ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน มมร.อส (มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ) 9/37 หมู่ 12 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000, หลังค่ายศรีพัชรินทร์ มทบ.23 ใกล้บึงทุ่งสร้าง www.mbuisc.ac.th