จำนวนใบสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
โดยวิธีสอบคัดเลือก (ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
(กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน มีผลโดยตรงกับตัวผู้สมัครเอง)
 
รายชื่อผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ จำนวนทั้งสิ้น 25 คน
  นางสาว ธนัญชา สุทธิอาจ โรงเรียนน้ำพองศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย อานนท์ เจริญยิ่ง โรงเรียนเพชรวิทยาคาร คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย พิเชษฐ์ สุขอุดม โรงเรียนช่างฝีมือทหาร คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย พงศกร มูลที สาธิต มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย ปิยนันต์ ชาญเวช โรงเรียนขามแก่นนคร คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย เทอดพงศ์์ จันทร์แจ้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว ประทุมทิพย์ ตรีไมราช โรงเรียนภูผาม่าน ต.นาฝาย อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  พระ สรวิชญ์ บูรณภักดี กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  พระ นันทวุฒิ เชื้อขาวพิมพ์ กาญจนาภิเษก อุดรธานี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย ถนอมศักดิ์ กะตะศิลา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอราษีไศล คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  พระ ไชยยันต์ จำปานิล วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย กิตติพงษ์ จันทำ กศน ชุมแพ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว วัชรี สงค์จันทร์ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย อนุพงษ์ น้อยเพ็ง โรงเรียนบัวใหญ่พิทยาคม คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว อ้อยฤดี สันทร ขอนแก่นบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย ปอลพล ติตะปัญ กศน.ขอนแก่น คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  0 พระรุจิกร ยศธสาร โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว ศศิประภา งอยจันทร์ศรี โรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย ก่อเกียรติ ชัยจีน โรงเรียนภูเขียว คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย ชัยประยุทธิ์ ชัยวิศิษฎ์ การศึกษานอกระบบ คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย ปัณญาวิชญ์ ศิริษา กศน.อุดรธานี คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว ณัฐธยาณ์ เอี่ยมสุนทรกุณ โรงเรียนขามแก่นนคร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นางสาว รัชนี พรมตาไก้ โรงเรียนนครขอนแก่น คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย เเสงเดือน สุขจันทร์โท รร.จุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร
  นาย เเสงเดือน สุขจันทร์โท รร.จุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 4 ปี ภาคนอกเวลาราชการ เสาร์-อาทิตย์ พิมพ์ใบสมัคร