gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก
Mahamakut Buddhist University
อบรมระบบบริการการศึกษา มมร.อส. 2557 Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย นางสาวมยุรี พินิจลึก ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวเปิดโครงการ จากนั้น คณาจารย์ลงมือบันทึกผลการศึกษา จากนั้น พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้กล่าวชี้แจ้งเรื่องกรอบภาระงาน พร้อมกำหนดส่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
Read more...
 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน 2564 Print
There are no translations available.

 มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสาน จัดโครงการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาน ประจำปี2564 โดยในครั้งที่ได้ลงพื้นที่ที่วัดป่านาล้อม และวัดป่าวังหว้าอริยทรัพย์ อำเภอพระยืนจ.ขอนแก่น

Read more...
 
เพิ่มเติมบรรยากาศ โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน Print
There are no translations available.

 เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการในการผลิตสื่อ และรายการทีวี ให้กับบุคลกร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

Read more...
 
หัวหน้าศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภูมมร.อส.ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด Print
There are no translations available.


วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา น. พระมหาสมัย ผาสุโก หัวหน้าศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ในการดูแลโดย มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ ผอ.สำนักงานวิทยาเขต พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา พระครูไพบูลยพัฒนาทร และผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เมธี สมภักดี รวมทั้งบุคลากรศูนย์การศึกษา ได้เดินทางไปร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการพื้น

Read more...
 
ปฐมนิเทศนักศึกษา สัมนา คณะต่างๆ มมร.อส.ออนไลน์ Print
There are no translations available.

 ปฐมนิเทศนักศึกษาและสัมนาของ คณะต่างๆ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสานผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการชี้แจงรายละเอียดเรื่องต่างๆรวมถึงข้อปฏิบัติของนักศึกษาใหม่ ปฏิทินการศึกษา ของแต่ละคณะ พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการยืนยันการลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์การสมัครรอบพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนอีกด้วย

Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 409

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC