gototopgototop
Banner
English (United Kingdom)
Philosophy of University : Academic Excellence based on Buddhism : : หนัาหลัก
Mahamakut Buddhist University
อบรมระบบบริการการศึกษา มมร.อส. 2557 Print
There are no translations available.

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ฝ่ายจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน โดย ผศ.วิทูล ทาชา หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา อาจารย์คัมภีรภาพ คงสำรวย นางสาวดาวฤดี มุ่งหมาย นางสาวมยุรี พินิจลึก ได้จัดอบรมระบบบริการการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โดยในช่วงเช้า พระครูปลัดธรรมจริยวัฒน์ ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน กล่าวเปิดโครงการ จากนั้น คณาจารย์ลงมือบันทึกผลการศึกษา จากนั้น พระมหาศุภชัย สุภกิจฺโจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้กล่าวชี้แจ้งเรื่องกรอบภาระงาน พร้อมกำหนดส่งในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557
Read more...
 
รางวัลมรดกอีสาน พระครูธรรมาภิสมัย ผศ,ดร. Print
There are no translations available.


 พระครูธรรมาภิสมัย ผศ.ดร.  ในโอกาส รับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓..เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญเข้าร่วมงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน
และผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔


Read more...
 
เพิ่มเติมบรรยากาศ โครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน Print
There are no translations available.

 เมื่อวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น ได้จัดโครงการผลิตสื่อครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนขึ้น เพื่อพัฒนาเทคนิค วิธีการในการผลิตสื่อ และรายการทีวี ให้กับบุคลกร เจ้าหน้าที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

Read more...
 
หัวหน้าศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภูมมร.อส.ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด Print
There are no translations available.


วันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา น. พระมหาสมัย ผาสุโก หัวหน้าศูนย์การศึกษาหนองบัวลำภู ในการดูแลโดย มมร.วิทยาเขตอีสาน ร่วมกับ ผอ.สำนักงานวิทยาเขต พระมหาวิศักดิ์ ชาตสุโภ อาจารย์ประจำศูนย์การศึกษา พระครูไพบูลยพัฒนาทร และผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เมธี สมภักดี รวมทั้งบุคลากรศูนย์การศึกษา ได้เดินทางไปร่วมประชุมเกี่ยวกับการจัดการพื้น

Read more...
 
สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563 วันสุดท้าย Print
There are no translations available.

บรรยากาศ สอบธรรมสนามหลวง ชั้นโท-เอกประจำปี 2563 ระหว่างวันที่2-5 พฤศจิกายน 2563 ณวัดศรีจันทร์พระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่นวันนี้เป็นวันสุดท้าย มีผู้เข้าร่วมการสอบซึงมีทั้งพระสังฆาธิการและพระเถระหลายรูปเข้าร่วมในการสอบในครั้งนี้โดยมี พระเทพพุธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น และพระสังฆาธิการจ.ขอนแก่น พระคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน นำโดย พระครูสุธีจริยวัฒน์ ผศ,ดร.รองอธิการบดี
Read more...
 
« StartPrev12345678910NextEnd »

Page 1 of 405

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

สำนักฝึกฯ มมร.อส.

พระนิวัฒน์ มหาโชติวฑฺฒโน

สวดมนต์หมู่และตอบปัญหา

บล็อคคณาจารย์ มมร.อส.

รายการ ไอดินกลิ่นธรรม

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

English Teacher Volunteers

English Assistants of Teaching English Thailand

การฝึกประสบการณ์ น.ศ.


คลื่นคนดีศรีอีสาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

โปรโมทอัลบัมใหม่

อบรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส.

ป้ายหน้าเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th

ภาพ Panorama มมร.อส.

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน www.mbuisc.ac.th
  เว็บคณะและสาขาวิชา
  คณะมนุษยศาสตร์
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  คณะศึกษาศาสตร์
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  คณะสังคมศาสตร์
  - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
  - สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
  - สาขาวิชาการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนา

คณะศาสนาและปรัชญา
  - สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
  คณะและหน่วยงาน
  วิทยาลัย
  - วิทยาลัยศาสนศาสตร์
  - สำนักงานวิทยาเขต
  - ศูนย์บริการวิชาการ
  หน่วยงาน
  - ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
  - กองกิจการนักศึกษา
  เอกสารดาวน์โหลด
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ (รับตรง)
  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ สามเณรบวชเรียน
  ใบคำร้องขอพักการเรียน
  ใบคำร้อง 
  ใบลา
 Workload
 Wallpaper MBUISC