gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก
Mahamakut Buddhist University
อบรมระบบบริการการศึกษา มมร.อส. 2557 Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย นางสาวมยุรี พินิจลึก ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวเปิดโครงการ จากนั้น คณาจารย์ลงมือบันทึกผลการศึกษา จากนั้น พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้กล่าวชี้แจ้งเรื่องกรอบภาระงาน พร้อมกำหนดส่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
Read more...
 
หัวหน้าศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภูมมร.อส.ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด Print
There are no translations available.


วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา น. พระมหาสมัย ผาสุโก หัวหน้าศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ในการดูแลโดย มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ ผอ.สำนักงานวิทยาเขต พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา พระครูไพบูลยพัฒนาทร และผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เมธี สมภักดี รวมทั้งบุคลากรศูนย์การศึกษา ได้เดินทางไปร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการพื้น

Read more...
 
Meeting in preparation to respectfully engage the Buddha's relics Print


เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน พร้อมด้วย พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ  ร่วมประชุม ณ ศาลากาลางจังหวัดขอนแก่น ในการนี้มีนายทรงพล จำปาพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ในเรื่อง การเตรียมการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ วัดป่าแสงอรุณ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Read more...
 
เพิ่มเติมบรรยากาศ โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน Print
There are no translations available.

 เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการในการผลิตสื่อ และรายการทีวี ให้กับบุคลกร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

Read more...
 
เวียนเทียน วันอัฐมีบูชา Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556  พระพิศาล สาระคุณ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ขอนแก่น และคณะสงฆ์-สามเณร วัดศรีจันทร์ พระอารามหลวง ได้เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันอัฐมีบูชา พร้อมประชุมเรื่องปกครองคณะสงฆ์-สามเณร ภายในวัดศรีจันทร์ เพื่อความศรัทธาสู่พระพุทธศาสน

Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 396

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC