จำนวนใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โดยวิธีสอบคัดเลือก (ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน มีผลโดยตรงกับตัวผู้สมัครเอง)
 
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ จำนวนทั้งสิ้น 29 คน
  นางสาว THEARA CHENG Hun Sen Sampong Chey High School คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย ประวัติ สอนอ้น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว พรพิไล คำครณ์ โรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย วิรัตน์ โพธิ์ศรี โรงเรียนปริยัติธรรมปุญยสารโสภิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย วัฒธนานนท์ วงศ์สายเชื้อ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย ตะวัน เผ่าหัวสระ โรงเรียนภูเขียว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  0 สุรเชษฐ แจ้งพรมมา โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย คงคักดิ์ จันทองทิพย์ (กศน)อำเภอภูเขียว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว สุนิษา คล่องแคล่ว โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย ณรงค์ เลิศล้ำ โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว วิชุตา แก้วกุลงาม โรงเรียนขามแก่นนคร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว ญาติกา สมยา โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  0 อรอุมา ไทยศิลา โรงเรียนหนองเรือวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว สุภานี พนารุ่งทอง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาลำปาง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว สุรีรีตน์ สามารถผดุงศิลป์ แม่แจ่ม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว ลักษณ์สุดา มีทรัพย์กว้าง โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว พยอม ศรีกัลป์ โรงเรียนฝางวิทยายน คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว รัตนา จินโน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย ศุภวิชญ์ อินทเสาร์ ขามแก่นนคร คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว วันทิพย์ มาอำพร กศน.ขอนแก่น คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย ศุถวิชญ์ อินทเสาร์ ขามแก่นนคร คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย อวยชัย ศรีพลไกร โรงเรียนหนองเหล็กศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว วิลาสินี แก้วสะเทือน โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว ปนัดดา เรียนรู้ รร.ศรีกระนวนวิทยาคม คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว อรอนงค์ ชาวเหนือ โรงเรียนน้พพองศึกษา คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย สุทธิพจน์ แมนนาวา วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว ณัฐชา ฐาโอษฐ์ โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย อานนท์ เขื่อนสันเทียะ โรงเรียน ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย สุเทพ โพธิ์สาราช วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร