วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ตัวแทนคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน  ได้เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ร่างยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร โดยมีพระอาจารย์ทวี  อภโย  อาจารย์วรเทพ  เวียงแก และอาจารย์สุทธินันท์  พรหมพันธุ๋ใจ เข้าร่้วมการประชุม

 

คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน
บ.โนนชัย  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000


Designed by Business wordpress themes and freepoker. ipage coupon