ร่วมพัฒนาหลักสูตร)
1070 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2557
1071 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 2 ปี 2557
1072 วีดีโอสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปี 2556
1073 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557 (วันที่2)
1074 การประชุมกรรมการวิทยาลัยศาสนศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
1075 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ครั้งที่2 ปี 2557
1076 โครงการ จริยธรรมสัญจรในโรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม
1077 การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเพื่อคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของ.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งที่.1/2557
1078 มมร.ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.ปี.2557
1079 บรรยากาศการดรียนการสอนในช่วงเปิดเทอมใหม่
1080 นำเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานทางสังคมสงเคราะห์
1081 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
1082 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา2557
1083 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ฤดูร้อน 3/2556
1084 National and Internaltional Research Conference 2014
1085 โปงลางอีสาน มมร.อส สืบสานศิลปวัฒนธรรม ที่เมืองทอง งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2557
1086 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จ.ขอนแก่น สืบตำนานอีสานเฮา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
1087 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง ปี 2557
1088 ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ ปี 2557
1089 ประชุมงานฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1090 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2557
1091 ห่มผ้าเจดีย์พระธาตุนครเดิม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
1092 ตรวจงานงวดที่ 5/10 อาคารเรียนและหอสมุด มมร.อส.
1093 สัมมนา วิธีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ
1094 ออกค่ายทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2557
1095 การประชุม ทวนสอบผลสัมฤทธิ์
1096 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3-4 คณะสังคมศาสตร์
1097 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2557 ( เช้า )
1098 กำหนดการ ประชุมอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ 2557
1099 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2557
1100 ตารางเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาเซี่ยน 2557
1101 ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประกันคุณภาพภายใน
1102 การปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน
1103 การสอบนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปี 2557
1104 ตารางสอบภาคฤดูร้อน 3/ 2556
1105 ตารางเรียนภาคปกติและภาคพิเศษ 1/2557
1106 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2
1107 บรรยากาศพิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1108 พิธีรับประทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1109 เอกสารที่ต้องนำติดตัวไปสำหรับการเดินทางไปรับประทานปริญญาบัตร
1110 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีภาคปกติ (บรรพชิต/คฤหัสถ์) ประจำปีการศึกษา 2557
1111 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มมร.อส. 2557
1112 เตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร 2557
1113 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น นักศึกษาจำนวน 1009 คน
1114 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2557
1115 สอบคัดเลือกนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2557
1116 วิสาขบูชา : วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง 2557
1117 ประชุมคณาจารย์ : วิทยาลัยศาสนศาสตร์อีสาน
1118 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของเด็กปฐมวัย
1119 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำปี 2557
1120 สอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปี 2557
1121 ประชุมประจำเดือน (เมษายน) 2557
1122 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รอบสอบคัดเลือก ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปริญญาตรี 2557
1123 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันสอง)
1124 กำหนดการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1125 คณะสงฆ์จากประเทศอินโดนิเซีย เยี่ยมชม มมร.วข. อีสาน
1126 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเชิงคุณภาพ
1127 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร
1128 คอร์สร่วม CMS Drupal มมร.วข.อีสาน และ ม.เทคโลยีราชมคล วข.ขอนแก่น (วันแรก)
1129 ประชุมงานไหมนานาชาติ เป็นการเตรียมงานที่วางแผนงาน มมร รับผิดชอบศาสนานานาชาติ และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมกับประเทศจีน ลาว เวียดนาม พม่า เขมร
1130 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
1131 งานก่อสร้างท่อระบายน้ำ ระยะที่ 2 ครั้งสุดท้าย
1132 พิธีปิดโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2557 ณ วัดป่ารัตนมงคล
1133 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ส่งหมอลำเข้าประกวด ตุ้มโฮงฮักแพง คือข้าวเหนียวปั้นใหม่
1134 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดป่ารัตนมงคล (วันแรก)
1135 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (บ่าย)
1136 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดภูนกกระบา (เช้า)
1137 พระครูวิฑูรธรรมประกาศ (ถวิล) จาก USA เยี่ยมชม วิทยาเขตอีสาน
1138 บรรยายพิเศษพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจและสรุปโครงการนักศึกษาหัวหน้าค่ายที่ออกฝึกประสบการณ์
1139 ตรวจงานครั้งที่ 4 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1140 ประชุมเตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในหน่วยงานราชการ
1141 การประชุมสัญจร แนวร่วมป้องกันและยุติธรรมความรุนแรงต่อเด็กและสตรี
1142 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
1143 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านพองหนีบ)
1144 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
1145 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 และส่งสัมภาระสามเณร
1146 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
1147 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน ตอนเย็น)
1148 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านห้วยหินลับ)
1149 วีดีโอสรุปกิจกรรมพิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2557
1150 พิธีบรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.
1151 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเขาวง)
1152 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านซำม่วง)
1153 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านเกาะกุดหิน)
1154 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านดงสะคร่าน)
1155 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านกุดหิน)
1156 ค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู 2557 (บ้านวังมน)
1157 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ออกเดินทางธุดงค์ฝึกปฏิบัติธรรม ณ วัดผาตากเสื้อ อ.สังคม จ.หนองคาย
1158 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 2
1159 บรรยายกาศการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ณ วัดหินหมากเป้ง 1
1160 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 2 วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย
1161 วีดีโอสรุปกิจกรรมโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557 ตอนที่ 1 วัดป่าแสงอรุณ
1162 มมร.วิทยาเขตอีสาน ปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ประจำปี 2557
1163 ออกข่าวช่อง 3 ช่อง 9 และเคเบิล Home TV โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน ภาษาอังกฤษวันละบาท
1164 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู (บ่าย)
1165 ประชุมวางแผนการออกปฏิบัติกรรมฐาน
1166 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศกับงานพัฒนาชุมชน
1167 ปฐมนิเทศ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกค่ายกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
1168 นำสามเณรไปทัศนศึกษาสวนสัตว์ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1169 นักศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1-2 สรงน้ำอาจารย์
1170 กำหนดการซ้อมรับประทานปริญญาบัตร วิทยาเขตอีสาน
1171 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557 (ต่อ)
1172 ร่วมงานอุปสมบท ดร.กิตติ์กาญจน์ ปฏิพันธ์ อาจารย์พิเศษ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1173 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมของคุณแม่นารี ศรีสุระ โยมแม่ของพระราชปริยติวิมล รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1174 งานประเพณีรดน้ำดำหัว สงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1175 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
1176 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1177 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2557 มมร.อส.
1178 ติดตาม โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2557
1179 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีรับประทานปริญญาบัตร
1180 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิทยากรมืออาชีพ สำหรับมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ2557
1181 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2/2556 บล็อกหลัง
1182 พิธีเปิด โครงการสอนธรรมะภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) 2557
1183 บรรพชา โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1184 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสาม)
1185 เทศน์สอนนาค โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1186 พิธีปลงผลนาคและขบวนแห่ โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ 2557
1187 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันสอง)
1188 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ปี2557 ณ อบจ. ขอนแก่น
1189 สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร.อส ถวายตัวเป็นศิษย์กรรมฐาน วัดผาน้ำเที่ยง และวัดป่าดงคล้อ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1190 ปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน
1191 test pdf
1192 เดินทางไปรับสามเณรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อมาเข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณร ปี 2557
1193 ค่ายนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ปี 4 รัฐศาสตร์ ตอนกลางคืน
1194 สัมมนา : สาขาบริหารกิจการพระพุทธศาสนา มมร.อส. 2557
1195 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส. (บ่าย)
1196 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ 2/2556 (วันแรก)
1197 ศูนย์การศึกษาชุมแพ ได้เข้าเยี่ยมชม งานประกันคุณภาพ มมร.อส.
1198 โครงการค่ายอาสาพัฒนาถิ่นทุรกันดาร ณ วัดป่าปุญญนิมิต (ภูวัด) ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1199 วีดีโอ สาธิตการประเมินออนไลน์สำหรับนักศึกษา
1200 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557 วันที่สอง
1201 การพัฒนาโครงร่างวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์”มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ช่างเดินป่า
1202 โครงการสัมมนาวิทยานิพนธ์-สารนิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2557(ระดับปริญญาโท: สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญา และสาขาวิชาการบริหารการศึกษา)
1203 ประชุมประจำเดือน (กุมภาพันธ์) 2557 มมร.อส.
1204 เปิดเรียนสัมมนาภาษาอังกฤษสำหรับเตรียมนักศึกษาเข้าสู่อาเซียน ปี1-4 ทุกสาขาวิชา
1205 กำหนดการ บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 379 รูป
1206 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1207 ปัจฉิมนิเทศ 2556 มมร.อส.
1208 ปัจฉิมนิเทศ 2558 ป.ตรี ภาคปกติ มมร.อส.
1209 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557
1210 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน มมร.อส ชั้นปีที่ 5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
1211 ตารางเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 ภาคปกติและภาคพิเศษ
1212 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
1213 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ 2/2556
1214 นักศึกษาสาขาสังคมสงเคราะห์ ชั้นปีที่ 2 ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการ ประเด็น การจัดการความขัดแย้งในสังคมไทย
1215 ก.ค.ศ. รับรอง 20 คุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1216 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน บรรยายพิเศษเรื่อง"มุมมองทางศาสนากับโทษประหารชีวิต"
1217 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ด้วยวิธีรับตรง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เชต 25
1218 นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ภาคพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อศึกษาข้อมูลประกอบการเรียนในรายวิชาปัญหาการเมืองของไทย
1219 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (กิจกรรมกีฬาและสันทนาการ)
1220 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคบ่าย)
1221 โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2557 (วันแรก ภาคเช้า)
1222 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร”
1223 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันที่สอง
1224 ประเพณีงานบุญเผวดเทศน์มหาชาติและกุ้มข้าวใหญ่ ที่ มมร.อส ปี 2557 วันแรก
1225 จัดสอบนักศึกษาโควต้า 2557 สพม.25
1226 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันสอง)
1227 บรรยากาศการจัดสถานที่เตรียมงานงานบุญกู้มข้าวใหญ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1228 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านศูนย์กลาง ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
1229 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2557 (วันแรก)
1230 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2559 มมร.อส.
1231 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านหนองขามนาดี ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 109 กระสอบ
1232 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ 35 วัน นักศึกษาคฤหัสถ์ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1233 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 (กลุ่มบ่าย) เตรียมงานโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรม ประจำปี 2557
1234 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐาน ประจำปี 2557 พระนักศึกษา วิทยาเขตอีสาน ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี และหนองบัวลำภู
1235 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศึกษาศาสตร์ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (นับ ๓๕ วัน)
1236 ตรวจรับมอบงาน ครั้งที่ 1 : โครงการวางระบบท่อระบายน้ำ มมร.อส.
1237 จัดเตรียมสถานที่ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
1238 กำหนดการบุญกุ้มข้าวใหญ่ และบุญเผวดเทศน์มหาชาติ
1239 ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2557
1240 ขึ้นสอบโครงร่างงานวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส.
1241 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่บ้านวังตอ ขอนแก่น
1242 แผ่บุญกู้มข้าวใหญ่ที่จังหวัดสกลนคร
1243 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น
1244 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2557 ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1245 กำหนดการ โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557
1246 ออกนิเทศก์นักศึกษาปฏิบัติการสอน ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น และโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย
1247 แผ่ข้าว บอกบุญกุ้มข้าวใหญ่ที่บ้านยางอู้ม จังหวัดกาฬสินธุ์
1248 โครงการภาษาไทยตามแนวรัฐศาสตร์ มมร.อส. (บ้านภูเขาวง เขื่อนอุบลรัตน์)
1249 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดธรรมคีรี - หินก้อนทั่ง) รายวิชาภาษาไทย
1250 คณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานการเมืองการปกครองท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
1251 นักศึกษา มมร.อส ประชุมเตรียมงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ ปี 2557
1252 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดป่าปุญญนิมิตร) รายวิชาภาษาไทย
1253 ค่ายอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (กลุ่มวัดคำเม็ก) รายวิชาภาษาไทย
1254 การสอนภาษาอังกฤษออกนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2557
1255 สำรวจการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่ มมร.อส
1256 ความคืบหน้างานวางท่อภายในมหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1257 ศูนย์บริการวิชาการได้นำนักศึกษาโปงลางอีสานหนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ไปการทำแสดง ณ ดินแดนมรดกโลกบ้านเชียง
1258 รับบริจาคข้าว เพื่อร่วมทำบุญในงานประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ จ.สกลนคร
1259 สิงห์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสังเกตการณ์งาน 3 สิงห์อีสาน
1260 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง สพม.25
1261 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ บล็อคแรก ปีการศึกษา 2/2556
1262 โครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนจระเข้วิทยายน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
1263 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมพิธีเปิดงานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ ประจำปี 2557
1264 ศูนย์บริการวิชาการ มมร. วิทยาเขตอีสาน ได้ร่วมอนุรักษ์ประเพณีบุญผะเหวด
1265 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมถวายเงินร่วมจัดซื้อเตียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง
1266 คณะนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 ภาคพิเศษ ไปทัศนศึกษาธรรมสัญจร ณ จ. อุดรธานี
1267 นักศึกษาชั้นรัฐศาสตร์ปีที่ 3 เป็นวิทยากรจัดโครงการผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1268 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
1269 ประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี มมร.อส. ประจำปี 2556
1270 นักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยเขตอีสาน ไปร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการและนิทรรศการ “ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา” ครั้งที่ 18
1271 พิธีทำบุญตักบาตร ครบรอบวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระสังฆราช 100 วัน
1272 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการ We speak English การใช้ภาษา เพิ่มความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้อง
1273 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนสนามบิน
1274 ความคืบหน้าการควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนหอสมุดและ วางท่อ ภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1275 ทัศนศึกษาภายในจังหวัดขอนแก่น ในโครงการ English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day4)
1276 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ศึกษาดูงานสำนักงานศาลปกครองขอนแก่น
1277 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2/2556
1278 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day3)
1279 การประชุมการบริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1280 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร นอกสถานที่ 2557
1281 ศนูย์การศึกษาหนองบัวลำภู ได้ไปร่วมจัดนิทรรศการ งานสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กาชาดหนองบัวลำภู ประจำ 2557
1282 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training. (Day2)
1283 นักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.อส ร่วมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
1284 English Language Skill for 21 Century Leaders 30 Hours of Training (Day1)
1285 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ ณ มรภ.สารคาม
1286 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (2)
1287 นักศึกษาบรรพชิตชั้นปีที่ 1 มมร.วิทยาเขตอีสานศึกษานอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี (1)
1288 บุคลากร มมร.อส มาเป็นคณะกรรมการตัดสินและ คณะกรรมการดำเนินงาน ใน โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ
1289 ประชุมคณะกรรมการตัดสิน/ คณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ ครั้งที่ 7
1290 มมร หน่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา อบรมระบบฐานข้อมูล CHE QA Online System
1291 สอบกลางภาควิชา สมองกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สาขาการศึกษาปฐมวัย ภาคปลายปีการศึกษา 2556
1292 นักศึกษาปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมมนาภาษาอังกฤษ "การจัดการเป็นผู้นำการศึกษาศตวรรษที่ 21"
1293 สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนาภาษาอังกฤษ "ธรรมะภาษาอังกฤษ"
1294 รัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงพลังนักศึกษาจุดเทียนเพื่อสันติภาพ ปกป้องประชาธิปไตย
1295 บุคลากร มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างทีมอาจารย์ A กับทีมอาจารย์ B
1296 พิธีบำเพ็ญอุทิศกุศลให้บุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
1297 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับนายอธิพงศ์ ครูสอนดี บุคลากรกลุ่มรับรองมาตรฐานการศึกษาและการเทียบคุณวุฒิ สกอ.
1298 งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 คณะศึกษาศาสตร์ มมร.อส.
1299 คณะศึกษาศาสตร์ เตรียมสถานที่และการแสดงสำหรับงานวันเด็ก
1300 กำหนดการ งานวันเด็ก 2557
1301 มหกรรมรวมพลังเครือข่ายเยาวชนเพื่อประชาธิปไตยใสสะอาด
1302 เลือนวันสอบปลายภาคและวัดเปิดภาคเรียน ภาคพิเศษ
1303 คณะศึกษาศาสตร์ ประชุมจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557
1304 ทำบุญประจำปี 2557 อุทิศถวายบุรพาจารย์ และนายหาร บึงสพาน
1305 สวดมนต์ข้ามปี วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 2556 สู่ 2557
1306 พิธีฌาปนกิจ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันสุดท้าย
1307 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สี่
1308 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สาม
1309 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) วันที่สาม (ถวายภัตตาหารพระสงฆ์)
1310 รองอธิการบดีและคณะ เยี่ยมอาการ อ.ณฐอร ศรีแก้ว และนักศึกษา มมร.อส.ซึ่งบิดาได้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
1311 งานกีฬาสี มมร.อส. ภาคพิเศษ 2556
1312 พิธีสวดอภิธรรม นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) คืนที่สอง
1313 พิธีศพ นายหาร บึงสพาน (พี่หาร) เมื่อเคลื่อนศพมาถึง วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง 23.00 น.
1314 กำหนดการ สวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ นายหาร บึงสะพาน
1315 งานกีฬาสี มมร.อส. 2556
1316 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่
1317 ประชุมประจำเดือนธันวาคม และจับของขวัญปีใหม่ 2559
1318 ภาพถ่ายบรรยากาศ การบันทึกเทปรายการทีวี คีตธรรม และไอดินกลิ่นธรรม
1319 มมร.อส เข้าร่วมโครงการสิงห์ภูพาน รัฐศาสตร์ราษฎรเสวนา ณ ลานลิงห์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1320 ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1321 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันปิด)
1322 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี 2556 (วันตรวจ)
1323 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี ปี2556 (วันแรก)
1324 รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบสอบคัดเลือก ประจำปี 2557 ภาคปกติและภาคพิเศษ
1325 การจัดเตรียมงานก่อนวันตรวจธรรมสนามหลวงในวันที่18-20 ธันวาคม 56
1326 งานวันสถาปนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วข.อีสาน 2556 ครบ 23 ปี
1327 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ชั้นปีที่ 1 ได้ลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านห้วยกะโปะ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1328 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบุรณ์
1329 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านห้วยระหงษ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบุรณ์
1330 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
1331 เยี่ยมค่ายและนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ บ้านดงปาก บ้านวังมน อ.โนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
1332 รองอธิการบดีเยี่ยมค่ายศึกษาศาสตร์ ฝึกประสบการณ์ ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย
1333 อาจารย์ที่ปรึกษาออกเยี่ยมค่าย ณ บ้านห้วยหินลาด บ้านห้วยกระโป๊ะ บ้านวังกวาง จังหวัดเพชรบูรณ์
1334 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 5 ธันวาคม
1335 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีเปิดและรับรางวัลงานไหมนานาชาติขอนแก่น
1336 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษาปริญญาโท 2556
1337 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง ข้อเสนอเกี่ยวกับการเรียนการสอนพุทธศาสนาและปรัชญาในศตวรรษที่ 21
1338 บรรยากาศการออกเดินทาง โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู คณะศึกษาศาสตร์ ปี3
1339 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ-สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1340 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนโรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์ ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น
1341 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านชำภูทอง
1342 ค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ ส่งเสริมความเป็นครู โรงเรียนบ้านหนองหนีบ อ.ภูกระดึง จ.เลย
1343 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานเยี่ยมสามเณรโรงเรียนสาธิตแข่งทักษะวิชาการ
1344 สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 4
1345 มุทิตาอำลา : พระอาจารย์ยูเกศ ศากยะ
1346 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมสัมมนาศึกษาอีสาน ลาว ขแมร์ ในกรอบประชาคมอาเซียน
1347 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 14
1348 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนดาราพิทยาคม
1349 นักศึกษาบรรพชิต อบรมธรรมศึกษา โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน
1350 ปฐมนิเทศ โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)คณะศึกษาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1351 รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบรับตรงโควตา 2557
1352 มมร.วิทยาเขตอีสาน ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมจัดงานประกวดโปงลางงานไหมฯ
1353 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบธรรมศึกษาประจำปี 2556
1354 ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบธรรมศึกษา 2556
1355 มมร.วิทยาเขตอีสาน อบรมธรรมศึกษาให้กับนักศึกษา ชั้นตรี,โท,เอก
1356 สัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผ่นกลยุทธ์มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
1357 มมร.อส ร่วมกับสำนักงบประมาณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์
1358 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1359 สมศ. รับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1360 ตารางการอบรมธรรมศึกษา 23-24-25 พฤศจิกายน 2556
1361 การประกวดแข่งขันการขับร้องสรภัญญ์ โครงการ 5 ธันวา ทำดีเพื่อพ่อ
1362 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวและสีข้าวจังหวัดขอนแก่น
1363 นักศึกษาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่ม We speak English เกี่ยวข้าวจังหวัดอุดรธานี
1364 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานภาคปกติ (คฤหัสถ์) เตรียมงานวันลอยกระทง ประจำปี 2556
1365 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าป่า พระมหาปัญญา ปัญญาวุฑฺโฒ.รศ.
1366 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้างโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
1367 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม จังหวัดหนองบัวลำภู
1368 งานกิจการนักศึกษา : ลอยกระทงประจำปี 2556
1369 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 ออกรับบริจาคสนับสนุนโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
1370 ป้องกันสายไฟฟ้าขาดจากการเสียดสี
1371 เรารักขอนแก่น ครั้งที่ 18
1372 งานกิจการนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) พบปะนักศึกษาเปิดเรียนวันแรก
1373 ประกาศรายชื่อบุคคลผู้สอบผ่าน รอบโควตาพิเศษ ประจำปี 2557
1374 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์สถาบันอุดมศึกษาจังหวัดขอนแก่น
1375 ประชุมวางแผนโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 1
1376 ร่วมงานวันคล้ายวันเกิด หลวงปู่ มหาโส กัสสโป 98 ปี แห่งวัดคำแคนเหนือ
1377 ระเบียบและใบสมัคร การเข้าประกวด ในเทศกาลงานไหมนานาชาติ 2556
1378 บรรยากาศ ช่วงบ่าย พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1379 บรรยากาศโรงทาน ช่วงเช้า งานกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1380 พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระกฐิน วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
1381 การประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2556
1382 ความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1383 สัมมนาการเมืองการบริหารและศาสนา สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1384 ตารางเรียน 2/2556 ปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ
1385 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3 (วันสอง)
1386 โครงการประชุมปรัชญาสัญจร เพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 4/2556
1387 กำหนดการ พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระพุฒาจารย์
1388 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาการ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 3
1389 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
1390 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านดงบาก
1391 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ บ้านซำไคร้ ต.โนนปอแดง อ.ผาขาว จ.เลย
1392 โครงการเรารักขอนแก่น ครั้งที่ 17
1393 ออกเดินทางส่งสามเณรนักเรียนและตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1394 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านฟองใต้ จังหวัดเพชรบูรณ์
1395 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยหินลับ จังหวัดเพชรบูรณ์
1396 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ณ ค่ายบ้านห้วยทรายทอง จังหวัดเพชรบูรณ์
1397 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานทอดผ้าพระกฐินวัดผาตากเสื้อ จังหวัดหนองคาย
1398 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 ค่ายโรงเรียนบ้านผาสามยอด อ.ภูกระดึง จ.เลย
1399 สอบรอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
1400 เยี่ยมค่ายฝึกประสบการณ์วิชาการ (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี4 บ้านดงบาก และ บ้านแก่งศิลา
1401 พิธีเชิญ พระพุทธสุเมโธมงคลกิตติมุจลินทร์แผ่นดินสุขสันต์
1402 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1403 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2556
1404 วันที่สองของการ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1405 ปฐมนิเทศ (อบรมเข้มพิเศษ) โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 3
1406 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมบุคลากร ตำแหน่งอัตราจ้าง อาจารย์และเจ้าหน้าที่
1407 ปฐมนิเทศ โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ส่งเสริมความเป็นครู) ปี 4
1408 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ
1409 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
1410 พิธีเปิดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู)
1411 เปิดโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษาและสันทนาการ)
1412 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ บล็อคหลัง 2556
1413 กำหนดการ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ english camp 56
1414 ผู้แทน มมร.วิทยาเขตอีสาน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้กับโรงเรียนบ้านติ้วน้อย จังหวัดเลย
1415 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย : การส่งตัวปฏิบัติการสอน
1416 มมร.อส.จัดงานประเพณีทอดเทียน และประชุมพระสังฆาธิการ ขอนแก่น (ธ)
1417 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสาม)
1418 เทศน์ 3 ธรรมาสน์ ที่ศาลากลาง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ
1419 อบรมนักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น 600 คน รอบแรก
1420 นักศึกษาระดับปริญญาเอก ร่วมอบรม English Language Skills for Today’s Educational Administrators
1421 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันสอง)
1422 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตียมงานตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี พ.ศ.2556
1423 กำหนดการทอดเทียนประเพณี 2556 มมร.อส.
1424 ประชุมเตรียมความพร้อมงานทอดเทียน ณ วข.อีสาน
1425 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2556 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (วันแรก)
1426 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ รอบโควต้าพิเศษ ปริญญาตรี
1427 วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครบ 120 ปี
1428 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖ นักศึกษาบรรพชิต ชั้นปีที่ ๓ – ๔
1429 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 เขื่อนอุบลรัตน์
1430 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดพระบาทภูพานคำ
1431 ออกค่ายศึกษาวิชาปฏิบัติกรรมฐาน ชั้นปีที่ 1 วัดเขื่อนอุบลรัตน์, วัดพระบาทภูพานคำ, เขื่อนอุบลรัตน์
1432 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันสอง)
1433 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
1434 การตรวจประเมินภายใน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน (วันแรก)
1435 "เกษียณให้เกษม" แก่ ผู้บริหารบุคลากรครูอาจารย์ และคุณครูผู้เกษียณอายุ สังกัด สพป.ขก.เขต 4
1436 ฝึกอบรมแบบเร่งรัดหลักสูตรการบริหารการศึกษา
1437 ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินภายใน
1438 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาการ (กิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู) คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๕๖
1439 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-5) ครั้งที่ 3
1440 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556 (วันสอง)
1441 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี 2556
1442 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จัดประกวดสรภัญญะ
1443 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจัดงานถวายสมเด็จพระสังฆราช ร่วม มมร.อส
1444 ประชุมงานเทศกาลไหมนานาชาติขอนแก่น ปี 56
1445 การประกวดความเรียง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แบบอย่างของเยาวชนไทย
1446 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
1447 โครงการอบรมแกนนำต้านภัยยาเสพติด "ค่ายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"
1448 ศรีศาสนา ศตวรรษถ้วน สิริพระชนม์
1449 กำหนดการตรวจประเมินภายใน มมร.อส.
1450 รับสมัคครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1451 ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
1452 นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษาศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1453 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี2556
1454 ประชุมสรุปการออกนิเทศของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ปีงบประมาณ 2556
1455 สำรวจพื้นที่ออกค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน สันทนาการและศึกษา)
1456 ประชุมวิพากษ์หลักสูตร ร.ร.สาธิต มมร
1457 ประกวดขับร้องสรภัญญ์ทำนองอีสาน
1458 กำหนดการ อบรมผลิตสื่อในโครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1459 โครงการแกนนำเยาวชนโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัยต้านภัยเทดโนโลยี
1460 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา ตามแนวปฏิรูปการศึกษา
1461 สัมมนา English for ASEAN for Academic Year 2013
1462 งาน 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียนพระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1463 ประกาศวันสอบปลายภาคเรียน 1/2556
1464 ตรวจสอบรายชื่อธรรมศึกษา
1465 โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมสวนะ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1466 ประชุมเตรียมความพร้อมในพิธี มอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556
1467 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน น้อมถวายความอาลัยรดน้ำศพเจ้าคุณอาจารย์พระกิตติญาณโสภณ
1468 ประชุมกองงานเลขาจังหวัดขอนแก่นเรื่องการสอบนักธรรมแบบใหม่ (ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต)
1469 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5
1470 ส่งมอบงานครั้งที่ 1 อาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1471 การประชุมประจำเดือนสิงหาคม
1472 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
1473 ชมรมครูบำนาญจังหวัดขอนแก่น ถวายผ้าป่าและมอบทุนการศึกษา
1474 โครงการสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ
1475 คุณธีระ-คุณดวงพร จาตุรนต์รัศมี และคุณมารุต(อู๋) บุตรชาย ได้มอบขนมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์
1476 กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรมมรวิทยาเขตอีสาน
1477 โครงการอาหารดีมีประโยชน์ เพื่อสุขภาพเด็กปฐมวัย
1478 การประชุมเชิงนโยบายการบริหารจัดการศึกษาและงานวิจัย
1479 คณะผู้บริหาร มมร. ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างอาคาร รร.สาธิต มมร จ.เลย
1480 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. บรรยายเรื่อง อนาคตภาพ มมร กับการวิจัย ณ วข.ศรีล้านช้าง
1481 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันสอง)
1482 โครงการสัมมนา Intensive Workshop สาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญาและสาขาวิชาการบริหารการศึกษา (วันแรก)
1483 โครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนานักเรียน โดยพระมหาสมัย ผาสุโก(ดร.) ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มมร.อส
1484 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา มีการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสานโดยนักศึกษาจากวงโปงลางอีสาน
1485 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (เพิ่มเติม)
1486 สัมมนาสาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
1487 โครงการนิเทศครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556 (จังหวัดชัยภูมิ)
1488 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๖
1489 ประชุมประจำเดือน คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
1490 ข้อมูลระบบ MBUISC Network
1491 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สมัครงาน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น
1492 งานบัณฑิตวิทยาลัย สอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา
1493 ดูแบบแปลนการก่อสร้างการเตรียมพื้นที่ สร้างอาคารหลังใหม่
1494 ประชุมเสวนาวิชาการ "การศึกษาพุทธศาสนาในภูมิภาคอาเซียนปัจจุบันและอนาคต"
1495 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษาและโรงเรียนยางคำพิทยาคม
1496 พิธีมอบโล่และกิตติบัตรแก่ หน่วยงาน โรงเรียน พระวิทยากรและนักเรียนแกนนำ
1497 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา (ครั้งที่ 5)
1498 คนดีศรีอีสาน ประจำสัปดาห์
1499 งานกิจการนักศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีทอดเทียนเข้าพรรษา
1500 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน
1501 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ ณ โรงเรียนแท่นศิลาทิพย์ศึกษา อำเภอชนบท
1502 รายชื่อผู้เข้าสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2556
1503 ประกาศ รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา) รอบสาม
1504 โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
1505 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556 (2)
1506 โครงการปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคพิเศษ 2556
1507 โครงการเครือข่ายคนดีศรีอีสาน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
1508 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงาน "การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพท่อเตรียมความพร้อมสู้อาเซียน"
1509 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (2)
1510 พิธียกเสาเอกอาคารเรียนและห้องสมุดใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน (1)
1511 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนเขาสวนกวาง
1512 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1513 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
1514 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 3 คณะสังคมสาขาวิชา รัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 2
1515 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านธรรมศึกษา
1516 โครงการอบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา(ครั้งที่4)
1517 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 1/2556 บล็อกแรก
1518 โครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ค่ายสอน ศึกษา และสันทนาการ)
1519 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มคณะศึกษาศาสตร์ การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 และ ปี4 ณ โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม
1520 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนเหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม และ โรงเรียนคำแคนวิทยาคม
1521 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา ปี 2556 (เขต 2)
1522 เครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัด สพม.25
1523 ผลการประกวดดนตรีพื้นบ้านโปงลาง รอบ วีซีดี
1524 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ณ โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรร
1525 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 4 ปี 4 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์
1526 งานอุโบสถสามัคคี ครั้งที่ 1 ณ วัดป่าสว่างพร
1527 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัยแด่โยมแม่พระมหาวิรุธ วิโรจนโน
1528 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 19 ปี 1 การบริหารกิจการพระพุทธศาสนาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนหนองตาไก่ศึกษา
1529 กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรมประจำปี ปริญญาตรี ภาคพิเศษ 2556
1530 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4 (ปิดโครงการ)
1531 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 4
1532 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (3)
1533 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์ (2)
1534 การประชุมโทรทัศน์ มมร.
1535 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 3 (บ่าย)
1536 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์
1537 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนบึงไทรพิทยาคม
1538 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนโคกสูงประชาสรรพ์
1539 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง)
1540 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1541 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 2 (เช้า)
1542 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8 ปี 2 และ ปี 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤ) เข้าอบรมนักเรียน โรงเรียนป่าหวายวิทยายน
1543 โครงการประชุมปรัชญาสัญจรเพื่่อการวิพากษ์สารนิพนธ์/วิทยานิพนธ์(บทที่ 1-5) ครั้งที่ 1/2556
1544 กำหนดการพิธียกเสาเอก
1545 ร่วมแสดงความยินดีกับปลัดอบจ.ขอนแก่น คนใหม่ ท่านสุมาลี ฐานวิเศษ
1546 ปฏิบัติธรรมประจำปี 2556 ภาคปกติ คฤหัสถ์
1547 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (บ่าย)
1548 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วันที่ 1 (เช้า)
1549 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 56 บล็อกแรก
1550 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1551 นักศึกษาภาคปกติเตรียมสถานที่ปฏิบัติธรรม
1552 สรุปโครงการค่ายธรรมทัศนาจร ปี 2556 นักศึกษาระดับปริญญาเอก
1553 สัมมนา หัวข้อประชุมเมืองไทย มั่นใจขอนแก่นพร้อ
1554 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
1555 การประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2556
1556 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 3)
1557 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 2)
1558 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ 2556 (ตอนที่ 1)
1559 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดป่าภูก้อน)
1560 โครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ – ๔ ภาคปกติ (คฤหัสถ์)
1561 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดผาตากเสื้อ)
1562 ธรรมสัญจร นักศึกษาระดับปริญญาเอก มมร.วิทยาเขตอีสาน (วัดหินหมากเป้ง)
1563 ออกนิเทศนักศึกษาฝึกสอนในรายวิชาการศึกษาปฐมวัย นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ เนตรภักดี
1564 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 15) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 3
1565 ปลูกต้นไม้ (ต้นทองกวาว) ที่สำนักปฏิบัติธรรมใบบุญ
1566 โครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp วันที่ 2
1567 พิธีเปิดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ประจำปี 2556
1568 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1569 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1570 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนม่วงหวานพัฒนศึกษา
1571 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 13 ปี 1 รัฐศาสตร์การปกครอง) เข้าอบรมนักเรียนระดับมัธยมปลาย โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม
1572 มอบเกียรติบัตรให้กองบังคับการ 4 กองตำรวจทางหลวง
1573 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1574 การประชุมระดมความคิดเพื่อทบทวนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8
1575 ศูนย์บริการวิชาการ
1576 โครงการเครือข่ายแก่นนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 6-8) คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (ปี 4 และ ปี 2)
1577 งานอาคารสถานที่ปรับปรุงระบบไฟฟ้าบริเวณมหาวิทยาลัย
1578 งานวันบูรพาจารย์3
1579 งานบูรพาจารย์2
1580 งานวันบูรพาจารย์
1581 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16 สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
1582 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา มมร.อส ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาที (อันดับ 1)
1583 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ไปนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนจะไปทำการแสดงที่ จ.กำแพงเพชรต่อไป
1584 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน (กลุ่มที่ 2) โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ปีที่ 1
1585 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสานแสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1586 สมัครเข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี โควต้าพืเศษ 2557
1587 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน โดยคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มที่ 15
1588 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักวิจัยรุ่นใหม่ ระยะที่ 2
1589 มมร.ภูธร ครั้งที่ 2
1590 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอเมือง)
1591 จัดสอบหัวข้อวิทยานิพนธ์นักศึกษารุ่นที่ 5/2556
1592 ออกแบบอาคารเรียนเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางการศึกษาในอนาคต ปี 2558
1593 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำของ มมร.วิทยาเขตร้อยเอ็ด
1594 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น บรรยายเรื่อง "จิตสำนึกของไวยาวัจกร"
1595 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพระนักศึกษา สามเณรนักเรียน มมร.
1596 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 12 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1
1597 ศึกษาดูงานศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ จ.สกลนคร และหมูบ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จ.นครพนม
1598 ร่วมงานฉลองศาลา วัดป่าดงมะไพ อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
1599 บรรยายโครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1600 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน กลุ่มที่ 16
1601 โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ รุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ปี 56
1602 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอน้ำพอง)
1603 คุณนิภา สุวรรณสุจริต คุณนายท่านผู้ว่ามาเยี่ยมและมอบทุ่นการศึกษาให้พระภิกษุ
1604 พิธีมอบรางวัลแก่องค์กรเครือข่ายวัฒนธรรมด้านการจัดกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในมิติศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น
1605 ประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
1606 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอชุมแพ และ อําเภอสีชมพู )
1607 การประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2556 ครั้งที่ 6
1608 การขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1609 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน (อำเภอพระยืน และ อำเภอเมืองขอนแก่น )
1610 รองอธิการบดี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1611 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 2
1612 พิธีไหว้ครูสำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี - โท -เอก ตอนที่ 1
1613 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
1614 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ 2556 (ภาคค่ำ)
1615 โครงการเครือข่ายแกนนำคนดีศรีอีสาน ประจำปี 2556 ปริญญาตรี พรรพชิต ปี 1-4 ทุกสาขาวิชา(ตอนที่1เช้า)
1616 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ
1617 ครวจงานก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร.
1618 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุสู่เชียงใหม่
1619 โครงการพุทธชุมชนยาทผู้นำ
1620 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่3 สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ)
1621 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่2 ตั้งขบวน)
1622 กิจกรรมวันไหว้ครูของนักศึกษา ปริญญาตรี ทุกชั้นปีทั้งภาคพรรพชิตและภาคคฤหัสถ์ (ตอนที่1 ลงทะเบียน)
1623 ศูนย์บริการวิชาการอบรมคุณธรรมที่วัดป่าบ้านค้อ
1624 พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และประชุมพัฒนาศักยภาพพระผู้นำชุมชน
1625 โครงการ การสอนภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานนักศึกษา ภาคพิเศษ
1626 ติวเข้มภาษาอังกฤษ อาจารย์ Donald Harris
1627 SO1059 การนำเสนอองค์ความรู้การฝึกภาคปฏิบัติ
1628 งานครูพระสอนศีลธรรม ออกนิเทศตรวจเยี่ยมการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในจังหวัดอุดรธานี
1629 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดหนองบัวลำภู
1630 กำหนดการ:โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี ๒๕๕๖
1631 กิจกรรมต้านภัยยาเสพติด
1632 มมร.วิทยาเขตอีสาน ทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนการดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุดใหม่
1633 มมร.วิทยาเขตอีสาน เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและหอสมุด
1634 รายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ผู้กู้รายเก่าไม่เปลี่ยนสถานศึกษา) 1/2556
1635 กิจกรรมรับน้องใหม่ภาคปกติ (กิจกรรม-ฐาน) ประจำปีการศึกษา 2556 เช้า
1636 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนตรวจเยี่ยมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2556
1637 งานครูพระสอนศีลธรรม ได้ออกนิเทศการสอนและตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนของครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2556
1638 คัดเลือกนักศึกษากู้ยืม (กยศ.)
1639 การพัฒนาการเมืองการเลือกตั้งระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1640 บรรยากาศ การเรียนการสอนวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
1641 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1642 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส. ตอนที่ 2
1643 เซ็นสัญญาก่อสร้างอาคารห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ
1644 บรรยากาศ กิจกรรมนักศึกษาใหม่ มมร.อส.
1645 สัมมนาปรับรูปแบบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษารุ่นที่ 5
1646 เปิดเรียนในระดับปริญญาเอกวันแรก
1647 สัมมนาคณาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2556
1648 ประชุมวางผังในการก่อสร้างพุทธมณฑลอีสาน จ.ขอนแก่น
1649 Moral & ethics training at Mahamakut Buddhist University Demonstration School (MBUD)
1650 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สาม
1651 สัมมนานักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1652 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันที่สอง
1653 ติดตั้งครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1654 มมร.วิทยาเขตอีสาน สัมพันธ์
1655 แผนที่ มมร.วิทยาเขตอีสานและพื้นที่ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ
1656 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน E-Learning 2556 วันแรก
1657 สอบปลายภาค นักศึกษาภาคพิเศษ บล็อคหลัง
1658 ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท-เอก ประจำปีการศึกษา 1/2556
1659 ตารางเรียน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ 2556
1660 คำสั่งภาระงานบุคลากร 2556
1661 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556 ครั้งที่ 5
1662 คณาจารย์เข้าร่วมสัมมนา ร่องรอยกาลเวลาลาว เพื่อนบ้านอาเซี่ยน
1663 โครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการสอน : E-Learning
1664 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (บ่าย)
1665 ตรวจรับครุภัณฑ์ทางการศึกษา 2556
1666 สัมมนาปรับพื้นวันที่สอง (เช้า)
1667 สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต คฤหัสถ์ ปีการศึกษา 2556
1668 ประชุมวิชาการเรื่องการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร หลักสูตรศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
1669 ตารางสอบปลายภาคเรียน ป.ตรี ภาคพิเศษ ฤดูร้อน 2555
1670 ออกนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในการออกฝึกประสบการณ์ตามองค์กรต่าง ๆ
1671 คณะนักศึกษาเข้ารับฟังสัมมนากับอาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมความพร้อมปรับพื้นนักศึกษาใหม่
1672 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ประจำปีการศึกษา 2556
1673 อมรมเพื่อขอรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ (มสค.)
1674 กำหนดการ: สัมมนานักศึกษาใหม่ภาคปกติ บรรพชิต/คฤหัสถ์ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
1675 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2556
1676 รศ.ดร.บำเพ็ญ วงศ์ศรีแก้ว รับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
1677 การประชุมวิสามัญ เดือนพฤษภาคม 2556
1678 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปี 2556
1679 ฝ่ายอาคารสถานที่ ปรับปรุงสระน้ำมหาวิทยาลัย ช่วงปิดภาคเรียน
1680 ประชุมแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ครั้งที่ 5
1681 สกอ.รับรองหลักสูตรเพิ่มเติม 2556
1682 บรรยากาศ พิธีรับประทานปริญญาบัตร มมร
1683 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1684 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day2
1685 The Association of Theravada Buddhist University : ATBU : Day1
1686 ปฐมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มมร
1687 บรรยากาศพิธีพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุชาติ โคตรทุม อดีตปลัด อบจ.ขอนแก่น และอดีตที่ปรึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1688 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมงานศพ ท่านดร.สุชาติ โคตรทุม
1689 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันสอง)
1690 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร มมร.อส ปีการศึกษา 2555 (วันแรก)
1691 สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ปริญญาโท-เอก 2556
1692 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ตอนที่ 2
1693 บรรยากาศ การเตรียมงานซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1694 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ของรอบสอบคัดเลือก1+2
1695 การเปิดซองครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1696 แด่ท่านปลัดสุชาติ โคตรทุม คนดีศรีขอนแก่น
1697 ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1698 สอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2
1699 มมร.วิทยาเขตอีสาน ส่งคณะสงฆ์ประเทศเวียดนามและคณะผู้บริหารวิทยาเขตอีสาน
1700 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก รอบที่ 2
1701 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับคณะสงฆ์จาก 5 ประเทศเข้าร่วมประชุมฯ
1702 การสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
1703 คณะพระนักเผยแผ่จากประเทศเวียดนาม ชมบรรยากาศเมืองขอนแก่น
1704 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสาม)
1705 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมไว้อาลัยแด่ ดร.สุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น
1706 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันสอง)
1707 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง (วันแรก)
1708 โครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน ตอน4
1709 การประชุมประจำเดือน เมษายน 2556
1710 การสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1
1711 ผอ.สำนักงานวิทยาเขตอีสาน เยี่ยมสามเณรสาธิต มมร
1712 พิธีปิดโครงการภาษาอังกฤษแก่เยาวชน (ภาษาอังกฤษวันละบาท) ประจำปี 2556
1713 การจัดสอบบุคลากรเข้าประจำตำแหน่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1714 ซ้อมขานนาค รร.สาธิตฯ มมร. (นักเรียนใหม่)
1715 ประชุมเตรียมความพร้อมงานลุ่มแม่น้ำโขง ครั้งที่ 3
1716 โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 ตอนที่ 2
1717 สรุปโครงการเดินธุดงค์พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1718 การธุดงค์กรรมฐาน สามเณรโรงเรียนสาธิตฯ มมร. 2556
1719 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่ 1
1720 โครงการธุดงปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ปี 2556
1721 ปฐมนิเทศโครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี 2556 พระนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา
1722 โครงการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1723 ขอแสดงความอาลัยกับการจากไปของคุณแม่ค้าย หงษ์ศรี
1724 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า ที่มายืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
1725 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมขบวนแห่ประเพณีสงกรานต์ ร่วมกับเทศบาลนครขอนแก่น
1726 ให้โอวาทแก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและเครือข่ายประชาสัมพันธ์
1727 ตรวจสถานที่โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา
1728 กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
1729 พระมหามฆวินทร์ ปุริสุตฺตโม,ผศ.ดร.
1730 กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ นางชัญญาภัค วงศ์บา
1731 คณะสังคมศาสตร์ได้ร่วมสืบทอดประเพณีบุญมหาชาติ ประจำปี 2556
1732 การประชุมนักสังคมสงเคราะห์ ครั้งที่ 4 (ร้อยแก่นสารสินธุ์)
1733 อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดุงานด้านการพัฒนาเมืองน่าอยู่
1734 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. (มุทิตาสักการะ)
1735 พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1736 บรรยากาศพิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร.
1737 ขอเชิญร่วมงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ มมร.อส.ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่า มมร.อส.
1738 วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ศึกษาดูงาน มมร.อส.
1739 ขั้นตอนการอนุมัติจบการศึกษา
1740 การประชุมประจำเดือน มีนาคม 2556
1741 สรุปโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ 509 รูป มมร.อส.
1742 งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูพิทักษ์รัตนมงคล
1743 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท และโครงการอบรมกรรมฐานภาษาอังกฤษ
1744 แสดงความยินกับท่านบุญธรรม วิเศษลา รับตำแหน่งในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดศรีสะเกษ
1745 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก) ต่อ
1746 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ 509 รูป (วันแรก)
1747 เตรียมตัวปฏิบัติการสอน สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1748 ช่วงปิดภาคเรียน มมร.อส.
1749 ได้ไปจัดสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง
1750 โครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก
1751 กำหนดการโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดขอนแก่น ๕๐๙ รูป
1752 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2556
1753 สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น ฝึกปฏิบัติการด้านไอที
1754 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1755 บล็อกคณาจารย์ มมร.อส
1756 โครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร ณ คอนสาร ชัยภูมิ
1757 กิจกรรมสันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร
1758 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคบ่าย)
1759 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2556 วันที่หนึ่ง (ภาคเช้า)
1760 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ (เพิ่มเติม)
1761 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส
1762 มมร.วิทยาเขตอีสาน ดำเนินการสอบปลายภาคนักศึกษา ภาคพิเศษ
1763 test report
1764 ค่ายภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ ปี 1 บ้านท่าราษฏร์ ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น
1765 ประชุมเตรียมความพร้อม งานโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1766 ตรวจสถานที่จัดงานประชุมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1767 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สาม)
1768 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. (วันที่สอง)
1769 งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา แอนด์
1770 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ รอบรับตรงโควต้า 2556
1771 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส. ต่อ
1772 สอบปลายภาคเรียน 2/2555 มมร.อส.
1773 กำหนดการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาโท-เอก
1774 รางวัลโล่ห์เกียรติคุณ ยุวสตรีดีเด่น
1775 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ รอบที่ 2
1776 ดำเนินการสอบหัวข้อสารนิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เทียบโอนพิเศษ
1777 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2556
1778 เตรียมความพร้อมก่อนสอบสารนิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เทียบโอนพิเศษ
1779 งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษานักศึกษาภาคปกติ ประจำปี 2555
1780 กำหนดการเรียนและกิจกรรม ปี2556
1781 อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2556
1782 การรังวัดและทำแผนที่ของ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ประจำปี 2556
1783 บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษา ภาคปกติ รับตรง โควต้า ประจำปี 2556
1784 ประมวลภาพบรรยากาศ ทัศนศึกษา ณ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง (Rayong Aquarium) และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี
1785 โครงการศึกษาดูงานระบบการเรียนการสอนแนวใหม่ นศ. ปี 3-4 คณะศึกษาศาสตร์ มมร. อส.
1786 กำหนดการ โครงการปฏิบัติกรรมฐานพระนักศึกษา ปี2556
1787 ตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้ารับประทานปริญญาบัตร รุ่น17 ปีการศึกษา 2554
1788 ฟังคลื่นวิทยุมหาวิทยาลัย มมร.อส. 91.50 MHz คลื่นคนดี ศรีอีสาน ผ่่านระบบอินเตอร์เน็ต
1789 การประชุมสภาวิชาการ 2556
1790 ตารางสอบปลายภาค ภาคพิเศษ 55 บล็อคหลัง
1791 ลูกทุ่งบัณฑิต ศิษย์ มมร. อัลบัม สายธารแห่งปัญญา
1792 โครงการธรรมสัญจร 2555
1793 ศิลปะสร้างสรรค์ : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1794 งานวันมาฆบูชาประจำปี 2556
1795 (เพิ่มเติม) งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556
1796 รับสมัครนักศึกษาโอนย้ายกรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1797 งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2556 วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1798 อบรมปฏิบัติธรรมของนักศึกษาภาคปกติ (คฤหัสถ์) ชั้นปีที่ 4
1799 การฝึกประสบการณ์ น.ศ. คณะศึกษาศาสคร์
1800 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ชั้นปีที่ 3 เสนองานวิจัย ในรายวิชาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
1801 เปิดงานวันวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมกาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฎศิลปกาฬสินธุ์
1802 ประชุมเตรียมงานบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน ณ อบจ. ขอนแก่น
1803 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาต่อ ปริญญาตรี ภาคปกติ รอบโควต้า 2556
1804 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อาเชียน เรียนรู้เพื่อนบ้าน ผ่านวรรณกรรมลาว"
1805 กำหนดการพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
1806 ประชุมเตรียมความพร้อมพระนักเผยแผ่ลุ่มแม่น้ำโขง
1807 โครงการ ทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ มมร. อส ปี 2556
1808 ผลงานบางส่วน จาก โครงการอบรมสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
1809 (เพิ่มเติม) การแสดงศิลปวัฒนธรรม จาก มมร.ส่วนกลาง ลูกทุ่งบัณฑิตศิษย์ มมร.
1810 (เพิ่มเติม) บรรยากาศโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1811 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแสดงความยินดี
1812 สัมมนาสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1813 มมร.วิทยาเขตอีสานร่่วมตัดสินการประกวดสวดมนต์ทำนงสรภัญญะ
1814 ติดตาม ดูแลนักศึกษาเทียบโอนพิเศษ ปริญญาโท รุ่น 5
1815 วันคล้ายวันก่อตั้ง วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
1816 ศึกษาดูงานภูไท
1817 โครงการยุวชนอาสาพัฒนาชุมชน
1818 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2556
1819 โครงการอบรมธรรมสำหรับตำรวจที่ศูนย์ฝึกตำรวจภูธร ภาค 4
1820 ตรวจดูพื้นที่การก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร
1821 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนมณีอนุสรณ์ ขอนแก่น บ้านพระคือหนองโพธิ์วิทยา
1822 กำหนดการ โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักเผยแผ่เขตลุ่มแม่น้ำโขง
1823 จริยธรรมสัญจร ค่ายอาสาพัฒนาทักษะภาษาไทยแก่ยาวชนในชุมชน
1824 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1825 โครงการพัฒนานักศึกษาต้นแบบกิจกรรม
1826 การประชุม ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1827 นิเทศนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสานฝึกสอนวิชาภาษาไทย
1828 วงโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญาสาวมหาลัย ในรายการ Woody เกิดมาคุย
1829 การนิเทศ โรงเรียนบ้านโนนตุ่นสามัคคี
1830 ตารางสอบปลายภาคเรียน 2-2555
1831 แนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ณ ภูผาม่าน ในโครงการธรรมสัญจร
1832 โครงการภาษาไทยเพื่อน้อง (กลุ่มคนรักภาษาไทย ) ในรายวิชาภาษาไทย ณ โรงเรียนบ้านดอนยาง
1833 แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนหนองเรือ
1834 ค่ายฝึกประสบการณ์ โรงเรียนศรีแสงธรรม และโรงเรียนน้ำหนาวพิทยาคม
1835 เข้าประชุมสภาวิชาการ (วาระที่ตกค้าง)
1836 การประชุมประจำเดือน มกราคม 2556
1837 พิธีเปิดอาคารเรียนใหม่ โรงเรียนขามแก่นนคร
1838 โครงการพัฒนาการใช้ภาษาไทย ณ หมู่บ้านเลิงเปือย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1839 มมร.อส. ร่วมโครงการประเพณีสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ณ มมส
1840 รักการอ่าน สานสู่ฝัน ปันน้ำใจ พี่สุ่น้อง
1841 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู เพิ่มเติม
1842 การเข้าตรวจประเมินการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1843 ตลาดนัดวิชาการ ครั้งที่ 17
1844 โครงการ หรรษาภาษาไทย เสริมสร้าง จริยธรรม เพื่อน้อง
1845 การฝึกประสบการณ์ในโรงเรียนของนักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1846 เตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
1847 พระครูโสภณศาสนกิจ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
1848 การจองห้องประชุม
1849 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าเยี่ยมรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1850 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมประกาศไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
1851 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
1852 การนิเทศ นักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1853 ประชุมสภาวิชาการ ณ มมร.ศาลายา
1854 กำหนดการ โครงการฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาอังกฤษ
1855 ค่ายรัฐศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ชั้นปีที่ 3
1856 ออกค่ายฝึกประสบการณ์ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
1857 ตุ้มโฮมชาวสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ปี 2556
1858 สัมมนาระดมความคิดเห็นยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนปรัชญา-ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 2 ทศวรรษหน้า
1859 มมร.วิทยาเขตอีสานเข้าร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2556
1860 ภาพบรรยากาศพิธีประทานปริญญาบัตร พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
1861 การปฏิบัติธรรมธุดงค์กรรมฐาน สายที่ 2 วัดภูเขาวง-วัดธรรมคีรี-วัดป่าคีรีวัน-วัดป่าอภัยวัน
1862 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี 1 ปี 3 สายที่1
1863 ประชุมสร้างพุทธมณฑลขอนแก่น ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง ขอนแก่น
1864 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน ต่อ
1865 โครงการสัมมนาการประการแนวพุทธ
1866 ศึกษาดูงานชนกลุ่มน้อย จ.เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มมร.อส.
1867 โครงการฝึกประสบการณ์นักศึกษา ประจำปี 2556
1868 สีสันงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 มมร.วิทยาเขตอีสาน
1869 บุญกุ้มข้าวใหญ่ มมร.วิทยาเขตอีสาน วันแรก
1870 คณะกรรมการตรวจสอบควบคุมการก่อสร้างอาคาร ร.ร.สาธิต มมร.
1871 พิธีสวดถอดก่อนสร้างอาคารใหม่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
1872 โครงการสัมมนาวิชาการนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช
1873 ศิลปะสร้างสรรค์ หรรษา พาสนุก ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่
1874 ตารางสอบ ภาคพิเศษ บล็อกแรก 56
1875 เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล มมร.อส. ปฏิบัติงานนอกสถานที่
1876 กำหนดการ บุญกุ้มข้าวใหญ่
1877 แจ้งการฝึกประสบการณ์นักศึกษา : รายวิชาการศึกษาวิถีพุทธ
1878 โครงการธุดงค์ปฏิบัติธรรมพระนักศึกษา ชั้นปี ๑-๔ (ภาคปกติ) และศูนย์การศึกษาหนองบัว
1879 ดำเนินการก่อสร้าง(กำลังตอกเสาเข็ม) และการก่อสร้างวัดตรีสวัสดิ์วนาราม
1880 กำหนดการ คุณระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช บรรยายเรื่อง จิตสำนึกนักศึกษา 09-01-2556
1881 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 28 ธันวาคม 2555
1882 ประชุมสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ส่วนกลาง
1883 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา "การบริหารการศึกษา"
1884 สัมมนานักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน
1885 การประชุมประจำปี 2555 และจับของขวัญ
1886 ภาพเพิ่มเติมวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1887 มอบสิ่งของให้กับโรงเรียนพิการคนตาบอด เนื่องในวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย
1888 วันก่อตั้ง มมร.อส
1889 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 21 ธันวาคม
1890 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันตรวจ)
1891 การประชุมพระสังฆาธิการและตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรี (วันปฐมนิเทศ)
1892 นักศึกษา มมร.อส. ชั้นปี2 ทุกสาขา เตรียมงาน โครงการอบรมพัฒนาศักภาพพระสังฆาธิการ และ ตรวจธรรมสนามหลวง
1893 อบรมพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์ ภาค 8-9-10-11 ธรรมยุต
1894 การแข่งขันกีฬาภายในสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2555
1895 โครงการอบรมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2556
1896 การประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ งาน เทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ปี 55
1897 มมร.จัดประกวดสรภัญญะเทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว
1898 ลงข่วง มมร.อส สุดยอดการลงข่วงสมัยโบราณ
1899 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดนครราชสีมา
1900 อบรมครูพระสอนศีลธรรม จังหวัดอุบลราชธานี
1901 การสอบวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มมร
1902 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ได้นำเกียติบัตรไปมอบที่ อบจ.
1903 งานเทศกาลไหม และประเพณีผูกเสี่ยวมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1904 รศ.กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์ ถวายโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ ใหักับวิทยาเขตอีสาน
1905 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
1906 ทีมตระกร้อหญิง จาก มมร.อส. ลงแข่งในงานเทศกาลไหม 2555
1907 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี วข.อีสาน แสดงธรรม ณ อบจ.ขอนแก่น
1908 ถวายปริญญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่พระเทพปริยัติวิมล โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
1909 กิจกรรมถวายพระพร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ
1910 สอบธรรมศึกษาชั้น ตรี-โท-เอก 2555
1911 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2555 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์
1912 ประชุมเตรียมงานสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 3
1913 รวมลิงค์ บัณฑิตวิทยาลัย ประเทศไทย
1914 ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส และคณะ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มมร อส สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
1915 ประชุมสิงห์อีสานสัมพันธ์ 2555
1916 ตารางเรียน ระดับปริญญาโท นักศึกษา ม.อีสาน รับโอน
1917 คู่เสี่ยว คู่เอก ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2555
1918 เก็บตกประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555
1919 สอบธรรมสนามหลวง ชั้น โท-เอก วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1920 กิจกรรมวันลอยกระทง (กิจกรรม)
1921 กิจกรรมวันลอยกระทง (ขบวนแห่)
1922 ต้อนรับคณะมหากฐินวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่นกฐินสามัคคีวัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น
1923 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 2
1924 เตรียมงานวันลอยกระทง ตอนที่ 1
1925 บรรยากาศ การสอบวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
1926 กฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
1927 อบรมธรรมศึกษา ภาคพิเศษ 2555
1928 ปฐมนิเทศ นักศึกษาปริญญาโท โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยอีสาน
1929 อบรมธรรมศึกษา 2555 วัน 2
1930 แนวข้อสอบธรรมศึกษาตรี
1931 ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันการเข้าศึกษาต่อ การโอนย้าย จาก ม.อีสาน
1932 งานกฐินบ้านโคกกลาง วัดป่าพระเจ้าใหญ่
1933 การประชุมวิสามัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน
1934 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม รร สาธิตศึกษา
1935 อบรมธรรมศึกษา 2555
1936 ตารางการอบรมธรรมศึกษา มมร อส
1937 ตารางสอบวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 2555
1938 คณะผู้บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นร่วมถวายปัจจัยเพื่อพัฒนา มมร.วิทยาเขตอีสาน
1939 กำหนดการพระสังฆาธิการ เรื่องตรวจธรรม และ การพัฒนาศักยภาพ
1940 บรรยากาศ เปิดโต๊ะรับสมัคร นศ. ม.อีสาน
1941 กำหนดการโอนรับนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท จาก ม.อีสาน
1942 ตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์การศึกษาอุบลราชธานี
1943 บุญมหากองกฐิน ณ วัดกลางธรรมนิมิตร
1944 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการรับสมัครนักศึกษาจาก ม.อีสาน
1945 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร 2
1946 บทความงานวิจัยระดับปริญญาเอก
1947 ตรวจเยี่ยมและถวายภัตตาหารเพล สามเณร โรงเรียนสาธิต มมร
1948 พิธีทำบุญเนื่องในโอกาศวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด
1949 โปงลางอีสาน แสดงศิลปวัฒนธรรม ปีท่องเที่ยวลาว 2012
1950 ประกาศ กองทุนกู้ยืม กยศ 2-2555
1951 มมร.วิทยาเขตอีสาน รับถวายพระไตรปิฏกพร้อมตู้
1952 มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบสารนิพนธ์ ปริญญาโท 55
1953 มมร.วิทยาเขตอีสาน บริการงานผลิตสื่อ
1954 test
1955 test
1956 ตารางเรียนทุกสาขาวิชา 2-2555
1957 ประมวลภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ English Camp 2555ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
1958 ติดตามโครงการ English Camp 2555 ณ หินช้างสี
1959 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน สอบวิทยานิพนธ์ สำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อย
1960 มมร.วิทยาเขตอีสาน ต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์
1961 นิเทศนักศึกษาโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2555
1962 นักศึกษาค่าย English Camp มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายสังฆทานและไหว้พระในถ้ำ
1963 มมร.อส. ร่วมโครงการเปิดศูนย์ภาษา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาอาเซีี่ยน
1964 ผู้บริหาร มมร.วิทยาเขตอีสาน ถวายการต้อนรับสมเด็จพระมหามุนีวงศ์
1965 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้กับนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2555
1966 พิธีเปิดโครงการ English Camp 2555
1967 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดี เยี่ยม ร.ร.สาธิต มมร ด่านซ้าย
1968 ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2555
1969 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา มมร.อส.ประจำปี 2555
1970 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน ประจำปี 2555
1971 สอบวัดผลปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555
1972 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1973 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น2 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันแรก)
1974 ประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ปฐมวัย ครั้งที่ 1 วิทย์-คณิตปฐมวัย ก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน
1975 โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน บ้านโนนโก
1976 บรรยายธรรมให้กับพุทธบริษัทที่ปฏิบัิติธรรม ที่วัดศูนย์กลาง อำเภอแก้งสนามนาง
1977 อุโบสถสามัคคีที่วัดป่ารัตนมงคล อำเภอแวงใหญ่ ขอนแก่น
1978 นางสาวพิชญานันท์ นามศรี ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น
1979 ตารางสอบปลายภาคเรียน ภาคพิเศษ 2555 บล็อกหลัง
1980 หนังสือรับรอง หลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผ่านการรับรอง
1981 โครงการพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษา ครั้งที่ 2
1982 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเกี่ยวกับความร่วมมือในการจัดโครงการประชุมสัมมนาพัฒนาศักยภาพพระสังฆาธิการ ภาค 8-9-10-11
1983 กำหนดการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2555
1984 งานอาคารสถานที่ มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่
1985 แสดงสดในงานเกษียณอายุข้าราชการผู้ใหญ่ในจังหวัดขอนแก่น
1986 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 บรรพชิต ภาคปกติ
1987 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพระนักศึกษาปฏิบัติศาสนกิจ มมร ประจำปี 2555 ครั้งที 1
1988 สอบปลายภาคเรียน 1/2555 ภาคปกติคฤหัสถ์
1989 บรรยายธรรม วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
1990 โครงการหลักธรรมนำใจ ต้านภัยยาเสพติด
1991 ค่ายฝึกประสบการณ์ คณะศึกษาศาสตร์ 2555
1992 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น (วันสอง)
1993 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการเรียนรู้ ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
1994 โครงการจริยธรรมสัญจร มมร.อส.ปี 2555
1995 นักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนภาษาอังกฤษ ณ มมร.มวก
1996 อบรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่น1 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
1997 มมร.วิทยาเขตอีสาน นิเทศนักศึกษาฝึกสอนสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
1998 (เพิ่มเติม) งานแสดงนิทรรศการการผลิตสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย
1999 โครงการจัดนิทรรศการสื่อการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 4
2000 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการสำรวจพื้นที่จัดโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2001 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ บรรยายโครงการประชุมสัมมนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
2002 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานวันอุดมศึกษา มมร ศาลายา
2003 โครงการพัฒนาศีลธรรมผู้นำท้องถิ่น
2004 Dhamma Studies in English Programme for Adolescents
2005 มมร.วิทยาเขตอีสาน มอบผ้าไตรพระราชทานเพื่อทอดกฐิน ณ วัดศรีวิชัยวนาราม
2006 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ วัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ร้อยเอ็ด
2007 มมร.วิทยาเชตอีสาน ธรรมทัศนาจร ณ เจดีย์มหามงคล ร้อยเอ็ด
2008 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขับขี่ปลอดภัย ถูกต้องมีใบอนุญาต
2009 โครงการอบรมพัฒนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน แกนนำต้นแบบ ประจำปี 2555
2010 โครงการพัฒนาคูรสอนวิชาพระพุทธศาสนาตามแนวปฎิรูปการศึกษา
2011 อบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น รุ่นก้าวหน้า
2012 เพิ่มเติมบรรยากาศโครงการปฏิบัติธรรมนักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
2013 โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนตามแนวปฏิรูปการศึกษา 2555
2014 การประกวดขับร้องสรภัญญะทำนองอีสาน โครงการประเพณีการสวดทำนองสรภัญญะ
2015 ทำบุญเกษียณอายุ 60 ปี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ
2016 การเปิดปริญญาเอกและการพัฒนาด้านวิชาการ
2017 มมร.วิทยาเขตอีสานลงนามความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลกลางทางวัฒนธรรม
2018 โครงการสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2019 บรรยากาศการเตรียมงานสัมมนาวิชาการคณะสังคมศาสตร์
2020 มมร.วิทยาเขตอีสาน เข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย
2021 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงาน"เรารักขอนแก่น"
2022 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันสอง (ค่ำ)
2023 ประชุม สภาคณบดี คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
2024 ปฏิบัติธรรมประจำปี นักศึกษาภาคปกติ คฤหัสถ์ 2555 วันแรก
2025 ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2555
2026 พระมหาฉัตรชัย สุฉตฺตชโย (ป.ธ.9,Ph.D) เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก)
2027 ประกาศระเบียบว่าด้วยการประกวดหมอลำทำนองอีสาน ณ วัดป่าแสงอรุณ ในเทศกาลงานทอดเทียนพรรษา
2028 พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต ถวายพัดลมให้กับมหาวิทยาลัย
2029 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคพิเศษ 2555
2030 อุโบสถสามัคคี วัดป่าโพธิธรรม บ้านเมย
2031 ประชุมสภาวิชาการ
2032 การประชุมสัมมนาทางวิชาการ ธรรมะธรรมเมือง
2033 นักศึกษาชมรมอาสาพัฒนา พึ่งพาและแบ่งปัน มมร.อส ชมรมวิทยุสื่อสารศูนย์อีสาน แบ่งปันความสุข ฯ
2034 คณาจารย์ มมร.วข.อีสาน เป็นเจ้าภาพพิธีศพ รศ.ดร.ประยูร เวชปาน
2035 มมร.วิทยาเขตอีสาน ใส่ใจป้องกันภัยยาเสพติด
2036 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมไว้อาลัย แด่นายเมธา ศรีผาวงศ์
2037 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
2038 มมร.วิทยาเขตอีสาน ขอร่วมไว้อาลัย แด่ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
2039 บรรยายธรรมป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึ่งประสงค์
2040 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness" 2
2041 กิจกรรมสัมมนาอาเชียน มมร.วิทยาเขตอีสาน "ASEAN : Students' Opportunity in English Smartness"
2042 พระเดชพระคุณ พระธรรมดิลกและพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เตรียมงานพิธีศพ ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์
2043 อุโบสถสามัคคี วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2044 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2 ต่อ
2045 ประกาศผลการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ
2046 โครงการร่วมธรรมประสานใจ วันที่ 2
2047 โครงการร่วมธรรมประสานใจ ห่างภัยยาเสพติด
2048 ตารางการลงอุโบสถสามัคคี 2555
2049 โปงลางอีสานหนุ่มปริญญา สาวมหาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ของประเทศไทย Full Version
2050 วงโปงลางอีสาน มมร.วิทยาเขตอีสาน เดินทางขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริม
2051 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจทำความสะอาด
2052 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ทอดผ้าป่าเพื่อแม่และทำความดีเพื่อแม่
2053 โปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาวิทยาลัย ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
2054 การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย
2055 อบรมโครงการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย ให้กับครูสังกัด อบจ. ครั้งที่ 1
2056 โครงการสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนา วันอาสาฬหบูชา
2057 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหัวหน้า/รองหัวหน้า คณะของวิทยาเขต
2058 ชมรมวงธรรมะกีต้าร์ มมร.วิทยาเขตอีสานงานวันเกิด ณ ร.ร.คนตาบอด
2059 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาภาคอีสาน
2060 นักศึกษาบรรพชิตและคฤหัสถ์ ร่วมไหว้พระสวดมนต์ และรับทุนการศึกษา เทคกาลเข้าพรรษา 2555
2061 สาขาวิชาการบริหารกิจการพระพุทธศาสนา
2062 โครงการจริยธรรมสัญจร ประจำปี 2555
2063 รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับทุน เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2555 มมร.อส.
2064 โครงการอนุรักษ์ประเพณีประกวดการสวดทำนองสรภัญญะ 2555
2065 มมร.วิทยาเขตอีสาน กรรมฐานสัญจร 55
2066 งานต้อนรับเจ้าแขวงสะวันนะเขต ประเทศลาว
2067 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ในรายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา 2555
2068 มมร.วิทยาเขตอีสานดำเนินการสอบปลายภาค บล็อกแรก
2069 โครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1
2070 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษาเข้าร่วม โครงการอบรมพิธีกรวิทยากร ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตของแก่น
2071 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา 5 วัด
2072 มมร.วิทยาเขตอีสาน พูดภาษาอังกฤษเข้าพรรษา สู่อาเชียน
2073 มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมเครื่อข่ายระดับจังหวัดสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2074 นักศึกษาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงาน Changing the world
2075 นักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย จัดค่ายศิลปะสร้างสรรค์ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีฐาน
2076 การนำเสนองานในรายวิชา ไทยศึกษา
2077 พระมหาสมัย ผาสุโก นำนักศึกษา ศึกษานอกสถานที่ วัดไชยศรี
2078 การเสวนาวิชาการ บนก้าวย่างสู่ประชาคมอาเซียน 2015
2079 นักศึกษาวิฃาทหาร ศึกษาสภาพป่าต้นน้ำภูเม็ง
2080 รับน้องคณะ...รัฐศาสตร์การปกครองและสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
2081 กำหนดการ ธรรมสัญจร บรรพชิตปี3-4 ทุกรูป
2082 มูลนิธิเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น ครบ 200 ปี มอบทุนการศึกษา
2083 โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำปี 2555
2084 ธรรมกีต้าร์ กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรก
2085 รับน้องคณะ การสอนภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษ
2086 สพม.25 ขก. จัดการประกวดแข่งขันละครภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค
2087 นักศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 2 ร่วมกันทำความสะอาด เตรียมความพร้อมโครงการผลิตสื่อฯ
2088 Dr.Forrest W. Parkay จาก College of Education เยี่ยม มมร.อส.
2089 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 2
2090 มมร สัมมนาวิชาการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาผู้บริหาร ณ ม.แม่ฟ้าหลวง
2091 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) อุดหนุนพระธรรมทูต
2092 ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดขอนแก่น
2093 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับทุนประจำปี 2555
2094 บรรยายพิเศษ งานสังคมสงเคราะห์กับการแพทย์ ในรายวิชาพลวัตพฤติกรรมมนุษย์ในสังคมที่เปลี่ยนแปลง
2095 รวมกิจกรรม รับน้องสร้างสรรค์ ประจำปี 2555
2096 การสอนภาษาอังกฤษศึกษาดูงานสวนสนุก
2097 คณะตรวจสอบภายใน เข้าตรวจเยี่ยมการเรียนการสอน
2098 ปฏิบัติศาสนกิจรองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน
2099 สามเณร รร.สาธิตฯ รับประทานประกาศนียบัตร-พัดยศ ประโยค1-2 และ ประโยค3
2100 มมร.วิทยาเขตอีสานต้อนรับคณะตรวจสอบภายใน
2101 โครงการ ความร่วมรับผิดชอบพลเมืองในการพัฒนาประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลท้องถิ่น
2102 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (กลางคืน)
2103 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่4)
2104 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่3)
2105 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่2)
2106 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (บ่าย:กิจกรรมฐาน ตอนที่1)
2107 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันสอง (เช้า)
2108 ประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2
2109 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (บ่าย-ค่ำ)
2110 พระมหาจริทธ์ วชิรเมธี บริจาคกีต้าร์อย่างดีมูลค่า 1,200 บาท เพื่อให้นักศึกษา มมร ชมรม "ธรรมะกีต้าร์"
2111 รับน้องสร้างสรรค์ 2555 วันแรก (ช่วงเช้า)
2112 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ปี1 กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
2113 สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี อบรมการพัฒนาเว็บไซต์
2114 กิจกรรมเรียนรวมนักศึกษาปีที่ 1/2555
2115 ศึกษาดูงาน โฮงมูลมัง จังหวัดขอนแก่น
2116 อบรมปฏิบัติกรรมฐานนักศึกษาบรรพชิต ประจำปี 2555
2117 แบบอาคารสำนักงานศูนย์บริการวิชาการ
2118 กิจกรรมนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน ประจำปีกาศึกษา 2555
2119 แจ้งการการอนุญาตเข้าก่อสร้างอาคารเรียน
2120 ทัศนศึกษา นักศึกษาบรรพชิต
2121 บรรยากาศ รายวิชาทฤษฏีและหลักการพัฒนาสังคม
2122 คณาจารย์รับมอบทุนการศึกษา มมร.อส.
2123 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 3
2124 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555 หน้าที่ 2
2125 พิธีไหว้ครู ภาคพิเศษ 2555
2126 รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ มอบถวายหนังสือเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม
2127 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจังหวัดขอนแก่น
2128 ภาพหมู่ Panorama มมร.อส.
2129 ป้ายหน้าเว็บไซต์ แบบต่างๆ มมร.อส.
2130 มมร.วิทยาเขตอีสาน บำรุงงานไฟ้าอาคารสถานที่
2131 รับน้องใหม่ บรรพชิต 2555
2132 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กยศ รอบที่2
2133 พิธีไหว้ครู มมร.อส.2555
2134 หลักสูตรที่เปิดสอน
2135 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา ครั้งที่ 2
2136 หมอลำฉวีวรรณ บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2137 วิทยากรพิเศษ ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมการศึกษา
2138 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ อบรมธรรมะแก่เยาวชน ที่วิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น
2139 ประชุมคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์
2140 บรรยากาศการเรียน พระสังฆาธิการ
2141 สอบสัมภาษณ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2142 มมร.วิทยาเขตอีสาน สังเกตการกิจกรรมรับน้องใหม่ มมส.
2143 อบรมโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ม.1
2144 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รอบแรก) กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2145 มมร ประชุมเตรียมการเปิดปริญญาเอก สาขาวิชาภาวะผู้นำ /การบริหารการศึกษา
2146 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพครูใหญ่ กรณีพิเศษ
2147 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก วันที่สอง
2148 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเล่านิทาน อ่านหนังสือ และ ผลิตสื่อสำหรับเด็ก
2149 วันกิจกรรม นักศึกษาภาคปกติ มมร.อส.
2150 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต 2555
2151 กิจกรรมรุ่นพี่รุ่่่นน้อง มมร.อส.55
2152 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ แสดงพระธรรมเทศนา ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2153 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
2154 ประชุมคณาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ
2155 ประชุมเตรียมการจัดเสนอผลงานวิชาการ
2156 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมงานวิสาขบูชา พุทธชยันตี 2,600 ปี
2157 มมร.วิทยาเขตอีสานปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2555
2158 ตารางเรียนทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2555
2159 ธนาคารออมสิน ได้ทำพิธีมอบถวาย อาคารหอฉันธนาคารออมสิน
2160 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (บ่าย)
2161 ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555 (เช้า)
2162 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
2163 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 วันที่สอง (บ่าย)
2164 สัมมนาปรับพื้นฐานักศึกษา 2555 วันที่สอง (เช้า)
2165 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (บ่าย)
2166 สัมมนาปรับพื้นฐานนักศึกษา 2555 (เช้า)
2167 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ ( เสาร์-อาทิตย์ ) รอบที่2
2168 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษา
2169 ศึกษาดูงาน วัฒนธรรมชนเผ่าและวิถีชีวิตของคนลุ่มน้ำโขงในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
2170 สอบคัดเลือก ภาคพิเศษ รอบที่ 2
2171 ร่วมงานปฐมนิเทศนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหามกุฏราชวิทยาลัย
2172 พิธีปิดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จ.หนองบัวลำภู
2173 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสาม
2174 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู วันสอง
2175 อบรมคอมพิวเตอร์ พระนักศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู
2176 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการประชุมเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วิสาขบูชา"
2177 ประกาศ รายชื่อผู้มัสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก (รอบที่2)
2178 กำหนดการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
2179 ประชุมวางแผนดำเนินงานโครงการครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเกี่ยวกับการนิเทศครูพระสอนศีลธรรม
2180 ร้อยรัก สายใย รวมใจ เป็นหนึ่งเดียว
2181 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
2182 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและผ่านสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่2
2183 ร่วมงานสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลศพ พระเทพวิสุทธิโมลี
2184 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบสอบคัดเลือก รอบ1
2185 สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบ2
2186 คณะผู้บริหาร มมร ดูงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี จังหวัดนครราชสีมา
2187 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานฌาปนกิจพระประคอง ถิรญาโณ
2188 ถวายการต้อนรับพระพรหมวชิรญาณ ณ วัดศรีจันทร์ ขอนแก่น
2189 เพิ่มเติมพิธีบรรพชาสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2190 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบที่ 2
2191 บรรพชาสามเณร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ณ วัดป่าแสงอรุณ
2192 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคพิเศษ รอบที่1
2193 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก รอบที่1 ปีการศึกษา 2555
2194 ผอ.ศูนย์ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
2195 เสร็จสิ้นโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
2196 การสอบคัดเลือกผู้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คฤหัสถ์และบรรพชิต รอบสอบคัดเลือก
2197 การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ภาคปกติ รอบสองคัดเลือก
2198 ติดตามโครงการธุดงค์กรรมฐานของพระนักศึกษาประจำปี 2555
2199 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร ถวายสักการะเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2200 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร พักที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2201 สามเณรโรงเรียนสาธิตเดินธุดงค์ถึงวัดเขื่อนอุบลรัตน์
2202 ร่วมประชุมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ขอนแก่น
2203 ร่วมพิธียกพระพุทธรูปประจำพุทธมณฑลนครขอนแก่น
2204 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ รอบสอบคัดเลือก
2205 วิธีเข้าใช้งานฐานข้อมูล Thailis ด้วย Virtual Private Network : MBUISC
2206 ประกาศรับสมัคร นักศึกษาภาคปกติบรรพชิตและคฤหัสถ์ รอบที่ 2
2207 เดินธุดงค์ไปยังวัดเขื่อนอุบลรัตน์
2208 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน นำน้ำดื่มไปถวายสามเรณ
2209 สำรวจสถานที่กรรมฐานของพระนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2210 สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร เดินธุดงค์ 1
2211 นักศึกษาสาขารัฐศาสตร์การปกครอง ภาคพิเศษ ถวายน้ำดื่มแก่สามเณร ที่ออกธุดงค์กรรมฐาน
2212 สามเณร รร.สาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ธุดงค์กรรมฐาน
2213 พระมหาสมัยเยี่ยมชมการก่อสร้างพุทธมณฑลนครขอนแก่น
2214 งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี เฉลิมพระเกียรติ วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
2215 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน เยี่ยมโครงการธุดงค์สามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2216 เส้นทางเดินธุดงค์ของสามเณรโรงเรียนสาธิต มมร
2217 ใบสมัครการประกวดหมอลำทำนองอีสาน
2218 งานประเพณีสงกรานต์วัดศรีจันทร์พระอารามหลวง
2219 โครงการธุดงค์กรรมฐานสามเณร โรงเรียนสาธิตฯ
2220 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย
2221 รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน เยื่ยม ร.ร.สาธิต มมร
2222 ถวายเก้าอี้
2223 โครงการธุดงค์กรรมฐาน อุทยานแห่งชาติภูเวียง 2555
2224 งานสงกรานต์ สมาคมศิษย์เก่า
2225 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาต่อ ภาคปกติ (รอบโควต้า)
2226 มมร ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554
2227 อบรมสามเณรน้อยจากวัดป่ารัตนมงคล
2228 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2229 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วทยาเขตอีสาน ประชุมร่างกำหนดการงานวันวิสาขบูชา ขอนแก่น
2230 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมจัดตั้งสมัชชาชาวพุทธจังหวัดขอนแก่น
2231 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2232 ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมประชุมเตรียมงานวิสาขบูชา จังหวัดขอนแก่น
2233 การปฐมนิเทศการสอนในสถานศึกษา ประจำปี 2555
2234 รองอธิการบดี เยี่ยมโครงการภาษาอังกฤษวันละบาท
2235 โครงการสัมมนาการเขียนวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
2236 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์ วันที่สอง
2237 คณาจารย์ มมร.วิทยาเขตอีสานประชุมหลักสูตร ปี 2555
2238 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมประจำเดือนมีนาคม
2239 อธิการบดี มมร เยื่ยมวิทยาเขตอีสาน
2240 พระมหาสมัย ผาสุโก บรรยายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯรุ่น 5
2241 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร. เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2242 การอบรมพัฒนาศักยภาพคอมพิวเตอร์
2243 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี และพระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ วิทยาเขตอีสานเยี่ยมศูนย์ฯชุมแพ
2244 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี พร้อมคณะร่วมงานฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ พระครูวุฒิธรรมาภิวัฒน์
2245 พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนาเยี่ยมใบบุญ
2246 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ ร่วมประชุมส่วนราชการจังหวัดขอนแก่น
2247 งานสรุปโครงการการปฏิบัติงานสาขาวิชารัฐศาสตร์
2248 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมงานศพหมอลำจูมทอง เสียงเสน่ห์
2249 พระมหาสมัย ผาสุโก ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมพระนักเทศน์ มจร. ขอนแก่น
2250 พระเทพพุทธิมุนี และปลัดสุชาติ โคตรทุม รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
2251 โครงการภาษาอังกฤษวันละบาท ประจำปี 2555
2252 อบรมโปรแกรมบริหารจัดการข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ
2253 วงโปงลางอีสาน ร่วมแสดงความยินดีกับบผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
2254 ความภาคภูมิใจของชาว มมร.อส. (สู้เพื่อปริญญา)
2255 มมร ร่วมใจ เตรียมงานรับประทานปริญญาบัตร ปี ๕๕
2256 นักศึกษา มมร.อส. กลับจากฝึกประสบการณ์
2257 มมร.วิทยาเขตอีสาน เตรียมงานพิธีรับประทานปริญญาบัตร (1) 2555
2258 นายสุชาติ โคตรทุม ปลัด อบจ.ขอนแก่น เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2259 เพิ่มเติม บรรยากาศโครงการฝึกประสบการณ์และอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2260 พระมหาสมัย ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการเยี่ยมวิทยาเขตล้านนา และถ่ายทำรายการ
2261 คณาจารย์ เดินทางออกเยี่ยมนักศึกษา ฝึกประสบการณ์
2262 กิจกรรมและการสอบวิชาภาษาไทยของรองอธิการบดี
2263 สอบวันสุดท้าย 2-2554
2264 ใบสมัครและปฏิทินการศึกษา สามเณรบวชเรียน
2265 คณาจารย์ มมร.อส. ร่วมงานสวดอภิธรรม แม่ของคุณระเบียบรัตน์
2266 Computer Training Course
2267 ตารางสอบปริญญาตรีภาคพิเศษ บล็อกหลัง 2554
2268 ประชุมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพ
2269 สอบปลายภาคเรียนที่ 2-2554
2270 ดำเนินการสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 2/2554
2271 ปฏิบัติการภาคสนามในชุมชนและอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2272 เพิ่มเติมบรรยากาศซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2273 บรรยากาศการทำงาน จัดเตรียมสถานที่ซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2274 ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาพุทธวิถีไทย
2275 ผู้อำนวยการ มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมมอบเงินสร้างพุทธมณฑล
2276 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมงานศพพระอธิการสุพจน์ โสภิโต
2277 พระมหาสมัย ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ร่วมงานศพของอาจารย์วิธาน สุชีวคุปต์
2278 ถวายการต้อนรับเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต
2279 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2280 งานปัจฉิมนิเทศ
2281 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เทศนา ณ คณะแพทย์ มข.
2282 พิธีมาฆบูชา ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2283 พิธีฉลองสมโภช พระมหาเจดีย์บุรพาจารย์ วัดป่าวิเวกธรรม
2284 ตารางสอบปลายภาค 2-2554
2285 บรรยากาศ การสอบประมวลความรู้ มหาบัณฑิต แผน ข
2286 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (รอบโควต้า) ปี 2555
2287 พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
2288 รับมอบของที่ระลึกวันคล้ายวันสถาปนาคุรุสภา
2289 นักศึกษาร่วมเตรียมงาน พิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2290 รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554
2291 แนะนำตัวประธานนักศึกษา ประจำปี 2555
2292 สอบสัมภาษณ์ นักศึกษารอบโควต้า ประจำปี 2555
2293 เลือกตั้งประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2555
2294 กิจกรรมโต้วาที
2295 รัฐศาสตร์การปกครอง ปี 3 ทัศนศึกษา
2296 Big Cleaning Day
2297 ออกนิเทศนักศึกษา คณะสังคมศาสตร์
2298 บรรยากาศ การหาเสียง เลือกตั้งประธานนักศึกษาภาคปกติ 2555
2299 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคปกติ
2300 ศึกษาดูงาน ค่ายเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ภาคพิเศษ
2301 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้า ปี2555
2302 ร่วมรับฟังความคิดเห็นของ กสทช. ณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2303 พุทธวิถีไทย ร่วมใจทำดี ชีวีเบิกบาน นมัสการพระธาตุพนม
2304 ประกาศวันเวลา การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ รอบโควต้าและรอบสอบคัดเลือก
2305 เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555
2306 ประชุมธรรมยาตรา
2307 พระมหาสมัย ผาสุโก เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) เยี่ยมสนามสอบบาลี
2308 พระมหาสมัย ผาสุโก ได้เดินทางไปบรรยายปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มก้นฯ
2309 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร ร่วมงานวางศิลาฤกษ์ วัดป่าฟ้าระงึม
2310 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร มอบหลวงพ่อโสธรแด่นายก อบจ.ขอนแก่น
2311 บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุกลับ
2312 บรรยากาศการสักการะและบำเพ็ญบุญงานสักการะพระทันตธาตุ
2313 พิธีทำบุญตักบาตรงานสักการะพระทันตธาตุ
2314 ประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554 มมร.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2315 พระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น (ธ) และพระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ เยี่ยมโรงเรียนสาธิต มมร
2316 มมร.วิทยาเขตอีสานร่วมใจ มอบสิ่งของให้กับเด็กด้อยโอกาส
2317 ธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา 2555
2318 ออกนิเทศนักศึกษา มมร
2319 เลือกตั้งประธานและรองประธานนักศึกษา ภาคปกติ คฤหัสถ์
2320 ร่วมงานบวช อ.ก้องพิพัฒน์ กองคำ
2321 ถวายการต้อนรับพระธรรมฐิติญาณ
2322 ธรรมดายาตรา
2323 ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาณ์ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 2555
2324 ภาพการออกแบบ หอพักสามเณร โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2325 ภาพการออกแบบ หอนอน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2326 ภาพการออกแบบ ห้องพักครู โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2327 ภาพการออกแบบ หอฉัน โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2328 ภาพการออกแบบ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2329 ชมรมกีฬา คว้าชัยฟุตบอล 7 คน
2330 กำหนดการพิธีรับประทานปริญญาบัตร วันที่ 25 มีนาคม 2555
2331 กำหนดการ พิธีรับประทานปริญญาบัตร ปี 2555
2332 รายชื่อนักศึกษา โควต้า ประจำปี 2555
2333 ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
2334 พระเถระภูฏาน เยี่ยม มมร.วิทยาเขตอีสาน
2335 ประกาศเลื่อนสอบปลายภาค และ การปัจฉิมนิเทศ
2336 ค่ายภาษาอังกฤษ สพป.ขก.เขต ๑
2337 มมร.อส. ร่วมกับ อบจ. ขอนแก่่น ร่วมเป็นเจ้าภาพเจริญพระพุทธมนต์
2338 โครงการ ปฏิบัติธรรมของพระนักศึกษาชั้นปีที่ 2
2339 ประกาศสอบประมวลความรู้-สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
2340 พระมหาพร วรภาณี ปธ.9 บรรยายพิเศษ มมร.อส.
2341 งานศพ พ่อคุณทวีศักดิ์ แสนทำพล ศิษย์เก่า มมร.อส.
2342 บรรยากาศการสักการะพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ)
2343 เพิ่มเติม บรรยากาศพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ จากภูฏาน
2344 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มมร.อส. เข้าร่วมพิธีอันเชิญพระทันตธาตุ จากประเทศภูฏาน
2345 นักศึกษา มมร.อส.การสอนภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงาน จังหวัดเชียงใหม่
2346 โครงการสัมมนาภาษาอังกฤษ มมร.อส. The Usage of English in Daily Life
2347 ดาวน์โหลด กำหนดการธุดงค์กรรมฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา
2348 มมร.วิทยาเขตอีสาน ประชุมพิธีอัญเชิญพระทันตธาตุ
2349 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.5
2350 แนะแนวการศึกษาโรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา
2351 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.6
2352 อบรมโรงเรียนน้ำพองศึกษา ชั้น ม.4
2353 ตรวจสอบรายชื่อ นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2555 Update ทุกวัน
2354 เพิ่มเติม บรรยายกาศ สิงห์อีสานสัมพันธ์
2355 โปงลางอีสานแสดงงานพาแลงสิงห์อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒
2356 ปฐมนิเทศครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส. ประจำปี 2555
2357 โรงพยาบาลขอนแก่น รับบริจาคโลหิต มมร.อส
2358 อบรมนักเรียนขามแก่นนคร ม. 5
2359 งานวันครู จังหวัดขอนแก่่น
2360 งานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ศรี มหาวีโร
2361 อธิการบดี เยี่ยมชม ศิลปวัฒนธรรม โปงลางกาฬสินธ์
2362 เปิดป้ายศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2363 อบรม นักเรียน โรงเรียนขามแก่นนคร
2364 ค่ายวิชาภาษาไทย
2365 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี มมร.ตรวจเยี่ยม มหาวิทยาลัย
2366 ประชุมวาระพิเศษ มมร.อส.
2367 มมร ประชุมคณะผู้บริหาร
2368 ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ก่อนออกฝึกงาน
2369 Course อบรม มมร.อส.
2370 อาจารย์วีระพันธ์ กุลหอม บรรยายพิเศษ ที่ มมร.วิทยาเขตอีสาน
2371 ประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานครูพระสอนศีลธรรม มมร.อส.
2372 ศึกษาดูงาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ มมร.อส.
2373 วันสถาปนา มมร.วข.อีสาน
2374 สอบธรรมศึกษา 2554
2375 สอบนักธรรมโทและเอก สนามหลวง วัดศรีจันทร์
2376 ผลงาน นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
2377 พิธีแสดงมุทิตาจิต แด่พระเทพพุทธิมุนี ณ วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง
2378 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย
2379 มมร.วิทยาเขตอีสานได้ร่วมกิจกรรมเทศกาลงานไหมและประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2380 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา ณ วัดศรีจันทร์
2381 ฝึกซ้อมการแสดงมหามกุฏราชวิทยาลัย เทิดไท้ องค์ราชา 84 แคนกล่อมหล้า บารมีภูมิพล
2382 นักศึกษา ปริญญาโท ร่วมถวายผ้าป่า สร้าง ศาลา"ศักดิ์สิทธื์"
2383 สัมมนาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศาสนา
2384 ลายที่ใช้ประกวดโปงลางงานไหม ประจำปี 54
2385 เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปี 2555 : คุณสมบัตินักศึกษาโควต้า
2386 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 3
2387 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 2
2388 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทัศนศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม ตอนที่ 1
2389 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
2390 มมร.อส.ร่วมทำบุญอายุวัฒนมงคลคล้ายวันเกิดครบ 66 ปี พระธรรมดิลก
2391 พระสังฆาธิการระดับภาค ตรวจเยียม มมร.อส
2392 รวมตารางสอน 2/2554
2393 ข่าว เปิดรับสมัครพระธรรมฑูต ไปต่างประเทศ
2394 ขอเชิญร่วมงาน วันก่อตั้ง มมร.วิทยาเขตอีสาน
2395 อบรมพัฒนาเว็บไซต์ กรมที่ดินจังหวัดขอนแก่น วันที่สอง
2396 มมร.อส. ช่วยน้ำท่วม มหามกุฏฯ ศาลา
2397 ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร ประจำเดือน พฤศจิกายน
2398 มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมใจ "84 พรรษา 84,000 พระธรรมขันธ์ เฉลิมหล้าจอมราชนย์ ตามรอยธรรมองค์ภูมินทร์"
2399 จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2400 กองกิจการนักศึกษา ประชุมนักศึกษาเตรียมงาน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2401 อบรมการพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น
2402 มมร.วิทยาเขตอีสานและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
2403 อบจ.ขอนแก่น มอบรองเท้าบูทยางช่วยเหลือภัยน้ำท่วม มมร จังหวัดนครปฐม
2404 สืบสานวัฒนธรรมไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2554
2405 งานกฐินพระราชทาน ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2406 โครงการพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น
2407 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย มมร พบประพูดคุยกับนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2408 จุลินทรีย์บอล
2409 คณาจารย์ประจำหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ สัมมนา
2410 สัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2554
2411 คณาจารย์ ฝ่ายจัดการศึกษาจัดสวนหย่อม 2/2554
2412 เข้าร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554 ที่ สพป ขอนก่อน เขต 1
2413 ร่วมการประชุมในเทศกาลงานไหม ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2554
2414 งานทำบุญคล้ายวันเกิด ท่านสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
2415 โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคพิเศษ และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2554
2416 การสอนภาษาอังกฤษปี 3 ทำดี มอบสิ่งของให้กับน้องๆคนพิการคนตาบอดขอนแก่น
2417 นักศึกษาคณะศึกษาค่ายฝึกประสบการณ์ ที่ บ้านห้วยกะโปะ อำเภอน้ำหนาว เพชรบูรณ์
2418 บรรยากาศ การเรียนการสอนวันแรก 2/2554
2419 สถานการณ์น้ำท่วม มมร. ตอนที่ 4
2420 ประชุมประเดือน มมร.วิทยาเขตอีสาน 31 ต.ค.54
2421 ตารางเรียน 2/2554 ภาคปกติ
2422 งานกฐินวัดป่าแสงอรุณ และ งานกฐินศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2423 ปฐมนิเทศภาคเรียนที่ 2/2554
2424 มมร.อส.บริจาคช่วยน้ำท่วม อำเภอชนบท
2425 ปิดอบรมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ นักศึกษา มมร ปี 2554
2426 ประมวลภาพพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานวัดศรีจันทร์
2427 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2428 พิธีมอบเสื้ออาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติ
2429 พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ รองอธิการบดี มมร.วิทยาเขตอีสาน สำรวจบริเวณสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิต มมร จังหวัดเลย
2430 นักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน และวิทยาเขต ม.ว.ก. ร่วมกันอบรมสามเณร ช่วงปิดภาคเรียน
2431 แถลงข่าว ประกาศเรื่องการเลื่อนพิธีซ้อมรับประทานปริญญาบัตร
2432 ดร.สุชาติ เมืองแก้ว กรรมการสภามหาวิทยาลัย มมร เยี่ยมวิทยาเขตอีสาน
2433 อาจารย์และนักศึกษา มมร.อส.ออกเดินทางสู่ห้วยกระโป๊ะ
2434 ทำความสะอาด วัดศรีจันทร์
2435 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ออกฝึกประสบการณ์ จ. เพชรบูรณ์
2436 มมร.อส. ช่วยเหลือน้ำท่วม ต.พระลับ
2437 บรรยากาศการเรียนวิชาไทยศึกษา
2438 พระมหาสมัย ผาสุโก รับถวายสิ่งของจาก พันตำรวจเอกคัชชา ธาตุศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น
2439 การทำบุญวิถีพุทธ
2440 มมร.อส ช่วยผู้ประสบอุทกภัย บ้านดงพอง
2441 รองอธิการบดี เยี่ยม โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2442 น.ศ.ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง รุ่่น5 ร่วมทอดกฐิน
2443 ภาระกิจช่วยน้ำท่วมบ้านหนองสิม
2444 อธิการบดีตรวจเยี่ยมศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู
2445 ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญ
2446 โครงการภาษาอังกฤษระหว่างปิดภาคเรียน
2447 สอบธรรมสนามหลวงวัดศรีจันทร์
2448 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
2449 ตรวจรับรถตู้
2450 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2451 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผล ประจำปี 2554
2452 ประชุมการต่อสัญญาจ้างและรับสมัครครูพระฯ
2453 รัฐศาสตร์อาสาร่วมพัฒนา ใบบุญ และรับน้องคณะ
2454 ประชุมเตรียมงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดศรีจันทร์
2455 ประวัติโดยสังเขป..พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
2456 การประชุมเตรียมทำการต่อสัญญาจ้างและทำการรับสมัครครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2555
2457 โครงการสรภัญญะ ประจำปี 2554
2458 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2459 สัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์ มมร
2460 มมร.อส.ต้อนรับ มมร ส่วนกลางและ มปถ.
2461 ทุนการศึกษา ประจำปี 2554
2462 จิตอาสา นักศึกษา มมร.อส. เพื่อมหาวิทยาลัย
2463 จัดการประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.๒๕ ขก.
2464 โครงการประชุมพระสังฆาธิการระดับภาค
2465 พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ทำพิธีเปิดการสอบนักศึกษา มมร.วิทยาเขตอีสาน
2466 ร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่องเยาวชนกับการใช้ชีวิตหลังสมัยใหม่ตามแนวพุทธธรรม
2467 อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณาจารย์ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม มาติกา-บังสุกุล ร่วมกับเจ้าภาพอีก ๒๐ คณะ
2468 โครงการอบรมพระสังฆาธิการ (พระผู้นำชุมชน) และอุดหนุนพระธรรมทูตจังหวัดขอนแก่น (ธ)
2469 Media Production MBUISC 2011
2470 อบรมครูพระสอนศีลธรรม
2471 งานกีฬาสี 2554
2472 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายตรีเพชร ศรีกระภา
2473 Easy Khmathana Practisng Subject
2474 วันพระอาชีวะฟังธรรม
2475 การจัดสิ่งแวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เป็นที่ยอมรับ แบบไหน? อย่างไร
2476 ปฏิบัติธรรมประจำปี ภาคปกติ
2477 รองอธฺการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมประจำเดือน
2478 การสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2479 เปิดโครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ ประจำปี 2554 เจ้าหน้าที่
2480 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2555 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ (วันที่สอง)
2481 โครงการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2482 โครงการพัฒนาครูสอนวิชาทางพระพุทธศาสนาตามแนวปฏิรูปการศึกษา
2483 ตรวจสอบชิ้นงาน การออกแบบ 3D อาคารหลังใหม่
2484 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักเผยแผ่
2485 บรรยาย สิทธิมนุษยชนและการได้รับสัญชาติ
2486 การนิเทศครูพระสอนศีลธรรม ครั้งที่ 2
2487 พิธีถวายสักการะ อธิการบดี
2488 กำหนดการสัมมนามหามกุฏวิชาการ
2489 พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
2490 มอบทุนการศึกษาให้เพื่อทำบุญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
 

Share on facebook (แชร์ข่าวนี้ ผ่าน Facebook)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC