วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 คณะนักศึกษาสาขาวิชาสังคมสงเคาะห์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1-2 (บรรพชิตและคฤหัสถ์)ได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น และศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระอาจารย์ทวี อภโย เป็นอาจารย์ประจำวิชา

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon