วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยทางพระพุุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่ประชาคมอาเซียนในมิติทางพระพุทธศาสนา" จัดโดย สถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และสถาบันพัฒนานักวิจัยแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย พระอาจารย์คัมภีรภาพ  มหาคมฺภีโร พระอาจารย์ขวัญประชา  ธมฺมวุฒโฑ และอาจารย์สุทธินันธ์  พรหมพันธุ์ใจ เข้่าร่วมงานในครั้งนี้

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon